Работен состанок со шефовите на дипломатско-конзуларните преставништва на
Република Македонија

Конзуларни услуги