Средби на министерот Никола Попоски, Скопје 08.07.2014 год.

Конзуларни услуги