Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија им обезбедува соодветна стручна помош и услуги на државјаните на Република Северна Македонија при нивниот престој во странство.

Конзуларните услуги се вршат во согласност со внатрешните законски регулативи, како и меѓународните и билатерални спогодби на кои Република Северна Македонија е страна потписничка.

Конзуларни услуги