Огласи

Employment

Огласи

Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia, the Republic of Macedonia, the Republic of Slovenia, and the Republic of Serbia — as the sole Successor States to the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia (hereinafter "the SFRY") — and the co-owners of diplomatic and consular property of the SFRY, as the previous title owner, hereby issue an invitation to tender for the provision of the service of brokering the sale of the following immovable Properly(1): 

s5 logo 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

 

ЈАВЕН ПОВИК
за изразување на интерес за обавување на практична работа-стажирање во Дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство

Се повикуваат сите заинтересирани кандидати кои изразуваат интерес за вршење на практична работа-стажирање, а кои сеуште студираат на факултетите од областа на општествените, хуманистичките и природно математичките науки, да се пријават на јавниот повик врз основа на кој се организира стажирање во Дипломатско-конзуларните претставништва на Република Македонија во странство.