Дипломатска академија

ДИПЛОМАТСКА АКАДЕМИЈА

ДИРЕКТОРАТ ЗА ДИПЛОМАТСКА АКАДЕМИЈА

Директор

Аделина Марку

Контакт:

02/3110-333 локал 652

 

1. Цели

Натамошно развивање на воспоставениот систем на дипломатска едукација на сегашните и на идните дипломатски кадри, со цел ефикасно одговарање на професионалните предизвици поставени пред нив.

2. Позначајни надлежности

- Врши процена за нивото, видовите и потребите за обуки на вработените во Министерството за надворешни работи; 
- Известува за курсеви, обуки и семинари што се нудат во студиските програми на странските дипломатски академии и институти за надворешна политика; 
- Се грижи за едукација на новопримениот кадар; 
- Активно учествува во подготовката и организацијата за полагање на дипломатските и советнички испити; 
- Учествува во подготовката на дипломатите пред нивното упатување во претставништвата низ светот, како и организација на нивните завршни разговори и бранења на тези; 
- Организира курсеви за јазик и соработува со сродните институции од регионот и пошироко. 

3. Организациска структура

Во состав на Дипломатската академија влегуваат

- Секторот за дипломатска едукација 
- Секторот за стручно усовршување и соработка 

Конзуларни услуги