Учество на МНР Никола Попоски на Бледскиот Стратешки Форум 1-2 септември 2014 година, Блeд, Словенија

Конзуларни услуги