Министерство за надворешни работи

Наша заложба е да ги промовираме и застапуваме нашите интереси на меѓународен план. Евро-атлантската и европската интеграција се главни приоритети во нашето работење, воедно залагајќи се за безбеден, стабилен и просперитетен регион, како и развивање на поширока билатерална и мултилатерална соработка. Претставуваме сервис на граѓаните, обезбедувајќи конзуларни услуги за нашите државјани во странство.

+389 75 273 732

[email protected]

Најнови вести

Оперативни насоки за непречен транзит на државјани на Република Србија, Република Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина низ територијата на Република Северна Македонија

1.  Во функција на операционализирање на Одлуката за дополнување на Одлуката за мерки за спречување на внесување и ширење на Коронаверусот COVID-19 (Службен весник на Република Северна Македонија бр. 181/20), во продолжение оперативните насоки за непречен транзит на државјаните на Република Србија, Република Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина кои транзитираат низ територијата на Република Северна Македонија:

  • при влез на граничен премин за воздушен сообраќај, од Меѓународен Аеродром Скопје и Аеродромот „Св. Апостол Павле“ во Охрид, не е потребно да се приложи медицинска потврда од направен PCR тест, имајќи предвид дека странскиот државјанин транзитира низ територија на Република Северна Македонија, односно потребно е само да потпише изјава и во рок од три часа мора да ја напушти територијата на државата
  • при влез на копнен граничен премин, а со цел излез на граничен премин за воздушен сообраќај, од Меѓународен Аеродром Скопје и Аеродромот „Св. Апостол Павле“ во Охрид, потребно е задолжително да се прикаже авионски билет (електорнски билет) и да се потпише изјава за транзит и во рок од три часа мора да ја напушти територијата на државата
  • За професионалните превозници (возачи), не е потребно приложување на медицинска потврда од направен PCR тест, само со обврска за задолжително почитување на протоколот за вршење на меѓународен превоз.
  • За организиран автобуски превоз или меѓународни транзитни редовни линии, дозволен е влез за транзит, при што не е потребно приложување на медицинска потврда од направен PCR тест, а територијата на државата мора да се напушти во рок од пет часа, со потпишување изјава за транзит.
2. Државјаните на Република Србија, Република Косово,Црна Гора и Босна и Херцеговина кои имаат регулиран привремен или постојан престој во Република Северна Македонија, при секој влез во државата задолжително да приложат медицинска потврда со негативен резултат од PCR тест, направен 72 часа пред влез во државата. 3. Државјаните на Република Србија, Република Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина кои имаат претходно закажани здравствени прегледи и лекување во здравствена установа во Република Северна Македонија, може да остварат влез во државата со задолжително приложување на медицинска потврда со негативен резултат од PCR тест, направен 72 часа пред влез во државата, како и медицинска потврда за закажан лекарски преглед. 4. Државјаните на Република Србија, Република Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина, а кои имаат двојно државјанство, доколку имаат живеалиште во Република Северна Македонија (согласно евиденциите со кои располага Министерството за внатрешни работи или пак се носители на МКД лична карта), при влез во Република Северна Македонија не е потребно да се приложат медицинска потврда со негативен резултат од PCR тест. Но, доколку овие странски државјани имаат живеалиште во државата во која го имаат второто државјанство (една од горенаведените држави) при влез во Република Северна Македонија потребно е задолжително да приложат медицинска потврда со негативен резултат од PCR тест, направен 72 часа пред влез во државата. 5. Носители на патни исправи издадени од Република Северна Македонија кои имаат адреса на живеење во Република Србија, Република Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина, при влез во Република Северна Македонија задолжително да приложат медицинска потврда со негативен резултат од PCR тест, направен 72 часа пред влез во државата. 6. Министерството за внатрешни работи по прибавување на пополнетите изјави од државјаните на Република Србија, Република Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина заедно со медицинските потврди од PCR тестовите да ги доставува на проверка и потврдување до определени лица од Министерството за здравство, а Министерството за здравство истите да ги доставува до регионалните Центри за јавно здравје, согласно адресите. 7. Странските дипломати од Република Србија, Република Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина и акредитирани во Република Северна Македонија, како и членови на нивните семејства, при влез во државата не е потребно да приложуваат медицинска потврда од направен PCR тeст. 8. Транзитот подразбира влез на еден граничен премин и излез на друг, со обврска при транзитот да не се излегува од соодветниот автопат или локален пат, и освен за  експлицитно наведените претхнодни точки, за сите други случаеви тој треба да се реализира во рамките на најмногу 5 часа. 9. Лицата кои транзитираат можат да ги користат услугите на постојните бензински станици кои се на нивната рута, но со задолжително почитување на сите протоколи на Министерството за здравство кои се во сила, со цел спречување на внесувањето и ширење на коронавирусот КОВИД-19 и сите задолженија кои произлегуваат од истите. Компаниите на бензинските станици се должни да спроведат засилени контроли и надзор над примената и почитување на мерките и надзор при спроведувањето на истите. 10. Губењето на Изјавата може да има за последица лицата кои транзитираат низ територијата на Република Северна Македонија да бидат упатени во државен карантин, со цел проверка на нивната здравствена состојба. 11. Во функција на обезбедување на непречен транзит, се пополнува Изјава (во прилог на овие оператирвни насоки) која странските државјани треба да ја пополнат на влез на територијата на Република Северна Македонија, граничната полиција да ја завери, а која при излез треба корисникот да ја предаде на граничната полиција со цел да се контролира времетраењето на транзитот.  

 

И З Ј А В А

 

Јас, ______________________________________________________________________________

со пасош број ________________________________________________________________

и со возило со регистарски таблици број _____________________________________

изјавувам дека со мене има _____________ патници (да се наведе бројот) и дека

за време на транзитирањето  од _______________________________________________

до  _____________________________________________ (да се наведат државите) ќе се придржувам на пропишаното време за транзит низ територијата на Република Северна Македонија во времетраењето кое е предвидено во оперативните насоки

(3 часа________ - означува претставник на МВР) или

(5 часа_______ - означува претставник на МВР),

нема да излегувам од потребната маршрута, се обврзувам задолжително да ја предадам Изјавата на излез од државата на претставникот на граничната полиција (во спротивно може да следи упатување во државен карантин), и ќе ги почитувам сите пропишани протоколи и мерки кои се во сила за спречување на внесувањето и ширење на Корона вирусот COVID-19, а кои се во согласност со стандардите и препораките на Светската здравствена организација.

                                                                                                                                Потпис на подносителот

                                                                                                                                _________________________

Време на влегување _____________________

Заверка на службено лице од

Министерството за внатрешни работи

на Република Северна Македонија

  ______________________________________

Учество на МНР Димитров на тркалезна маса со тема „Презентација на Извештајот за фундаментални права 2020“

Во организација на Министерството за надворешни работи, Институтот за европска политика и Хелсиншкиот Комитет за човекови права денес во Скопје се одржа тркалезна маса на тема: „Презентација на Извештајот за фундаментални права 2020: Евалуација на стандардите за човековите права во Северна Македонија низ призмата на Повелбата на Европската Унија за фундаментални права, во пресрет на отворањето на ЕУ пристапните преговори”.
Во своето воведно обраќање, министерот за надворешни работи Никола Димитров го подвлече значењето на исполнувањето на основните права, како уставна обврска и обврска преземена со меѓународните договори како Европската конвенција за човекови права, пред сѐ во полза на граѓаните, но и како важен услов во процесот на пристапувањето кон Европската Унија. МНР Димитров: „ЕУ има два силни магнети на привлекување: еднакво силен како економскиот е и магнетот сочинет од европските вредности, основните човекови права, владеење на правото и демократските принципи. Со пристапните преговори ни се отвора на распологање најтрансформативната алатка со чија помош сите тие вредности можеме да си ги зацврстиме дома. Впрочем, исполнувањето на темелните права како суштински дел од кластерот „Основи” во преговорите со ЕУ, ќе биде предмет на постојана евалуација од страна на Европската комисија и земјите членки, односно метафорички кажано, темелните права ќе бидат или „црвената рачка” или „моторот” во нашата локомотива со правец кон ЕУ. Првата наша станица за полнење на гориво нека биде приоритетното донесување на Законот за заштита од дискриминација!” На тркалезната маса, на која учествуваа претставници на граѓанското општество и институциите надлежни за остварување на основните права, при што свои видувања за темата дадоа и Народниот првобранител и набљудувач во Агенцијата на ЕУ за фундаментални права, Иџет Мемети и директорката на Институтот за европска политика, Симонида Кацарска.  Во богатата дискусија беше даден осврт на извештајот на Агенцијата на ЕУ за фундаментални права во однос на Северна Македонија, како и на клучните предизвици во оваа област пред и во текот на пристапните преговори со ЕУ, соработка со граѓанскиот сектор при промоцијата и заштитата на човековите права, подобрувањето на капацитетите на институциите во насока на уживање на човековите права, примената на пристапот за човекови права во институционалните процеси, како и улогата на меѓународните инструменти, надзорни механизми и техничката соработка во функција на човековите права и фундаментални слободи. Настанот се организираше водејќи се од компаративните практики во рамки на ЕУ за промоција на наодите од Извештајот на национално ниво, како и важноста од подигнување на свеста за работата на Агенцијата и Повелбата за фундаменталните права.

Средба на МНР Димитров со новоименуваната амбасадорка на Германија, Анке Гизеле Холштајн

Денес министерот за надворешни работи Никола Димитров одржа средба со новата вонредна и ополномоштена амбасадорка на Сојузна Република Германија во Република Северна Македонија, Н.Е.  Анке Гизеле Холштајн, која во оваа прилика ги предаде копиите на акредитивните писма. МНР Димитров: „Покрај интензивната билатерална соработка во изминативе три години која посветено се стремиме да ја продлабочуваме и во иднина, со нетрпение го очекуваме и заедничкиот успех - првата Меѓувладина конференција да биде организирана токму за време на германското претседавање со Советот на ЕУ. Благодарни сме за досегашниот германски придонес во градењето консензус и донесување на позитивна одлука за започнување на преговори за членство во Европската Унија, во март ова година.“ Посакувајќи ѝ успех во вршењето на оваа должност, министерот Димитров оцени дека во изминатиов период се бележи исклучително динамичен билатерален политички дијалог и соработка во повеќе области од заемен интерес. Амбасадорката Холштајн ја повтори поддршката на Германија за реализација на нашите стратешки приоритети, подвлекувајќи дека иако германското претседавање со Советот на ЕУ е исправено пред најголемиот економски предизвик во историјата на ЕУ поврзан со заздравување на земјите погодени од коронавирусот, ќе се заложи максимално да ја засили европската перспектива на нашиот Регион, а со тоа и да обезбеди стабилност и развој на Западниот Балкан. Соговорниците се осврнаа и на актуелните епидемиолошки состојби и здравствените предизвици со кои се соочува нашиот Регион и пошироко, при што министерот Димитров упати благодарност до Германија за нејзината досегашна помош за борба против пандемијата во нашата земја. На средбата стана збор и за подготовките за одржување демократски и фер предвремени парламентарни избори во Северна Македонија.

Министер за надворешни работи на Република Северна Македонија:

Никола Димитров

Совети при патување во странство

Советите за патувања се извор на информации за граѓаните кои патуваат во други земји. Овие совети ќе ви помогнат да донесете информирани одлуки во врска со вашата безбедност додека престојувате во странство.

Прочитај повеќе
Посети ја Северна Македонија

Прочитај повеќе