Нотарски услуги во дипломатско - конзуларните претставништва

КОНЗУЛАРНИ УСЛУГИ

ЗА МАКЕДОНСКИ ДРЖАВЈАНИ

ЗА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ

Artboard 9 copy 5

Artboard 9 copy 6

Artboard 35

Нотарски услуги што се извршуваат во дипломатско-конзуларните претставништва:

 • Заверка на потпис и печат
 • Заверка на потпис
 • Заверка на потпис на полномошно
 • Заверка на потпис и состав на полномошно
 • Заверка на потпис на наследничка изјава
 • Прибавување Уверение за слободна брачна состојба од Р. Македонија
 • Прибавување Уверение за неосудуваност од Р. Македонија
 • Издавање Уверение за живот во странство со кое се регулира право на пензија од Р. Македонија
 • Издавање согласност на родители за отпуст од државјанство на мали деца (под 12 години)
 • Изјава на малолетно дете за отпуст од државјанство (над 12 години)
 • Изјава за согласност на странски родители за издавање патна исправа на дете или изводи од Матична книга на родените
 • Заверка на фотокопија
 • Заверка на препис и ракопис
 • Составување наследничка изјава

Конзуларни услуги