Упис во матични книги

КОНЗУЛАРНИ УСЛУГИ

ЗА МАКЕДОНСКИ ДРЖАВЈАНИ

ЗА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ

Artboard 9 copy 5

Artboard 9 copy 6

Artboard 35

Македонски државјани можат да вршат упис во матични книги преку дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство.

1. Упис во Матичната книга на родените

Потребни документи за упис во Матичната книга на родените на дете родено во странство чии родители се државјани на Република Македонија:

 • Барање за упис во Матичната книга на родените на Р. Македонија, потпишано од двајцата родители. Ако само еден од родителите е македонски државјанин, потребна е писмена согласност од другиот родител;
 • Оригинал извод од Матичната книга на родените за детето, со Апостил печат, доколку земјата е потписничка на Хашката конвенција за легализација;
 • Превод на изводот заверен на македонски јазик (не треба доколку земјата е членка на Виенската конвенција за издавање изводи од Матичната книга на повеќе јазици од 1976 г.).

2. Упис во Матичната книга на венчаните

Потребни документи за упис во Матичната книга на венчаните на брак склучен во странство:

 • Барање за упис во Матичната книга на венчаните;
 • Лична карта или пасош за идентификација;
 • Извод од Матичната книга на венчаните од другата држава;
 • Извод од Матичната книга на родените (доколку изводот од Матичната книга на венчаните е нецелосен);
 • Превод на македонски јазик заверен во дипломатско-конзуларно претставништво на РМ на извод издаден на обичен образец.

3. Упис во Матичната книга на умрените

Потребни документи за упис во Матичната книга на умрените на македонски државјанин што починал во странство:

 • Барање за издавање извод од Матичната книга на умрените;
 • Лична карта или пасош на барателот;
 • Извод од Матична книгата на умрените издаден од државата каде што настапила смртта;
 • Легализиран превод на македонски јазик на извод издаден на обичен образец;
 • Спроводница доколку лицето треба да се пренесе во Република Македонија (прочитајте повеќе >>)

Конзуларни услуги