Обрасци и тарифници

Документи

Обрасци и тарифници

Барање за издавање на посебна лична карта

Молба

Барање за заверка

 

Обрасци кои согласно важечките законски прописи се користат /водат како евиденција од страна на ДКР во МНР, a се поврзани со услуги кон граѓаните на Република Северна Македонија се:

Уписник за заверување на јавни исправи

Барање за заверување на јавни исправи

Молба за конзуларно барање

Наплата на администатративни такси за горенаведените услуги е според следниов тарифник:

Легализација (заверување) на јавни исправи:

Тарифен број 1                                                = 50,00 денари (за поднесување на барање за легализација)

Тарифен број 71 точка 1                              = 50,00 денари  (за заверка на потпис и печат)

Тарифен број 71 точка 2                              = 30,00 денари  (за заверка на секој нареден примерок)

Поднесување конзуларно барање во МНР:

Тарифен број 131 точка 1                           = 8,00 евра во денарска противвредност  (за поднесување на молба - барање)

Тарифен број 131 точка 2                           = 4,00 евра во денарска противвредност (за секој нареден поднесок по истата работа ако не е потребно ново решение)

Тарифен број 132 точка 1                           = 6,00 евра во денарска противредност (за достава на барањето во европски земји)

Тарифен број 132 точка 2                           = 9,00 евра во денарска противредност (за достава на барањето во воневропски земји)

Напоменуваме дека обрасците и такстите за издавање на дипломатски и службени пасоши и визи на овие пасоши не се ставени бидејќи не се однесуваат на граѓани туку барањата се поднесуваат од институции.

 

Конзуларни услуги