Национални координатори

Национални координатори

Македонија започнува со своето претседателство со првата средба на Националните координатори на ЦЕИ во Скопје

Комитетот на Национални Координатори (КНК) е клучно тело одговорно за дефинирање, координирање, менаџирање и имплементирање на соработките на ЦЕИ, како и за имплементација на програмите и проектите на ЦЕИ преку соодветни структури. КНК се состанува често за да се дискутира и координира соработката во различно тела на ЦЕИ, како и во релација со други интернационални и регионални организации.

Конзуларни услуги