Видови Визи за влез во Р. Македонија

КОНЗУЛАРНИ УСЛУГИ

ЗА МАКЕДОНСКИ ДРЖАВЈАНИ

ЗА СТРАНСКИ ДРЖАВЈАНИ

Соопштение од ДИК

Согласно Изборниот законик и Правилникот за подготовка,организирање и спроведување референдум на државно ниво,во овие дипломатско - конзуларни претставништва и конзуларни канцеларии нема да се организира гласање на 29.09.2018 година за Референдумот 2018.

1. Виза за краткорочен претстој во Република Македонија

Потребни документи за виза за краток престој до 90 дена, (виза Ц), односно транзитна виза (виза Б):

  • важечка и призната патна исправа со рок на важност најмалку 3 месеци подолг од планираниот престој на странецот во РМ
  • документи за (индивидуално или колективно) патничко осигурување (полиса издадена од осигурително правно лице во државата каде што престојува)
  • нотарски заверено гарантно писмо, односно покана од македонско физичко/правно лице
  • доказ дека поседува доволно средства за престојот во РМ (кредитна картичка/ извод од банка)
  • фотографија (димензии 3,5х 4,5 см) во боја на бела заднина што верно го прикажува ликот на барателот
  • доказ за платена такса за обработка на барањето за издавање на визата
  • уредно и читливо пополнето барање за виза

За дополнителни информации, види ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА А, Б, Ц виза

2. Виза за долгорочен претстој во Република Македонија

За добивање виза за долгорочен престој се поднесуваат потребните документи што содејствуваат на видот на визата, а кои се наведени во документот

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ВИЗА ДОЛГ ПРЕСТОЈ. (Модул потребни документи: потребни документи за АБЦ виза; постапка за добивање работна дозвола и потребни документи за работна дозвола да бидат како еден документ, потребни документи за подолг престој и барање дозвола за привремен престој заедно)

Конзуларни услуги