Огласи

Employment

Огласи

Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia, the Republic of Macedonia, the Republic of Slovenia, and the Republic of Serbia — as the sole Successor States to the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia (hereinafter "the SFRY") — and the co-owners of diplomatic and consular property of the SFRY, as the previous title owner, hereby issue an invitation to tender for the provision of the service of brokering the sale of the following immovable Properly(1): 

Grb na Makedonija 150x150

Согласно член 22 од Законот за вработени во јавниот сектор (“Службен весник на Република Македонија” бр. 27/14, 199/14 и 27/16) и член 22 став 1 алинеја 1 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија" бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015 и 27/2016), Министерството за надворешни работи,

објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ 01/2017
за посебен советник во Кабинетот на Министерот за надворешни работи

s5 logo 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

 

ЈАВЕН ПОВИК
за изразување на интерес за обавување на практична работа-стажирање во Дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство

Се повикуваат сите заинтересирани кандидати кои изразуваат интерес за вршење на практична работа-стажирање, а кои сеуште студираат на факултетите од областа на општествените, хуманистичките и природно математичките науки, да се пријават на јавниот повик врз основа на кој се организира стажирање во Дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство.

Врз основа на Одлуката за основање на Комисија за избор на кандидати на Република Македонија за судија во Европскиот суд за човекови права бр. 42-1963/1 од 23.02.2016, а во врска со член 22 од Европската конвенција за човекови права, Комисијата за избор на кандидати на Република Македонија за судија во Европскиот суд за човекови права, oбјавува

ЈАВЕН ОГЛАС
за избор на кандидати за судија на Република Македонија во Европскиот суд за човекови права

europea court of human rights big

Комисијата за избор на кандидати на Република Македонија за судија во Европскиот суд за човекови права ќе врши избор на тројца кандидати за судија на Република Македонија во Европскиот суд за човекови права.

       

                                

Врз основа на член 63-в став 1 и 2 од Законот за надворешни работи (“Службен весник на Република Македонија” бр.46/06, 107/08 и 26/13) и Правилникот за начинот на спроведување на испит, содржина на испитот и начинот на спроведување интервју за вработување во Министерството за надворешни работи бр. 01-5713/1 од 01.07.2013 година

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

                                                                                           Објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 3/2015

                          

         

Врз основа на член 63-в став 1 и 2 од Законот за надворешни работи (“Службен весник на Република Македонија” бр.46/06, 107/08 и 26/13) и Правилникот за начинот на спроведување на испит, содржина на испитот и начинот на спроведување интервју за вработување во Министерството за надворешни работи бр. 01-5713/1 од 01.07.2013 година

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

                                                                                           Објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 2/2015

Grb na Makedonija

 

Врз основа на член 63-в став 1 и 2 од Законот за надворешни работи (“Службен весник на Република Македонија” бр.46/06, 107/08 и 26/13) и Правилникот за начинот на спроведување на испит, содржина на испитот и начинот на спроведување интервју за вработување во Министерството за надворешни работи бр. 01-5713/1 од 01.07.2013 година

МИНИСТЕРСТВОТО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

 Објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 1/2015