Информации за COVID-19


Телефонски броеви во Кризниот штаб при Министерството за надворешни работи:

  • 075 27 37 32  (редовна линија, Viber, WhatsApp)‬
  • 071 25 34 30  (редовна линија, Viber, WhatsApp)‬
  • 072 30 68 45 (редовна линија, Viber, WhatsApp)‬
  • 075 44 66 47 (редовна линија)

Совети за патување во странство

Советите за патувања се извор на информации за граѓаните кои патуваат во други земји. Овие совети ќе ви помогнат да донесете информирани одлуки во врска со вашата безбедност додека престојувате во странство.

Повеќе информации на следниов линк: Совети за патување во странство


 

Дипломатско Конзуларни Претставништва на Република Северна Македонија

 


Одлука на Владата на Република Северна Македонија: Мерки и протоколи поврзани со пандемијата предизвикана од Ковид 19

 

Преземете го комплетниот документ тука

 


Режими на движење и правила за транзит на државјани на Република Северна Македонија во други земји, во контекст на пандемијата со Ковид 19

АВСТРАЛИЈА

Влез во Австралија (состојба од 10 ноември 2020): Австралија има стриктни мерки за управување со границите со цел заштита на здравјето на своите граѓани. Патувањето во овој период е ограничено и поради многу малиот број достапни летови кон и од Австралија, но состојбите може да се изменат. Патниците се упатуваат да ги следат измените во рестриктивниот режим за влез и излез во и од Австралија на веб страната на Департманот за внатрешни работи на Австралија (https://covid19.homeaffairs.gov.au)

Задолжителен карантин од 14 дена: Сите патници кои влегуваат во Австралија, вклучувајќи ги и австралиските државјани, се задржуваат во задолжителен карантин во траење од 14 дена во местото на пристигнување во определени хотели за таа намена. (Coronavirus (COVID-19) advice for travellers). Одредени исклучоци во однос на задолжителниот карантин постојат и за акредитирани дипломати во Австралија.Трошоците за хотелскиот карантин ги подмируваат патниците. Информации за карантинот, како и други корисни информации има на сајтот на Департманот за здравство, што содржи информации и за состојбата по одделните држави и територии во Комонвелтот Австралија: https://www.health.gov.au/about-us/contact-us/local-state-and-territory-health-departments, како и на следните веб-страници:

Australian Capital Territory: https://www.covid19.act.gov.au/community/travel

New South Wales: https://www.nsw.gov.au/covid-19

Northern Territory: https://coronavirus.nt.gov.au/stay-safe/quarantine

Queensland: https://www.covid19.qld.gov.au/

South Australia: https://www.covid-19.sa.gov.au/restrictions-and-responsibilities/travel-restrictions

Tasmania: https://www.coronavirus.tas.gov.au/

Victoria: https://www.dhhs.vic.gov.au/victorias-restriction-levels-covid-19

Western Australia: https://www.wa.gov.au/organisation/department-of-the-premier-and-cabinet/covid-19-coronavirus-travel-wa

Од 16 октомври о.г. задолжителниот карантин од 14 дена при влез во Австралија не мора да го поминат патниците, кои пристигнуваат од зелена зона, безбедна за патување, каде ризикот од Covid-19 е многу мал. За таква зона се смета Нов Зеланд, па сите патници, без оглед дали се државјани на Нов Зеланд, но кои претходно поминале 14 дена во Нов Зеланд и пристигнуваат со авио-лет од зелена зона во Австралија, во Нов Јужен Велс, Австралиската територија на главниот град (ACT), Северната територија и во Викторија, се ослободени од задолжителениот карантин. Најдоцна 72 часа пред патувањето, треба да се пополни Австралиска патна декларација (повеќе информации на: https://covid19.homeaffairs.gov.au/australia-travel-declaration, каде се аплицира онлајн: https://www.health.aero/au/).

Со оглед на рестриктивните мерки за патување, поврзани со КОВИД-19, влез во Австралија, без да се бара индивидуално изземање од рестрикциите, е дозволен за австралиски државјани, граѓани со постојан престој, членови од нивните потесни семејства и државјани на Нов Зеланд, кои вообичаено престојуваат во Австралија, акредитирани дипломати во Австралија, патници кои транзитираат низ Австралија за време до 72 часа, авионски и поморски посади, иматели на виза од поткласа 188 за бизнис иновации и инвестиции. Како членови од потесното семејство на австралиски државјанин или лице со постојан престој се сметаат: сопруг/сопруга, де факто партнер, деца кои се зависни од родителите/старателите и старатели, што се докажува со соодветна документација: извод на родени, венчаница, доказ за врската (на пр. заедничка банкарска сметка или заеднички имот). Партнери (кои поседуваат визи-поткласа 100, 309, 801, 820), како и деца (поткласа 101,102,445) може да влезат во Австралија. Идни сопружници (кои поседуваат виза од поткласа 300) потребно е да побараат изземање од рестрикциите за патување/влез во Австралија со приложување потребна документација и за тоа се одлучува од случај до случај.

Лица со привремени визи, освен партнери и деца, пред да патуваат треба да ја проверат можноста за влез во Австралија на спомнатиот сајт.   

Индивидуални исклучоци кои овозможуваат влез во Австралија на странски државјани, по одобрување од Австралискиот комесар за пограничната служба се возможни за следните категории: странци кои пристигнуваат на покана на австралиската федерална влада или од владите на одделните држави и територии заради помош околу пандемијата или кои доаѓаат на покана на владата, поради национален интерес; достава на медицински услуги, вклучувајќи и евакуација и критични медицински пратки; странци со критични вештини или кои работат во критични сектори во Австралија; странци спонзорирани од нивен послодавец за работа во Австралија во професии кои се на листата PMSOL;  воен персонал; студенти/ученици кои завршуваат 11 и 12 година, со поддршка од здравствените власти и образовните департмани од одделните држави и територии во Австралија; лица кои патуваат поради хуманитарни, здравствени или други убедливи причини.

Сите барања за изземање од рестрикциите за патување се доставуваат онлајн на https://travel-exemptions.homeaffairs.gov.au, поткрепени со соодветни докази, во официјален превод на англиски јазик: лични податоци, информации за случајот и изјави за тоа како лицето ги исполнува условите за изземање. Барањето/апликацијата за изземање треба да се достави најмалку 2 недели, но не порано од три месеци пред патувањето. Доколку причината за патување е поради смрт или сериозна болест на близок член од семејството барањето, поднесено во оваа временска рамка, може да добие приоритет. Повеќето барања се обработуваат во рок од 7 дена, но за покомплексни барања може да биде потребно повеќе време.    

 Транзит низ Австралија (состојба од 2 октомври 2020): За македонски граѓани, со пасош на Република Северна Македонија,  кои транзитираат низ Австралија е потребна транзитна виза поткласа 771-(https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/transit-771.), со која може да се задржат 72 часа во земјата. Доколку патникот се здржува подолго од 72 часа во Австралија, не се смета дека транзитира и треба да аплицира за соодветна виза. 

Патниците кои транзитираат треба да ги следат мерките за карантин и изолација на соодветните држави и територии во Австралија низ кои транзитираат (пропишани од нивните надлежни здравствени департмани).

  

АВСТРИЈА

Австрија има воведено 6 степени на ризик за патување по групи на земји. На страната на австриското МНР, Република Северна Македонија моментално е групирана во највисокиот 6-ти степен под “Предупредување за патување” со црвена боја.

Предупредувањата за патувања на австриското Министерство за надворешни работи наменети се исклучиво за лица од Австрија. Највисокиот степен на предупредување 6 значи Предупредување да не се патува во оваа земја а австриските граѓани кои моментално престојуваат во земјата се повикуваат итно да стапат во контакт со надлежното австриско претставништво односно со најблиското претставништво на земја-членка на ЕУ.

Ова предупредување за патување нема никакво влијание врз лицата од Северна Македонија кои влегуваат во Австрија и/или сакаат да транзитираат низ Австрија.

 

Како до сега, привремено до 31 декември 2020 година, важат следниве правила:

 

1. Копнен сообраќај: Копнените граници на Австрија и понатаму се отворени како за излез така и за влез, исто и за патниците од Северна Македонија, без оглед на нивното државјанство.

Детални информации за ова можат да се најдат под точките 3, 6, 7 и 8!

 2. Воздушен сообраќај: Во Австрија немало затворање на меѓународните аеродроми. Затоа овие аеродроми и понатаму ќе останат отворени за летови за и од Северна Македонија.

Детални информации за ова можат да се најдат под точките 4, 5, 6, 7 и 8!

3. За влез во Австрија по копнен пат потребен е негативен молекуларно- биолошки тест за SARS-CoV-2 (COVID-19). Влез во државата е дозволен само во рок од 72 часа по земањето брис. Освен тоа, задолжителен е карантин во времетраење од 10 дена (со доказ за сместување при влезот во државата). Само групата на лица, опишани во точка 5, имаат можност да изберат помеѓу тест и карантин; оваа група може да го направи тестот и во Австрија, кој, доколку е негативен, овозможува да се прекине карантинот. Исклучоци од ова можат да се најдат под точка 7! Задолжителен формулар за карантин под точка 8!

 4. Влез во Австрија по воздушен пат е можен со негативен молекуларно- биолошки тест за SARS-CoV-2 (COVID-19) доколку полетувањето е од една од следниве земји: Андора, Белгија, Бугарија, Данска, Германија, Естонија, Финска, Франција, Грција, Ирска, Исланд, Италија, Хрватска, Латвија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Малта, Монако, Холандија, Норвешка, Полска, Португалија, Романија, Сан Марино, Шведска, Швајцарија, Словачка, Словенија, Шпанија, Чешка, Унгарија, Ватикан, Велика Британија и Кипар. Влез во државата е дозволен само во рок од 72 часа по земањето брис.

Освен тоа, задолжителен е карантин во времетраење од 10 дена (со доказ за сместување при влезот во државата).

Само групата на лица, опишани во точка 5, имаат можност да изберат помеѓу тест и карантин; оваа група може да го направи тестот и во Австрија, кој, доколку е негативен, овозможува да се прекине карантинот. Исклучоци од ова можат да се најдат под точка 7! Задолжителен формулар за карантин под точка 8!

5. Влез во Австрија по воздушен пат со негативен молекуларно-биолошки тест за SARSCoV-2 (COVID-19) е можен и со директен лет од Северна Македонија за државјани на следниве земји и членови на нивните семејства кои живеат во исто домаќинство (без оглед на државјанството):

Австрија, Белгија, Бугарија, Данска, Германија, Естонија, Финска, Франција, Грција, Ирска, Исланд, Италија, Хрватска, Латвија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Норвешка, Полска, Португалија, Романија, Шведска, Швајцарија, Словачка, Словенија, Шпанија, Чешка Република, Унгарија, Велика Британија и Кипар.

Истото важи и за лица со австриска виза Д или со дозвола за престој за Австрија.

Во сите овие случаи влез во државата е дозволен само во рок од 72 часа по земањето брис. Во спротивно ќе мора на сопствен трошок во рок од 48 часа да се направи тест во Австрија, а негативниот резултат да се чека во карантин (со доказ за сместување при влезот во државата).

Задолжителен формулар за карантин под точка 8!

 6. Во случај на транзит низ Австрија без застанување по копнен или воздушен пат не е потребен негативен молекуларно-биолошки тест за SARS-CoV-2 (COVID-19). Транзитот исто така не е ограничен на одредени државјани.

Задолжителен формулар за транзит под точка 8!

 7. Исклучоци:

а) Без негативен молекуларно-биолошки тест за SARS-CoV-2 (COVID-19), влезот по копнен и воздушен пат е можен само доколку лицето, независно од неговото државјанство, во последните 10 дена пред влезот во Австрија престојувало и има живеалиште (место на живеење или вообичаен престој) во Белгија, Данска, Германија, Естонија, Финска, Франција (освен регионите Ил де Франс и Прованса-Алпи-Азурен Брег), Грција, Ирска, Исланд, Италија, Латвија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Малта, Монако, Холандија, Норвешка, Австрија, Полска, Португалија (со исклучок на регионите Лисабон и Норте), Сан Марино, Шведска, Швајцарија, Словачка, Словенија, Шпанија (само на Канарските Острови), Чешка Република (освен регионот Прага), Унгарија, Ватикан, Обединето Кралство и Кипар.

б) За деца под шест години не е потребен тест за влез во државата, но тие подлежат на можен – дополнителен – карантин со задолжителен формулар за карантин (точка 3, 4 и 8).

 8. Лица кои влегуваат во Австрија или транзитираат низ Австрија се обврзани да пополнат и потпишат Изјава согласно приложените формулари:

На англиски јазик (G)

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40226116/II_372_2020_Anlage_G.pdf

Или на германски јазик (F)

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Bundesnormen/NOR40226115/II_372_2020_Anlage_F.pdf

 

На 18 март 2020 година, Министерството за надворешни работи на Република Северна Македонија го има издадено следното предупредување за патување за Австрија (https://www.bmeia.gv.at/fileadmin/user_upload/Vertretungen/Skopje/Dokumente/MK_Reisewarnung_fuer_Homepage_28-09-2020.pdf): - Не патувајте! Постои значителен ризик по вашата лична безбедност. Не треба да патувате во оваа земја, територија или регион. Ако веќе сте во земјата, територијата или регионот, треба да размислите да заминете, ако е безбедно да го сторите тоа.

 

Останати линкови за информирање:

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011194

https://www.sozialministerium.at/en/Coronavirus/New-coronavirus-(COVID-19).html

https://www.bmeia.gv.at/reise-aufenthalt/reiseinformation/land/nordmazedonien/

https://www.sozialministerium.at/Informationen-zum-Coronavirus/Coronavirus---Haeufig-gestellte-Fragen/FAQ--Reisen-und-Tourismus.html

https://www.bmeia.gv.at/oeb-skopje/

Важни соопштенија со ажурирани мерки редовно се објавуваат на страната на амбасадата на Австрија во РСМ: https://www.bmeia.gv.at/mk/avstriska-ambasada-skop%D1%98e/. Пред секое евентуално патување истите да се проверат.

 

АЗЕРБЕЈЏАН

Потребно е ПЦР тест за влез и транзит, ПЦР тест е потребно да биде направен 72 часа пред влез во Азербејџан.

АЛБАНИЈА

Во Република Албанија режимот на движењето на македонски државјани, за влез од Република Северна Македонија во Република Албанија, или за транзит низ Република Албанија е следниот:

- Отворени се границите

- Не е потребно одобрение за влез

- Не е потребен ПЦР тест

- Не е потребен карантин

- Не е потребна самоизолација

 

Македонските државјани кои ја користат Република Албанија како транзит за остварување влез во друга држава на ЕУ, потребно е да имаат регулиран престој во државата каде патуваат и РСМ да не се наоѓа на листа на земји од каде е забранет влез (црвена листа).

На Македонските државјани кои се без регулиран престој во трета земја не им е дозволен излез од РА преку нејзините копнени или воздушни гранични премини. Во оваа група спаѓаат и студентите кои се обидуваат да патуваат во државите на ЕУ а треба да регулираат престој од кога ќе влезат во земја на ЕУ.

 

 Поважни линкови  

Аеродром во Тирана - https://www.tirana-airport.com/

Министерство за внатрешни работи на РА - https://mb.gov.al/

Министерство за Европа и надворешни работи на РА

 https://punetejashtme.gov.al/en/

https://punetejashtme.gov.al/en/njoftim-mbi-protokollin-qe-duhet-ndjekur-nga-udhetaret-qe-hyjne-ne-territorin-e-shqiperise-gjate-covid-19/

Напомена: Од 11.11. до 30.11.2020 годиба воведен е полициски час од 22,00 до 06,00 часот.

 

БЕЛГИЈА

На 30 октомври 2020г., беа објавени новите мерки на Белгија со цел запирање на ширењето на КОВИД19, кои мерки влегоа во сила од 1 ноември 2020г.

Несуштинско патувања од и кон трети земји е забрането во Белгија освен за лица кои вршат суштинска функција:

1.       Здравствените работници, здравствените истражувачи и професионалци кои обезбедуваат грижа на стари лица

2.       Прекугранични работници,

3.       Сезонски земјоделски работници

-           Транспортен персонал одговорен за транспорт на стока и друг персонал за транспорт по потреба

4.       Патници кои транзитираат

5.       Дипломати, персоналот на меѓународни организации, и лица кои имаат покани од меѓународните организации  чие присуство е потребно за правилно функционирање на тие организации, воен персонал, полициски персонал, персонал за цивилна заштита, полициски службеници, персонал на имиграциски канцеларии, цариснки персонал и хуманитарни работници со цел извршување на нивните должности

6.       Лица кои патуваат поради фамилијарни причини

7.       Патувања со цел учество на погреби или кремации

8.       Патувања поради граѓански и верски бракови (сродство – прв и втор степен)

9.       Лица кои имаат потреба од меѓународна заштита или поради други хуманитарни причини, или поради здравствени причини  или имаат потреба од итен здравствен третман,  асистенција за стари лица, малолетни, инвалиди или ранливи лица

10.    Патувања поради студиски причини, вклучувајќи ги учениците, студентите и специјализанти кои имаат обуки како дел од нивните студии и истражувачи кои имаат договорот

11.    Високо квалификувани работници, доколку нивната работа е неопходна од економски аспект и ако наведената работа не може да се одложи или да се спроведува од странство, вклучувајќи ги и професионалните спортисти со статус на елитен спорт и професионалци од културниот сектор кои патуваат поради работа

12.    Морнари

 

Потребно е секогаш да се докажува целта на суштинското патување. Директоратот за протокот во МНР на Белгија е исклучиво надлежен да одговара на прашања во врска со лицата од категоријата 5 од гореспоменатите категории.

 

При презентирање на валидните докази за суштинско патување, белгиските амбасади и конзулати во странство (надвор од ЕУ+) можат да издадат потврда за суштинско патување на патници кои патуваат во Белгија.

 

БЕЛОРУСИЈА

Согласно Одлуката на Советот на министри бр. 624 од 30 октомври 2020 година, Република Белорусија од 1 ноември 2020 година привремено ги затвори патните гранични премини за влез на странски државјани и лица без државјанство на патните пунктови, пунктовите за поедноставена контрола, контролните пунктови на железничките станици и контролните пунктови на речните пристаништа преку државната граница на Република Белорусија со цел да се спречи ширењето на инфекцијата предизвикана од КОВИД-19.

 

Ова ограничување не се однесува на странски државјани кои патуваат со дипломатски и службени пасоши; шефови и членови на официјални делегации; странци кои даваат меѓународна бесплатна помош на Белорусија; возачи при вршење меѓународен патен транспорт и меѓународен поштенски превоз; членови на екипажи на бродови за транспорт на воден пат, екипаж на воз, екипа на локомотива во  меѓународен железнички сообраќај.

 

Ограничувањата не се однесуваат и на странци кои се сопружници, родители или деца на белоруски граѓани; странци кои имаат право на постојан или привремен престој во Белорусија; странци кои имаат работна дозвола или придружни документи за работа на територијата на Белорусија; странци кои патуваат во Белорусија по известување за сериозно заболување или смрт на близок роднина; странци кои превезуваат матични клетки и органи за трансплантација.

 

Овие ограничувања не се однесуваат за оние странци кои пристигнуваат во Белорусија преку Националниот аеродром во Минск, преку кој можат да транзитираат и до Руската Федерација, секако доколку ги исполнуваат условите за влез во Русија.

 

Државјани на Белорусија, странци кои се сопружници, родители или деца на државјани на Белорусија, како и странци кои имаат право на постојан или привремен престој во Белорусија, доколку во Белорусија доаѓаат од странска држава која е вклучени во списокот на држави со неповолна состојба со КОВИД-19 (Министерство за здравство на Република Белорусија), мора да бидат во самоизолација во траење од 10 дена, сметано од денот на пристигнувањето на граничниот премин за влез во државата. На овие лица нема да им биде дозволено да ја преминат границата се додека не истече овој 10-дневен изолациски период.

 

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

Со одлука на Советот на министри на БиХ од 16 септември, дозволен е влез на СИТЕ странски државјани со задолжително приложување на негативен ПЦР тест на SARS-CoV-2 не постар од 48 часа, доколку ги исполнуваат законските услови за влез во БиХ, вклучително и државјаните на РС Македонија.

Од обврската за поседување негативен ПЦР тест на SARS-CoV-2 не постар од 48 часа се изземени следните категории:

- Државјаните на Црна Гора, Република Хрватска и Република Србија, доколку влегуваат во БиХ директно од земјата чии се државјани, како и нивните малолетни деца и брачните другари кои се државјани на трети земји;

- Посадата и кабинскиот персонал на воздухопловите чие крајно одредиште е Босна и Херцеговина;

- Возачи и совозачи на товарни возила во меѓународниот транспорт на стоки во друмски сообраќај, под услов престојот на територијата на БиХ да не надминува 12 часа;

- Посадите на товарните возови и бродови во меѓународниот сообраќај;

- дипломатско-конзуларниот персонал и персоналот на меѓународните организации при вршење на нивните службени обврски, кои при влез во БиХ мора да поседуваат и покажат соодветен важечки пасош;

- Службите и тимовите на цивилна заштита, кога влезот во Босна и Херцеговина е итен и неодложен;

- Припадниците на вооружените сили на земјите членки на Северноатлантскиот договор и дргите земји-членки во Партнерство за мир, како и припадниците на Штабот на НАТО и ЕУФОР во Босна и Херцеговина;

- Шефови на држави и Влади со членовите на нивните делегации, чие доаѓање во Босна и Херцеговина е најавено на Граничната полиција на БиХ по дипломатски пат или преку Протоколот на Министерството за надворешни работи;

- странци кои транзитираат преку територијата на Босна и Херцеговина заради враќање во земјата на вообичаен престој, без задржување на територијата на Босна и Херцеговина. При тоа, потребен е доказ дека им е овозможен влез во дестинацијата на која патуваат или  земјата на влез од БиХ;

- Малолетни странци чиј родител е државјанин на Босна и Херцеговина, како и странец-брачен другар на државјанин на БиХ, со приложување на соодветен доказ ( меѓународен извод од МКР или МКВ).

Државјаните на БиХ, странците со законски престој во Босна и Херцеговина како и лицата со двојно државјанство со патна исправа на БиХ исто така се ослободени од поседување на негативен ПЦР тест на SARS-CoV-2 не постар од 48 часа.

Во Босна и Херцеговина нема мерки на задолжителен карантин или самоизолација при влез.

Влез на територијата на Босна и Херцеговина, под горенаведените услови, е возможен ИСКЛУЧИВО со патна исправа, а не со лична карта независно од билатералните договори.

Линк од кој странските државјани може да добиваат информации за режимот на движењето (влез и транзит) во БиХ:

http://www.granpol.gov.ba/Faq/Read?pageId=21 во рубриката  КОВИД-19 - Услови за преминување на државната граница на БиХ поради пандемијата на коронавирусот.

Во случај на дополнителни прашања, препорачливо е да се јават во Оперативниот центар на граничната полиција на БиХ на телефонскиот број: 00387 33 / 755-300 или тимот за кризни состојби на МНР на БиХ на телефонскиот број: 00387 33 / 281-309.

БРАЗИЛ

Бразил ги укина регулативите за влез во врска со коронавирусот и ги отвори своите граници, освен на аеродромите во државите Мато Гросо до Сул, Параиба, Рондонија, Рио Гранде до Сул и Токантинс. Тие се предмет на редовни барања за влез.

Странските државјани кои престојуваат до 90 дена мора да имаат доказ за здравствено осигурување за времетраењето на нивниот престој.

Студентите кои посетуваат бразилски институции и жителите на Бразил се ослободени од ова барање.

Корисни линкови:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-204-de-29-de-abril-de-2020-254499736

https://br.usembassy.gov/covid-19-information/

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/brazil/entry-requirements

 

БУГАРИЈА

11.11.2020

Се уште на на сила донесената Наредба РД -01-547 од 30 септември 2020 година и важат истите услови за македонските граѓани:

 

1.      Забранет влез за сите лица, независно од нивното државјанство, на сите гранични пунктoви, во период од 01.10. до 30.11. 2020 година

 

2.      Забраната не се однесува на:

-          бугарски граѓани, граѓани на државите членки на ЕУ, В. Британија и С. Ирска и на државите од Шенгенскиот договор и други држави, меѓу кои и државите од регинот, Република Северна Македонија, Р. Србија, Р. Албанија, Р. Косово, БиХ, Црна Гора и р. Турција, членови на семејства (странци) на бугарски граѓани, странски државајни со привремено и постојано место на живеење во Р. Бугарија, како и странски државјани, кои барат виза „Д“ или имаат постојан престој во државите членки на ЕУ, В. Британија и С.Ирска и на државите од Шенгенскиот договор.

-          Медицински лица, транспортни работници, лица кои патуваат од хуманитарни причини, официјални државни претставници и дипломати, претставници на бизнисот, кои работат на значајни проекти во државата, сезонски и погранични работници, странско студнети, организатори и учесници на меѓународни спортски натпревари со писмо од министерот за млади и спорт, организатори и учесници на меѓународни културни настасни со писмо од министерот за култура, странски граѓани кои доаѓаат за подигнување на Решение за бугарско државјанство.  

-          Граѓаните кои патуваат од државите членки на ЕУ, В. Британија и С. Ирска и на државите од Шенгенскиот договор, Австралија, Канада, Грузија, Јапонија, Нов Зеланд, Руанда, Р, Кореа, Тајланд, Тунис, Уругвај, ОАЕ, Р. Србија, Белорусија и Р. Турција можат да влезат во Р. Бугарија беза да покажат документ со негативен резулатат за КОВИД – 19

-          Сите граѓани, независно од државјанство кое го поседуваат и кои влегуваат од трети држави, не оптафени од горенаведните држави, мора при влез во Р. Бугарија да презентираат документ со негативен резултат од ПЦР тест, направен 72 часа пред влегувањето во Р. Бугарија.

-          Документот за негативен ПЦР тест треба да го содржи името на лицето согласно пасошот, податоци за лабораторијата (име, адреса, контакт), дата кога е извршен тестот, испишани на латиница тест (PCR)  и резултат (negative).

-          Исклучоци од поседување на ПЦР тест се: бугарски граѓани и граѓани на ЕС кои патуваат од хуманитарни причини или големи државни бизнис зделки, транспортни работници и членови на екипаж, медицински лица, официјални државни претставници и дипломати, погранични работници, лица кои патуваат транзитно.

-          Бугарските граѓани и странците со регулиран престој, кои немаат ПЦР трст, се ставаат во 14 дневен карантин. Овие граѓани можат да минат и без карантин, доколку презентираат негативен ПЦР тест во рок од 24 часа од нивното влегување во Р. Бугарија.

  

3.       Забраната не се однесува и за транзитно минување низ територијата на Р. Бугарија, вклучително и за граѓаните на Република Северна Македдонија и тоа, без ПЦР тест.

 

4.       Патување на државјани на Република Северна Македонија во / низ Република Бугарија:

 

Корисни информации:

-          Влез и престој во Р. Бугарија за македонските државјани е дозволен само со негативен ПЦР тест од акредитирана лабораторија во Република Северна Македонија.

-          При транзитирањето за македонските државјани не е задолжителен ПЦР тест.

-          При транзитирањето, територијата на Р. Бугарија треба да се напушти што побрзо (не е дозволен престој).

-          Од Аеродромот во Софија до Република Северна Македонија и обратно се уште единствен превоз останува такси превоз (македонските државјани сами го обезбедуваат и ги подмируваат трошоците)

-          Линк: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/09/30/zapoved__rd-01-547-30092020_g.pdf

 

ВИЕТНАМ

Услови за влез и транзит на МК граѓани од РСМ кон Виетнам

Влез во Виетнам е забранет за сите државјани и Виетнам не издава нови визи, со исклучок на носители на дипломатски патни исправи и високо-квалификувани странски државјани. Секоја виза ќе биде разгледувана поединечно. По влез, следи задолжителен карантин на сопствен трошок во времетраење одредено од властите за секој индивидуален случај поединечно.

Tранзит низ територијата на Виетнам не е дозволен.

 

СР ГЕРМАНИЈА

Информации во врска со правилата околу патување во Германија:

Влез во Германија
Германија, заедно со своите партнери од ЕУ, нареди опфатни ограничувања за влез, со кои патниците од земјите надвор од ЕУ може да влезат само со итна причина (види исто така на веб-страната на Сојузното министерство за внатрешни работи). Патниците, кои патуваат поради итни потреби, се замолени да носат соодветни докази , од кои произлегува потребата од нивното патување. Државјани од трети држави, кои не го исполнуваат тој услов ќе бидат вратени од граница.

Изземени од овие ограничувања, освен германските државјани, се следните групи на лица:

1.       Државјани на земји-членки на ЕУ, шенген-асоциирани држави (Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарија), Велика Британија.

2.       Припадници на трети држави (без германско државјанство или државјанство на ЕУ) со валидна германска дозвола за престој за враќање на местото на нивното вообичаено живеалиште.

3.       Државјани од трети држави со следната цел на патување (зависно од целта, времетраењето на престојот и државјанството, делумно да се почитува обврската за виза!):
- Приклучување кон семејството (само сопружници/животни партнери и малолетни деца),
- Медицински персонал и истражувачи, негуватели,
- квалифицирани работници во смисла на законската дефиниција во членовите 18 став 3, 18 а, 18 б од Законот за престој,
- истражувачи и научници на признати истражувачки институции во смисла на § 38 а став 4 а од Правилникот за престој,како и наставен кадар по јазици во смисла на член 11 став 1 од Одредбата за вработување,
- ИТ-специјалисти,
- Персонал за превоз,
- сезонски работници во земјоделтсво,
- квалификувани деташирани работници (меродавно е внесувањето во
  работната дозвола („Werkvertragsarbeitnehmerkarte„) од Сојузниот завод за
  вработување),
- Специјалисти во рамките на договорите за испорака на рoба согласно чл. 19 став 1 од Одредбата за вработување,
- самостални вработени кои поседуваат национална виза според § 21 од Законот за престој,
- Бизнисмени со цел учество на саеми, ако е веродостојна потребата од лично присуство,
- Учесници на конференции од висок ранг, ако е веродостојна потребата од лично присуство
професионалн образвание според § 16а од Законот за престој,
- мерки за признавањe на прoфесионалната квалификацја според § 16д од  Законот за престој
- Студирање на германски универзитети и посетa на училиште со интернат  вo Германија,
- Задолжителни пракси за студенти по медицина и од земјоделски факултет,
- професионални спортисти во смисла на § 22 став 4 од Правилникот за вработување, заради ангажирање во германски спортски клубови и учество на натпреварувачки спорт, и максимално 2 лица за придружба (на пр. тренер, психотерапевт или слично),
- останати професионални спортисти (вклучувајќи е-спортисти (електронски спорт) во смисла на § 22 став 5 од Правилникот за вработување, заради учество на натпревари и турнири, и максимално 2 лица за придружба (на пр. тренер, психотерапевт или слично),
- спортиски и спортисти, кои од нивните национални спортски друштва за  тренинзи се испраќаат во Германија,
- Спортски судии/ судии на натпревари што се акредитирани од нивното национално спортско здружение или учествуваат на меѓународни спортски настани согласно чл. 23 од Одредбата за вработување,
- учесници на меѓународни спортски натпревари во смисла на § 23 од Правилникот за вработување,
- религиозни великодостојници, кои во Германија се вработуваат од  религиозни причини.

4.       Членови од тесно семејство (т.е. сопружници/животни партнери и малолетни деца и родители од малолетни деца) од германски државјани, државјани на ЕУ, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка  Швајцарија или Велика Британија или државјани на трети држави со постоечко право на престој во Германија смеат отсега и без посебна причина привремено да патуваат заради семејни посети во Германија. Семејната припадност треба да се докаже со соодветни лични документи. Документите од Република Северна Македонија траба да имаат Апостил печат.

5.       Немажени/неоженети партнери на Германци/Германки што живеат во Германија, на државјани на земји-членки на ЕУ и на шенген-асоциирани држави (Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарија) и Велика Британија како и на државјани на трети држави со валидна германска дозвола за престој во Германија смеаат да патуваат за краткорочен престој, ако станува збор за долггодишна врска односно врска/партнерство на подолго време. Подетални информации за условите и за потребните докази ќе најдете на веб-страната на Сојузното министерство за внатрешни работи, кај делот „Travel restriction / border control“ (само на англиски јазик).

6.       Немажени/неженети парови, од кои еден е Германец или државјанин на земја-членка на ЕУ и на шенген-асоциираните држави (Исланд, Лихтенштајн, Норвешка и Швајцарија) и Велика Британија и имаат заедничко живеалиште во странство, смеат да патуваат само во случај на итни причини за патување на кратка посета. Подетални информации за условите и за потребните докази ќе најдете на веб-страната на Сојузното министерство за внатрешни работи, кај делот „Travel restriction / border control“ (само на англиски јазик).

7.       Државјани од трети држави со т.н.  „essential functions or needs“ се замолуваат да носат со себе докази за причината за итен влез, од кои произлегува нужноста за преминување на границата. Тука спаѓаат:
- роднини од 1. и 2. колено кои не спаѓаат во потесното семејство (т.е. полнолетни деца, родители од полнолетни деца, браќа и сестри и баби и дедовци) од германски државјани, државјани на ЕУ, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка  Швајцарија или Велика Британија,  или државјани од трети земји со право на престој во Германија, со итни семејни причини,
- дипломати, вработени во меѓународни организации, воен персонал,
- хуманитарни помошници кои ја извршуваат својата функција,
- патници кои транзитираат/пропатуваат ( со автомобил или авион) за време на  директното, непрекинато транзитирање, доколку влезот во целната држава (или друга транзитна држава) е дозволен (потребни се докази),
- лица со признат статус на бегалци.

Важно! Ве молиме обрнете внимание на тоа дека Амбасадата не може да издава никакви индивидуални потврди дали некое лице спаѓа под некој од важечките исклучоци. Патниците својата индивидуална ситуација мора сами да ја докажат или прикажат дека е веродостојна. Одлуката за дозвола за влез ја донесува надлежната гранична служба по проценка согласно нејзината должност (во Германија тоа е Сојузната полиција).

На новата веб страна Re-open EU ќе ги најдете секогаш актуализираните информации во врска со патување и одмор во ЕУ, меѓу другото и за сообраќајните средства, забрани или ограничувања на влез како и правила за заштита на јавното здравје какви што се држењето дистанса и носењето на заштитни маски.

Обврска за карантин
Северна Македонија е назначена како ризично подрачје во однос на Ковид-19, а актуелниот список на ризчните земји може да го најдете тука.
Сите лица што престојувале во ризична област 10 дена пред влез, мора начелно да одат во 14дневен карантин откако ќе влезат во Германија. Оваа обвска за карантин важи независно од  државјанството,  изземени се само патници кои транзитираат ( со автомобил или авион).
НОВО: Сите лица се дополнително обврзани, пред да тргнат на пат да се пријават на веб-страната www.einreiseanmeldung.de. Само ако не е можно дигитално пријавување за влез, може да се приложи известување во писмена форма како замена за него. Патниците мора да носат со себе испечатена потврда од нивната пријава.

Детални информации за актуелните одредби ќе ги најдете на веб-страната на Сојузното министерство за здравство под "Current Information for Travellers“. Формуларот за известување во писмена форма како замена ќе го најдете на повеќе јазици исто така на ова на веб-страна под „Information sheet in connection with the Corona-Virus“. 

Одлуката, колку долго треба да трае карантинот и под кои услови е можно изземање од обврската за карантин, ја носат локалните Здравствените служби (Адреси: https://tools.rki.de/PLZTool/). Советување односно давање совет од амбасадата не е можно.

 https://skopje.diplo.de/mk-mk/Home

 

Најновите мерки усвоени во Сојузната и федералните Влади за  спречување на ширење на корона вирусот, од 15.10.2020 и дополнението од 28.10.2020 година предвидуваат:

1. Сојузната  канцеларка и шефовите на влади на сојузните држави се загрижени за моментално зголемениот број на инфекции. Затоа, тие апелираат до граѓаните, особено сега во есенските и зимските месеци, да бидат многу доследни на набудување на минималното растојание од 1,5 м, секогаш да се придржуваат до хигиенските правила и, доколку е потребно, да ги покриваат устата и носот (секојдневни маски да носат ). Покрај тоа, постои итна препорака да се користи апликацијата за предупредување Корона секогаш кога е можно и редовно да се проветрува кога неколку лица се во затворени простории. Усогласеноста со овие правила на АХА + АЛ е основната основа за успешно зачувување на појавата на инфекција и не само што служи за заштита на себеси, туку и исполнува важна функција во општеството. Особено, обврската за покривање на устата и носот во одредени јавни површини е обврзувачка и како резултат на тоа се следи и санкционира од регулаторните тела.

2. Сојузната и државните влади се држат до одлуките донесени за стратегијата на жаришта и ги ставаат во фокусот на заштитата од инфекции. Наспроти позадината дека стапката на инфекција во моментов се зголемува не само преку локализирани епидемии, туку и во големи делови на Германија, потребно е повторно да се намали бројот на контакти кај населението и покрај почетокот на студената сезона и придружното преместување на многу активности во затворен простор да се намалат таму каде што има посебни ризиците од инфекција.

а) За жал, последните неколку недели покажаа дека прославите во семејството или пријателите можат да шират инфекции. Од сите граѓани се бара повторно да одговорат критички во секој поединечен случај дали, како и во колкава мерка приватните прослави се неопходни и оправдани со оглед на процесот на инфекција. Со зголемен број на инфекции и најдоцна од инциденца од 35, треба да се примени ограничување од 25 учесници во јавност и 15 учесници во приватна област.

 б) Општо, каде што бројот на инфекции се зголемува и најдоцна кога има инциденца од 35 нови инфекции на 100.000 жители за една недела, треба да се воведе дополнително барање за маска на јавните простори каде што луѓето ќе се зближат поблиску и / или подолго.

 в) Покрај тоа, федералните и државните влади препорачуваат воведување полициски час во трговијата со угостителство и воведување дополнителни барања и контроли во местата каде што бројот на инфекции се зголемува стабилно, особено ако бројот на инфекции се зголемува над инциденцата од 35 нови инфекции на 100.000 жители за една недела.

г. Општо, каде и да се зголеми бројот на инфекции и најдоцна со инциденца од 35 нови инфекции на 100.000 жители за една недела, бројот на учесници на настаните треба дополнително да се ограничи. Исклучоците бараат концепт за хигиена, договорен со одговорната здравствена служба.

3. Ограничувањата значат дека некои области на економијата ќе мора да прифатат значителни ограничувања на нивното деловно работење во наредните месеци. Сојузната влада затоа ќе ги продолжи мерките за помош за компаниите и ќе ги подобри условите за најпогодените економски сектори.

4. Како што е предвидено во стратегијата за жаришта, федералните држави постојано ќе преземаат засилени локални мерки за ограничување најдоцна штом бројот на инфекции се зголеми над границата од 50 нови инфекции на 100.000 жители во последните 7 дена. Локалните мерки мора да бидат насочени и споредливи низ регионите. Ова особено вклучува:

а. Продолжување на обврската за носење на маска,

б. Бројот на учесници во настаните е ограничен на 100 лица, за исклучоци е потребен хигиенски концепт договорен со одговорната здравствена управа;

в. Воведување на ограничувања за контакт на јавни простории до најмногу 10 лица и г. обврзувачко воведување на полициски час во 23 часот за угостителски објекти, вклучително и општа забрана за продажба на алкохол. Понатамошни обврзувачки ограничувања на бројот на учесници за прослави за 10 учесници на јавни простори и за 10 учесници од максимум две домаќинства на приватен простор.

5. Доколку зголемувањето на бројот на инфекции не застане во рок од 10 дена најдоцна во рамките на гореспоменатите мерки, понатамошните насочени чекори се неизбежни за понатамошно намалување на јавните контакти. Во овие случаи, првиот чекор особено е да се воведе ограничување на контактот што им овозможува на само 5 лица или членови на две домаќинства да останат на јавен простор.

6. Сојузните и државните власти ги повикуваат сите граѓани да избегнуваат непотребни  патувања  внатре во Германија од и во области кои ја надминуваат границата од 50 нови инфекции на 100.000 жители во последните 7 дена. Прописите на федералните држави во врска со сместувањето за патници од особено погодените области ќе бидат преоценети во светло на искуството и понатамошниот тек на процесот на инфекција на крајот на есенскиот одмор, на 8 ноември. Врз основа на тоа, треба да се развие регулатива за врска што е можно поподеднакво.

7. Со цел ограничувањата да се спроведуваат доследно, од суштинско значење е регионите на жариштата да преземат организациски мерки за ослободување од регулаторните тела за да може да се гарантира високо ниво на контрола во согласност со прописите на Корона. Регулаторните тела треба исто така да ги поддржуваат здравствените власти во следењето на налозите за карантин. Сојузната влада ќе ги поддржи канцелариите за јавен ред со федералната полиција, на барање на државите.

8. Сојузниот канцелар и шефовите на влади на сојузните држави ја потенцираат важноста за целосно следење на контактите како централен елемент со цел да се спречи динамично зголемување на бројот на инфекции. Затоа, договорот, кој е на сила од 24 април, дека здравствените власти кои се преоптоварени  или, всушност, веќе не се во можност да обезбедат целосен контакт за следење поради немање капацитет, веднаш ќе го пријават ова на државните надзорни органи, кои пак за возврат веднаш и целосно ќе го проследат извештајот до РКИ. Овие извештаи гарантираат дека поддршката може да биде обезбедена веднаш од федералните и државните влади.

9. Од федералната, државната и локалната администрација се бара да ја поддржат јавната здравствена служба со персонал за следење на контактите. Со оглед на зголемениот број на инфекции, тука може да се очекува голема дополнителна побарувачка на краток рок. Испраќањето од други административни области е исто така можно како и обука и распоредување на студенти или други волонтери. Сојузната влада ќе го поддржи ова со понуди за обука и ќе разговара со конференцијата на ректорите на универзитетите за тоа како може да се спроведе зголемена употреба на студенти на таков начин што нема да се појават недостатоци за соодветниот академски успех.

10. Покрај тоа, Бундесверот веќе обезбедува поддршка во бројни здравствени оддели со пронаоѓање контакти. На краток рок, Бундесверот е во можност да обезбеди поддршка со  5.000 војници и за неколку недели со 15.000 војници. За непречена организација на оваа поддршка, Бундесверот нуди испраќање на лица  директно во кризните тимови во сојузните држави и во најголемите градови во Германија.

 11. Заштита на ранливите групи е посебен предизвик, затоа, во зависност од локалните околности, одговорните органи презедоа посебни заштитни мерки за болници, домови за стари лица, стари лица и установи за лица со посебни потреби. Секогаш се зема предвид дека соодветните регулативи не смеат да доведат до целосна социјална изолација на погодените. Доколку се зголеми бројот на инфекции, овие мерки ќе бидат соодветно прилагодени. Со новата регулатива за тестирање, федералната влада ќе обезбеди покривање на трошоците за неодамна достапните брзи тестови на САРС-КоВ2 за редовно тестирање на жители или пациенти, на нивните посетители и вработени. Расположливите брзи тестови треба да се користат првенствено за оваа област со цел да се гарантира најдобра можна заштита и да се овозможат безбедни контакти дури и со зголемен број на инфекции.

12. Со оглед на зголемувањето на респираторните заболувања кај популацијата што е типично за есен и зима и сегашното зголемување на бројот на нови инфекции, како резултат може да се очекува зголемување на потребата од интензивно лекување. Ова бара планирање однапред што се ажурира на дневна основа: Во резолуцијата на Сојузниата канцеларка со шефовите на владите на сојузните држави од 30 април 2020 година, сојузните држави ја презедоа задачата да управуваат со капацитетите за интензивна нега регионално, земајќи ги предвид регионалните карактеристики. Сојузната влада претстави концепт заснован на критериуми за ова на крајот на април и исто така работи со DIVI Intensiv Register како дигитална алатка за поддршка на управувањето од страна на сојузните држави.

13. Новата регулатива за карантин при  влез во Германија од странски ризични области , дискутирани помеѓу сојузната влада и федералните држави, федералните држави ќе ја спроведат во голема мерка на униформиран начин во нивните федерални државни прописи почнувајќи од  8 ноември 2020 година. Според ова, карантин период од 10 дена ќе важи за патници од странски ризични области, кои немале валидна причина за патување, со можност рано да се заврши карантинот со негативен тест од 5-тиот ден на карантинот. За неопходни патувања и за оние кои поради работното место постојано патуваат,  се предвидуваат детални исклучоци.

14. Со напредокот во истражувањето на вакцините, се надеваме дека вакцините ќе станат одобрени и достапни во наредната година. Во зависност од нивните карактеристики, ова може да биде клучен чекор за контрола на пандемијата и враќање во нормала. Сојузната влада стави значителни средства на располагање за истражување, зголемување на производствените капацитети и раната достапност на вакцините а Европската комисија исто така обезбеди договорно дози на вакцини за земјите-членки. Постојаната комисија за вакцинација при РКИ е поддржана од Леополдина и Етичкиот совет при подготвување препораки за вакцинирање. Сојузната влада ќе ги вклучи федералните држави во рана фаза со цел да ги координира прашањата во врска со индикациите за вакцинација и количините на нарачки, логистика, транспорт и складирање на сите вакцини навремено, за да обезбеди систем на национално ниво за стекнување податоци, документација, потребни интерфејси и сет на податоци за целата земја, за да ги сноси трошоците за вакцините и перформанси за вакцинација, пост-маркетинг студии за какви било вакцини и меѓусебна комуникација.

 

Протоколни декларации до точка 2а: РП / Хесен / НРВ: Како и претходно, Рајнска област-Пфалц / Хесен / НРВ  заради значителното мешање во неповредливоста на станот, ќе издадат ограничувања на бројот на учесници на собири во нивните приватни простории само во итни случаи.

НИ: Долна Саксонија објавува резерва  за обврзувачко спроведување на регулативата за приватни простории.

Протоколни декларации за ставовите 2а и 4е:

СН: Саксонија се придржува кон регулативата заснована на одлуката на МПК од 29.9.2020 година за семејни прослави.

Дополнение од 28.10.2020 година

1. Од 2 ноември следуваат дополнителни мерки кои  ќе стапат на сила низ цела Германија. Мерките се ограничени до крајот на ноември. По две недели, Канцеларката и шефовите на влади на сојузните држави повторно ќе се консултираат и ќе ги проценат целите постигнати преку мерките и ќе ги направат сите потребни прилагодувања.

2. Најважната мерка во наредниот период ќе биде да се држи дистанца и да се намалат контактите. Граѓаните се повикуваат да го намалат контактот со други луѓе надвор од сопственото домаќинство на апсолутно неопходниот минимум.

3. Отсега,  престој на јавни места е дозволен  само на членови на едно семејство со друго семејство. Ова е обврзувачко и прекршувањата на овие ограничувања за контакт ќе бидат санкционирани соодветно од регулаторните тела. Групи на луѓе кои слават на јавни места, во станови и во приватни објекти над тој лимит  се неприфатливи со оглед на сериозната состојба во  земјата. Сојузната и федералните  влади ќе работат заедно на зголемените контроли.

4. Од граѓаните се бара генерално да се воздржат од приватни патувања и посети, вклучително и од роднини. Ова исто така важи во Германија и за национални екскурзии за еднодневен пат. Понудите за сместување во Германија ќе бидат достапни само за неопходни и експресно не-туристички цели.

 5. Институциите и објектите што нудат активности во слободното време ќе бидат затворени. Ова вклучува:

а Театри, опери, концертни сали и слични установи

б Трговски саеми, кина, забавни паркови и даватели на активности за слободно време (затворени и отворени), забавни аркади, казина, обложувалници и слични објекти

в. Центри за проституција, бордели и слични установи

г. Спортови во слободно време и аматерски спортови  во сите јавни и приватни спортски објекти,

д .Базени, забавни базени и термални базени,

д. Фитнес  сали и слични простории.

6. Настани за забава се забранети.

7. Ресторани и барови, клубови, дискотеки, пабови и слични установи ќе бидат затворени. Ова не важи за испорака и земање оброци за консумирање дома како и за кантини.

8. Компаниите за услуги од областа на лична нега, како што се козметички студија, студија  за масажа, студија за тетовирање и слични компании, ќе бидат затворени затоа што физичката близина е неопходна во оваа област. Медицински неопходните третмани, како што е физиотерапијата, сè уште се можни. Фризерските салони остануваат отворени според постојните хигиенски услови.

9. Трговијата на големи и мало останува отворена како целина, но ќе има хигиенски барања, контрола на пристапот и избегнување на редици. Мора да се осигура дека во продавниците нема повеќе од еден клиент на 25 квадратни метри продажна површина.

10. Училиштата и градинките остануваат отворени. Федералните држави одлучуваат за потребните заштитни мерки.

11. За компаниите, деловните субјекти, самовработените, здруженијата и институциите погодени од привременото затворање, федералната влада ќе додели вонредна економска помош за да ги надомести за финансиските загуби. Износот на надоместокот е 75% од соодветната продажба за истиот месец од претходната година за компании со до 50 вработени, со кои се испакнати фиксните трошоци на компанијата. Процентите за поголемите компании се одредуваат според горните граници на релевантните барања за државна помош. Грантот ќе има буџет до 10 милијарди.

12. Надвор од сеопфатните привремени ограничувања, досега преземените мерки значат дека некои области на економијата ќе мора да прифатат значителни ограничувања на нивното деловно работење во наредните месеци. Затоа, федералната влада ќе ги прошири мерките за помош за компаниите и ќе ги подобри условите за економските сектори кои се главно погодени (помош за премостување III). Ова се однесува, на пример, во областа на културата и управувањето со настани и самовработените. Покрај тоа, експресниот заем на KfW ќе се отвори и прилагоди за компании со помалку од 10 вработени.

 13. Дури и во пандемијата, ние сакаме да овозможиме безбедна работа што е можно поопсежно во индустријата, трговијата и средните бизниси. Работодавачите имаат посебна одговорност пред своите вработени да ги штитат од инфекции. Синџирите за инфекција што се појавуваат во компанијата можат брзо да се препознаат. Затоа, секоја компанија во Германија мора да спроведе хигиенски концепт заснован на прилагодена проценка на ризик, како и планирање на пандемијата на компанијата и повторно да го прилагоди во поглед на зголемениот број на инфекции. Целта е, меѓу другото, Избегнување непотребни контакти во работната сила и со клиентите, спроведување општи хигиенски мерки и минимизирање на ризикот од инфекција во случај на неопходни контакти преку посебни хигиенски и заштитни мерки. Сојузната и федералните влади ги повикуваат компаниите повторно да овозможат домашна работа или работа преку мобилна телефонија, со оглед на големиот број на инфекции, каде и да е тоа изводливо. Властите одговорни за безбедност при работа и институциите за осигурување од несреќи ги советуваат компаниите и вршат контроли.

14. За жал, зголемениот број на инфекции, исто така, доведува до зголемување на инфекциите во медицинските установи и кај ранливите групи. Нивната заштита е посебен предизвик.Затоа, во зависност од локалните услови, одговорните тела презедоа посебни заштитни мерки за болници, домови за стари лица, установи за стари лица и инвалиди. Секогаш се зема предвид дека соодветните регулативи не смеат да доведат до целосна социјална изолација на погодените. Доколку се зголеми бројот на инфекции, овие мерки ќе бидат соодветно прилагодени. Со новата регулатива за тестирање, сојузната влада осигури дека се покриваат трошоците за неодамна достапните брзи тестови на САРС-КоВ2 за редовни тестови на жители или пациенти, на нивните посетители и вработени. Расположливите брзи тестови сега треба да се користат брзо и со приоритет во оваа област со цел да се обезбеди најдобра можна заштита и да се овозможат безбедни контакти дури и со зголемен број на инфекции. Институциите за социјална помош и социјална заштита на младите и споредливи советодавни институции остануваат отворени. Болниците треба да продолжат да добиваат поддршка во обезбедувањето кревети за интензивна нега. Сојузниот  и федерални министри за здравство веднаш ќе изготват практични решенија, кои исто така треба да вклучуваат континуирана финансиска поддршка. Болниците кои се особено под стрес поради третманот на пациентите со САРС-КоВ-2 можат, како што е предвидено во уредбата за долен лимит на медицинскиот персонал, да отстапат од барањата без казна.

15.  Сојузот  и федералните држави  уште еднаш ќе ги зголемат информациите за применливите мерки на Корона и ќе ја зголемат јасноста преку најединствените можни мерки. Сепак, тие исто така ќе ги интензивираат контролите за да се обезбеди усогласеност со мерките на целата територија, исто така, ќе се провери усогласеноста со прописите за карантин со помош на независни  контроли , особено во пограничната област.

16. Сојузнатаа влада и федералните држави се свесни дека станува збор за многу драстични мерки. Но, тие се неопходни и се пропорционални во поглед на правниот интерес што треба да се заштити, здравјето на населението и да се избегнат уште пообемни економски штети во случај на неконтролиран развој на пандемија.

 

Според најновите мерки, од 08.11.2020 година,  секој што влегува во Германија од меѓународна област на ризик, мора да се регистрира дигитално пред да влезе во земјата. Веб-апликацијата „регистрација на дигитален влез“ (ДЕА) стапува во функција и го заменува хартиениот формулар. До него може да пристапат корисниците на дигитални уреди (десктоп, таблет, паметен телефон) ширум светот од 8 ноември 2020 година на следната веб-страница: www.Einreiseanmeldung.de

Напоменуваме дека секоја од федералните влади има право на одредување на свои специфични постапки во спроведувањето на мерките.

 

ГРЦИЈА        

 

·         Владата на Р.Грција, донесе нови одлуки (бр. Δ1α/ΓΠ.οικ. 71354 од 08.11.2020 година  и Δ1α/ΓΠ.οικ.71352 од 07.11.2020 година), со кои се продолжуваат мерките за ограничување на копнените, воздушните и водните врски на РГ со други држави и се продолжува забраната на влез во Р.Грција на државјани на трети држави (вон ЕУ и Шенгенскиот договор), меѓу кои и за македонски државјани, до 30 ноември 2020 година.

 

·         Согласно наведените одлуки се продолжува периодот на привремено ограничување на воздушните и копнените врски со РС Македонија, како и за забрана за влез на нашите државјани, освен за следните категории на исклучоци:

-          медицински и болнички персонал, истражувачи и професионалци од областа на здравството, под услов на влезните места во земјата да покажат дозвола за вршење на професијата или други соодветни докази со кои се докажува нивниот професионален статус и под услов нивниот влез во земјата да продолжи со извршување на нивните професионални должности;

-          долгорочните жители на земјите - членки на ЕУ или Шенгенскиот договор и државјани на трети земји кои имаат дозвола за престој во земјите - членки на ЕУ или Шенгенскиот договор;

-          членови на владини мисии;

-          членови на дипломатски или конзуларни претставништва и мисии, членови на меѓународни и европски организации, членови на хуманитарни организации во вршењето на своите должности, воен и безбедносен персонал и персонал на Генералниот секретаријат за цивилна заштита;

-          персоналот вработен во транспортниот сектор, вклучително и морнари, екипажот на авионите, екипажот и техничкиот персонал на изнајмената опрема за противпожарна заштита на авиони, како и возачите на камиони, кои се користат за транспорт на стоки и апсолутно неопходниот помошен персонал за нивниот транспорт;

-          транзитни патници;

-          студенти;

-          лица кои се грижат за стари лица и инвалиди; како и

-          сезонски земјоделски работници.

 

·         Горенаведените  категории на лица кои се исклучоци од забраната, се должни, при влезот во РГ да приложат медицински сертификат со негативен резултат од ПЦР-тест, не постар од 72 часа, како и потврдата со QR-кодот која се добива по претходно пополнет формулар PLF преку веб-страницата: travel.gov.gr (овој формулар треба да се пополни најмалку 24 часа пред денот на патувањето).

 

·         Исто така, согласно одлуката на владата на РГ број  Δ1α/ΓΠ.οικ.71352/07.11.2020 член 1, став 6 „Државјани на трети земји што се предмет на забраната во оваа одлука имаат право да поднесат барање до грчките конзуларни претставништва во нивното место на живеење или престој за дозвола за исклучителен влез во земјата од професионални или лични причини“. Тоа значи дека граѓаните кои не се опфатени во исклучоците од забраната за влез, а имаат неодложна потреба да патуваат, потребно е да се обратат до ДКП-ата на Р.Грција во РСМ со барање да им се одобри влез доколку имаат доказ дека постојат исклучителни професионални и лични причини (итни и неодложни здравствени интервенции, итни и неодложни деловни активности и сл.).

 

Ø  Владата на Република Грција,  од 01 Ноември 2020 година, за државјани на Република Северна Македонија кои поседуваат имот во Република Грција ќе почне со издавање на специјални дозволи за влез во Република Грција, со цел регулирање на прашања поврзани со нивните имоти.

Ø  Специјалната дозвола за влез ќе се издава само на  жители на Република Северна Македонија кои поседуваат имот во Република Грција, на кои поради мерките за заштита од КОВИД 19 не им е дозволен влез на територијата на Република Грција.

Ø  Влезот на територијата на ќе им биде овозможен преку граничниот премин   Промахонес  (Бугарија-Грција) и преку  Атинскиот Аеродром„ЕЛ.ВЕНИЗЕЛОС“.

 

§  За издавање на посебните дозволи за влез, заинтересираните  преку електронска форма  треба  да поднесуваат барање до Конзуларната канцеларија на Амбасадата на Република  Грција во Скопје или до Генералниот конзулат на Република Грција во Битола,.

§  За издавање на специјалната дозвола потребно е да ги достави следни документи;

·         копија од неговиот/ нејзиниот пасош,

·         копија на релевантната грчка даночна форма „Декларација за Е9“ во која тој/таа се појавува како сопственик на имот во Грција,

·         патничко осигурување, вклучително и покритие за КОВИД-19.

 

Ø  На државјанинот на Република Северна Македонија на кој му е издадена специјалната дозвола за влез во Република Грција, задолжително да ги извести Конзуларната канцеларија на Амбасадата на Република Грција во Скопје и Генералниот конзулат на Република Грција во Битола, за точниот датум на влез преку граничниот премин Промахонас, или датумот на патување/влез во Република Грција преку меѓународниот аеродром во Атина „ЕЛ. ВЕНИЗЕЛОС“,

 

Ø  Државјаните на Република Северна Македонија, при влезот во Република Грција преку граничниот премин Промахонас или преку меѓународниот аеродром во Атина, задолжително треба да приложуваат Специјалната дозвола, копија од  „Декларација за Е9“,негативен резултат од ПЦР-тест, не постар од 72 часа, пред влезот во Грција, како и потврдата со QR-кодот која се добива по претходно пополнет формулар PLF преку веб-страницата: travel.gov.gr (овој формулар треба да се пополни најмалку 24 часа пред денот на патувањето).

 

Ø  Специјалната дозвола за влез во Република Грција важи само за сопствениците на имот, не и за членовите на неговото семејство.

Ø  Поради зголемените мерки против КОВИД-19, специјалната дозвола  има  важност само за еден влез  и за период од  еден месец од денот на издавањето.

Ø  По пристигнувањето во Република Грција, по случаен избор Грчките власти може да  побараат да се изврши дополнителен  COVID-19 тест.

 

Линкови: travel.gov.gr; eody.gov.gr/en/covid-19/

 

 ДАНСКА

Граничната контрола во Данска, е со ограничувањата за влез патници кои не се од Данска, освен за државјани од некои  области од Норвешка и Шведска, Словачка, Швајцарија, Ватикан и АвстралијаКанадаЈапонијаНов ЗеландЈужна КореаТајландТунис, Тајланд, Сингапур и Уругвај, но постојано се менува во зависност од бројот на заразени лица во соодветната држава.

Сите други кои немаат данско државјанство или немаат регулиран престој, а доаѓаат од земја со висок процент на заразеност од Ковид 19 потребно е да достават потврда или доказ за основана причина за влез во Данска (патување кај родител, дете, сопруг, партнер кој има регулиран престој во Данска), присуство на погреб, лекување, судски обрски, службено патување.

Дозволен е транзит доколку има потврда за основана причина и истото да се реализира без одложување.

Лицата кои имаат право на влез во Данска и доаѓаат од земја која нема висок процент на заразеност од COVID 19,  немаат обврска да приложат негативен тест или да бидат ставени во изолација, но се нагласува од страна на официјалните органи, да се почитуваат правилата за хигиена и социјалното растојание. Доколку доаѓаат од земји кои имаат висок процент на заразеност и се назначени како забранети земји, задолжителен е негативен ПЦР тест не постар од 72 часа на англиски, германски,  француски, шпански, италијански или на некој јазик од скандинавските земји.

Дипломатите нема потреба  да  приложат негативен PCR тест или да бидат во излоација/карантин за влез во Данска додека нивните семејства треба задолжително да ги почитуваат упатставата од Данскиот институт за здравство односно 14 дена изолација, доколку доаѓаат од ризична земја. Сепак, истото важи само за лица кои не се симптоматски.  

Danish police, Persons resident in Denmark and or of danish nationality

Danish police, Persons in transit

Worthy purposes for entering Denmark, Danish police

Traveling in and out of Denmark  (7020 6044 од  8 до 16 часот).

 

 ЕГИПЕТ

Согласно најновите информации на Министерството за здравство на АР Египет, на 08.11.200, во  земјата се регистрирани нови 208 инфицирани лица од Ковид-19. Вкупната бројка на заразени од корона вирусот изнесува 108.962 лица.

-Поради зголемениот број на ново заразени од корона вирусот, се ограничува работното време на угостителските објекти и економсксите оператори до 21.00 часот

-Задолжително е носење на маски и на отворено, казната за непочитување на мерката изнесува 4000 египетски фунти.

-За државјаните на Република Северна Македонија, од 01.09.2020 година, за влез и транзит низ Арапската Република Египет, е задолжителен негативен PCR тест не постар од 72 часа. Мерката не се однесува за децата до седум годишна возраст кои патуваат со своите родители.

-Властите на Арапската Република Египет, исто така од 01.09.2020 година, ја одобрија и можноста , странците кои не набавиле негативен PCR пред заминувањето од нивната земја, да бидат тестирани и да добијат PCR тест на Египетските аеродроми по цена од 30 $.

-Повеќе информации на следните линкови:

https://www.sis.gov.eg/Story/150482/Govt-Egypt-to-require-negative-COVID-19-test-results-from-non-Egyptian-travelers?lang=en-us

https://dailynewsegypt.com/2020/08/31/egypt-airports-to-conduct-pcr-tests-for-visitors-of-tourist-destinations/#:~:text=Nihal%20Samir%20August%2031%2C%202020%20Comments%20Off%20Egypt,airports%2C%20at%20a%20cost%20of%20%2430%20per%20person

 

ЕСТОНИЈА

Ажурирани информации за земјите и барањата за самоизолација за патниците кои пристигнуваат во Естонија од 13 Ноември 2020 година:

Започнувајќи од 16 ноември 2020 година, задолжителната самоизолација не се однесува на патниците кои пристигнуваат во Естонија од земја на Европската унија и Европската економска унија, Шенген зоната и земја вклучена во заедничката листа на ЕУ со стапка на инфекција под 50 лица на 100 000 жители.

Врз основа на стапката на инфекција со коронавирус, почнувајќи од Понеделник 16 Ноември, 10-дневното ограничување на слободата на движење се однесува на луѓето кои пристигнуваат во Естонија од следните европски земји: Андора, Австрија, Белгија, Бугарија, Хрватска, Кипар, Чешка , Данска, Финска *, Франција, Германија, Грција, Унгарија, Исланд, Ирска, Италија, Латвија *, Лихтенштајн, Литванија *, Луксембург, Малта, Монако, Холандија, Норвешка, Полска, Португалија, Романија, Сан Марино, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска, Швајцарија и Велика Британија. Стапката на инфекција на Ватикан е 0, но секој што патува во Естонија од таму преку Италија е предмет на 10-дневно ограничување на слободата на движење.

* Врз основа на Уредбата бр. 282 на Владата на Естонија, ограничувањето на слободата на движење не се однесува на асимптоматски лица кои биле на територијата на Литванија, Латвија или Финска во последните 14 дена и пристигнале во Естонија директно од Литванија, Летонија или Финска со следниве предуслови:

(1) лицето направило тест за коронавирус во рок од 48 часа пред нивното пристигнување во Естонија и резултатот е негативен. Кога патувате во Естонија во овие земји и се враќате во Естонија, можно е да се полага тестот за коронавирус во Естонија и да се врати во нормален живот во случај на негативен резултат. Потребно е да се остане во самоизолација додека се чекаат резултатите од тестот.

(2) тие пристигнуваат во Естонија заради работа, студирање или примање здравствени услуги или од семејни причини или транзит. Кога патувате во Естонија од горенаведените причини, не е потребно да направите тест за коронавирус пред да пристигнете во Естонија.

Информациите за земјите и барањата се достапни на веб-страницата на Министерството за надворешни работи: https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele

Информации за земјите и барањата се достапни на веб-страницата на Министерството за надворешни работи: https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers

За повеќе  информации за   коронавирусот и ограничувањата на движењето, погледнете ја веб локацијата https://kkk.kriis.ee/en или линијата за помош на  Центарот за итни случаи со повик на број 1247 (+372 600 1247 ако барате од странство).

 

ЗАМБИЈА

Задолжителен ПЦР тест при влез и за транзит преку Замбија.

  ИЗРАЕЛ

Влезни патувања за Израел

Потребна е Дозвола за влез на  патници во Држава Израел не е повеќе од 24 часа пред  воздушно патување во Израел, секој патник мора да пополни формулар за изјава за влезни патници преку Интернет. По поднесувањето,патниците  ќе бидат прифатени  или одбиени да се качат на летот.

Пред патување со авион

Патниците кои летаат кон Израел мораат да достават изјава за влез на патник (која вклучува образец за лични информации и здравствена декларација) не повеќе од 24 часа пред поаѓањето кон Израел.

Странските државјани кои аплицираат за влез во Израел ќе треба да презентираат дозвола за влез заверена од Израелскиот конзулат во нивната земја на потекло. Овластување за влез нема да се издава за странски државјани, но постојат исклучоци.

Се  уште постои забрана за влез на странски државјани во Држава Израел.

Патниците мора да ја испечатат дозволата и да ја однесат на аеродромот за да им ја покажат на релевантните службеници. Патниците мора да ја задржат дозволата до пристигнувањето во Израел, за контрола на пасошот.

‘’Вoдич пред, за време и по воздушно патување’’

Патниците мора да носат маска за лице што ги покрива носот и устата на аеродромот (возраст од 7 години и постари) и во авионот (на возраст од 6 години и постари).

Патниците мора да држат дистанца најмалку 2 метри од луѓето кои не живеат во истото домаќинство како и тие.

Патниците мора да практикуваат хигиена, што вклучува миење раце со средства за дезинфекција.

И покрај напишаното во образецот за изјава за влезни патници преку Интернет, патник кој не сака да прецизира други посетени локации во последните 14 дена може да одговори „не“.

‘’Патување од зелени локации’’

Од граѓаните или жителите на Израел или странски државјани кои имаат дозвола за влез и летаат од Зелените локации, нема да се бара да одат во изолација кога ќе пристигнат во Израел.

Патниците ќе мора да одат во изолација при влегување во Израел, доколку биле на Црвена локација во период од 14 дена пред времето на воздушно патување во Израел.

‘’Патување од црвени локации’’

Граѓаните или жителите на Израел или странски државјани кои имаат дозвола за влез и летаат од или престојувале во Црвените локации во периодот од 14 дена пред датумот на нивното воздушно патување во Израел, мора да бидат во изолација, да ги почитуваат сите ограничувања и да пополнат онлајн формулар за изолација.

Сите информации и формулари за влез во Држава Израел се наоѓаат на оваа   веб страница која е официјална веб страница  каде  може да се информираат за влез и излез во Државата .

 

https://www.gov.il/en/Departments/DynamicCollectors/green-red-countries?skip=0

  

ИТАЛИЈА

Со Декрет од 7 август 2020 година се забранува влез и престој за оние што доаѓаат од  ризични земји, вклучително и за граѓаните на  Република Северна Македонија

 (листа „F“).

Мерките на претпазливост за борба против ширењето на вирусот „Ковид-19“ се продолжуваат до 7 септември  до  7 октомври 2020г,

Ревидирана е и листата на земји за кои важи забраната за влез во Италија.

Забраните за влез од Северна Македонија не се исклучени, односно земјата се уште се наоѓа на листата со најстроги забрани, што значи дека и понатаму е забранет влезот во Италија за лица кои доаѓаат од Северна Македонија или кои транзитирале низ нашата држава  во претходните 14 дена.

*Исклучок од забраната и дозвола за влез во Италија има само за оние лица кои имаат државјанство од една од земјите од ЕУ или од Шенген зоната и кои имаат постојана дозвола за престој во Италија издадена пред 9-ти јули 2020 година,  со тоа што се должни да се пријават за 14 дневна самоизолација и направат PCR test.

14 дневна самоизолација и направат PCR test е апликативно и врз носителите на   македонски дипломатски и службени пасоши.

Напомена : Декретот  (DPCM ) од 7 август 2020 година се ограничува на укажување дека не  смее  да се биде во некоја од земјите на списокот „F“ во последните 14 дена за да се влезе во Италија, но дозволува потребните 14 дена да се акумулираат со престој претходно во повеќе држави кои се на зелена листа, односно, за кои не е забранет влез во Италија и/или е потребно да се изврши тамонирање /  PCR test веднаш по слетување на аеродром при влез во Италија доколку е преку воздушен пат или по копнен пат во рок на 48 часа.

Согласно досегашната  праксата ажурирањето на информации  од  страна на компетентите институции  во Италија се врши секои 14 дена (се разбира дека има исклучоци). Во тој контекст,  се очекува  нова Уредба/ Декерт со законска сила  да има наскоро т.е  следната недела 6/7  октомври  2020 г.

 

Релевантни  web  страници на кои  се ажурираат секојдневно податоците во врска со COVID 19, влез / излез од/ во Република Италија се следните :

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp?lingua=english

http://www.protezionecivile.gov.it/risk-activities/health-risk/emergencies/coronavirus/technical-scientific-committee-report-covid-19-

https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index_en.html

 

ИНДИЈА

Заклучно 10.11.2020г. Р. Индија се уште нема комерцијални летови за влез и излез од Индија. Има организирани специјални летови со неколку земји со кои Индија има потпишано договор. Транспортот меѓу државите внатре во Индија функционира, со право на одлука на шефот на секоја држава да одлучи за рестрикциите согласно бројот на заразени.

Во врска со визниот режим, поради ситуацијата со КОВИД -19,  моментално  Индија дава визи В-3 , а тоа се визи за спортисти, бизнисмени кои патуваат со чартер летови. 

           Индија не издава визи за туристи. Секој кој патува за Индија, треба да има негативен тест RT-PCR не постар од 96 часа и задолжително треба да седи во домашен карантин во времетраење од 14 дена. Исто и за носители на дипломатски и службени ПИ треба да имаат негативен тест RT-PCR не постар од 96 часа и задолжителен домашен карантин во времетраење од 14 дена.

Визи се издаваат и за:

-Медицински кадар-професионалци, здравствени истражувачи, инженери и специјалисти за технички проекти поврзани со здравствени сектори, како што се лаборатории и фабрики. Овие лица треба да имаат покана од регистрирани здравствени институции, регистрирани компании од областа на фармацеутската  или акредитирани универзитети.

- Странски инженери, менаџери, дизајнери и други специјалисти кои патуваат за Индија за бизнис и кои имаат  свои инвестиции во Индија (софтвери, дизајнери , ИТ, и др.)

- Странски експерти и инженери  кои патуваат за инсталации, поправки и одржување  на машини со странско потекло.

- Странски државјани кои сакаат да патуваат во Индија, кои имаат потреба за обновување  на работна виза, истите ќе треба да аплицираат лично во индиските амбасади и мисии. Оваа категорија на лица нема да можат да влезат во Индија кои од претходно добиле виза по електронски пат, туку треба да аплицираат повторно во индиските амбасади.

 Од  01 октомври 2020 г 50% од училиштата се пуштени да работат ( во зависност каде бројот на заразени е помалку, кината и базените исто така се пуштени да работат со капацитет од 50%.

 

Линкот на МВР на Индија со најнови ажурирани информации за условите за влез и излез од Индија и во врска со КОВИД -19:

https://www.mohfw.gov.in/

https://www.mohfw.gov.in/pdf/PostCOVID13092020.pdf

 

ИРСКА

За влез во Ирска, на државјаните на Република Северна Македонија им е потребна важечка ирска виза или дозвола за престој.

 Секој патник кој пристигнува во Ирска (освен од Северна Ирска и од земјите на зелената листа/регион: https://bit.ly/2GvuQzB која постојано се ажурира) треба да оди во самоизолација во траење од 14 дена, во кој период може да биде контактиран/проверуван од страна на надлежни служби.

Исклучок од правилото за самоизолација во траење од 14 дена постои за:

(a)     Mеѓународни работници во транспортот, вклучително и работници во авијацијата, поморскиот сектор и патниот сообраќај;

 

(b)    Од 9 ноември, патници кои вршат суштинска/есенцијална функција или потреба утврдени во став 19 од препораката на Советот на ЕУ 2020/1475 (целосната листа на следниот линк: https://www.gov.ie/en/publication/8318d-eu-council-recommendation-and-travel-for-an-essential-purpose/), вклучително:

 

I. Патници кои патуваат заради неопходна деловна причина, само додека ја извршуваат таа суштинска функција

 

II. Патниците кои пристигнуваат од неопходна семејни причини, само додека ја извршуваа таа неопходна причина

 

(доколку лицата патуваат заради некоја есенцијална ппричина, потребно е за тоа да имаат и соодветни документи како доказ за истото)

 

(c)     Деца под 6 години;

 

(d)    Патници кои пристигнуваат од „портокалов“ регион, кои добиле негативен резултат на PCR тест во текот на три дена пред да пристигнат во Ирска, при што мора да поседуваат доказ за негативниот тест што го поседуваат.

 

Секој патник што ќе патува за Ирска, задолжително пополнува формулар за лоцирање на патникот со детални податоци (COVID-19 Passenger Locator Form), со цел полесно и побрзо да се трасира/лоцира доколку настапи инфицираност со COVID-19 или доколку лице со кое бил во контакт заболи од вирусот. Формуларот се пополнува online пред патувањетоЛинк до формуларот: https://cvd19plf-prod1.powerappsportals.com/en-us/

Исклучок од правилот за пополнување на формуларот постои за:

- патници кои пристигнуваат од Северна Ирска;

- патници што ја напуштаат државата од пристаништето или пристигнувањето на аеродромот, без поинаку да го напуштат пристаништето или аеродромот;

- иматели на сертификат за меѓународни работници во сообраќајот или возачи на тешки товарни возила, кои се во државата во текот на извршувањето на своите должности;

- екипаж на авиони, вклучувајќи го и пилотот, кои се во државата во текот на извршувањето на своите должности;

- екипаж на брод, вклучувајќи го и капетанот, кои се во државата во текот на извршувањето на своите должности;

- странски дипломати акредитирани во Ирска.

Доколку во текот на првите 14 дена по пристигнувањето во Ирска настанат промени во податоците кои првично се наведени во Формуларот, потребно е лицето да ги ажурира настанатите промени со достава на е-маил на следната адреса: [email protected]    

Доколку лицето патува со деца под 16 години, потребно е и нив да ги вклучи во неговиот формулар. Сите лица над 16 години пополнуваат сопствен формулар. Одбивањето да се пополни формуларот, или давањето неточни и/или лажни податоци се казниви, или доколку не се направи ажурирање на податоците во дел 3 од Формуларот доколку настанат промени во текот на првите 14 дена од престојот во Ирска, претставува прекршок, при што лицето може да се соочи со казна која не надминува 2500 евра или казна затвор не повеќе од 6 месеци.

 По пристигнување во Ирска, лицата треба да бидат преземени од роднини или пријатели при што јавен превоз треба да се користи, единствено, доколку не постои друга опција. Во јавен превоз задолжително е носење на маска за лице и држење на растојание. Овие мерки важат за сите оние кои пристигнуваат во Ирска, без оглед на државјанство и превозното средство.

 *******************

Актуелен режим за ТРАНЗИТИРАЊЕ на државјаните на Република Северна Македонија преку Ирска:

На државјаните на Северна Македонија кои транзитираат преку Ирска, не им е потребна транзит виза доколку не поминуваат преку гранична полиција. Доколку се наметне потреба да се помине гранична контрола, во тој случај е потребна транзит виза.

Доколку лицето кое транзитира, треба да преноќи во Ирска, тогаш потребно е да ги пополни сите делови од Формуларот (COVID-19 Passenger Locator Form).

Доколку лицето кое транзитира ја напушта Ирска истиот ден кога и слетува или доколку  неговото патување продолжува кон Северна Ирска, нема да биде потребно да ги пополни сите делови од Формуларот.

Доколку лицето има намера да патува за Ирска на неколку дена и не може да остане во самоизолација од 14 дена, ќе може да ја напушти Ирска и пред истекот на 14 дена, но ќе мора да остане во самоизолација во деновите кога ќе престојува во Ирска.

Повеќе информации на следниот линк: https://www.gov.ie/en/campaigns/75d92-covid-19-travel-advice/

 

 ЈАПОНИЈА

·         Како одговор на потребите на прекугранични деловни патници кои краткорочно престојуваат во ЈапонијаВладата на Јапонија од 1-ви  ноември, ги олесни мерките за влез или повторен влез во Јапонија на деловни патници од следните држави: Австралија, Сингапур, Тајланд, Република Кореја, Кина (вклучувајќи го и Хонг Конг и Макао), Нов Зеланд, Брунеи, Виетнам, Тајван, Јордан и Мајнамар . Услов е лицето да биде спонзорирано од субјект/компанија што може да врши набљудување на карантинските мерки, да се тестира за КОВИД-19, да се воздржи од употреба на јавен превоз и да се достави "Распоред на активности во Јапонија" за време на неговиот престој и сл.

 

·         Нема да биде дозволено влегување на странски државјани во Јапонија кои ги посетиле ризичните држави во последните 14 дена, освен ако за тоа не постојат посебни и исклучителни околности.

 

·         Од 1-ви ноември 2020 г. странските државјани со статус на престој и важечка дозвола за повторно влегување во Јапонија, не се бара да добијат ,,Потврда за барање за повторен влезпри повторно влегување во Јапонија од земји/региони назначени како ризични.Потребен е сертификат за негативен резултат од ПЦР тест со валидност од најмногу 72 часа пред влез во Јапонија како и 14 дневен домашен карантин по влез во државата.

 

·         Оние кои веќе поседуваат или ќе поседуваат дипломатски и официјални визи, немаат потреба од претходно ПЦР тестирање, истото ќе се врши при влез во државата на самиот аеродром.

·         Заради моменталната глобална состојба предизвикана од ширењето на корона вирусот Covid-19, Јапонија донесе одлука за привремено воведување на визи за повеќе држави од светот, меѓу кои и за државјаните на Република Северна Македонија, со почеток од 01.10.2020 година. Визите ќе се издаваат бесплатно преку надлежните амбасади на Јапонија во странство.

 

Корисни линкови:

Спроведување на мерки на границите за спречување на ширење на COVID-19

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001053.html#section2

Повторно влегување на странски државјани со статус на престој

https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page4e_001074.html

Фази и мерки за прекугранично патување

https://www.mofa.go.jp/ca/cp/page22e_000925.html

Министерство за здравство на Јапонија

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/newpage_00032.html

 

ХАШЕМИТСКО КРАЛСТВО ЈОРДАН

Потребно е ПЦР Тест напревен 120 часа пред влез во Јордан. Во ПЦР тестот пожелно е да има и баркод. www.visitjordan.gov.jo

 

КАЗАКХСТАН

За државјаните на Република Северна Македонија и натаму важат рестрикции за влез во Казакхстан.

 

Државјани на Република Северна Македонија не можат да влезат во Казакхстан, освен по претходно обезбедена специјална дозвола од надлежна Амбасада на Казакхстан за РС Македонија или  друга релевантна Институција во Казакхстан. Потребно е да поседуваат негативен ПЦР –тест, не постар од 72 часа, на англиски азик.

 

Во Казакхстан можат да влезат членови на Дипломатско-конзуларни претставништва од странски држави, членови на официјални делегации и меѓународни организации кои патуваат во Казакхстан,  на покана на МНР на оваа земја.

Дозволен е влез во Казакхстан на лица за медицински третман, со поседување пратечка медицинска документација.

 

КАНАДА

Во Канада и понатаму на сила е забрана за влез за сите странци.

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/latest-travel-health-advice.html?&utm_campaign=gc-hc-sc-coronavirus2021-ao-2021-0005-10020125402&utm_medium=search&utm_source=google-ads-107800103024&utm_content=text-en-434525470047&utm_term=covid#_Canada-U.S._border_restrictions_1

 На сила се рестрикции за заедничката граница со САД

https://orders-in-council.canada.ca/attachment.php?attach=39536&lang=en

како и за влез од сите други држави, освен од САД

https://orders-in-council.canada.ca/attachment.php?attach=39612&lang=en

 

Можат да влезат лица кои се 1. канадски државјани,  2. лица кои имаат регулиран постојан престој и членови на нивните семејства, 3. лица регистрирани во “Indian Act” и 4. лица под заштита.

Сепак, се препорачува лицата доколку се болни да не патуваат.

При влегување во државата, на патниците им се поставуваат следниве прашања:

-    Дали имаат кашлица, грозница или тешкотии при дишење,

-    Ќе мораат да потврдат дека ги разбираат обврските за 14 дневен карантин, доколку немаат симптоми и од 14 дневна изолација доколку имаат симптоми,

-    Дали имаат соодветно место каде ќе останат во изолација или карантин, со обезбедена храна, вода и лекарства (план за изолација),

-    Ќе им биде укажано дека не треба да имаат контакти со лица над 65 годишна возраст, со лица кои имаат нарушено здравје или имаат нарушен имунолошки систем.

-    Ќе им бидат предочени санкциите за непочитување на мерките.

 

При влегувањето во Канада, лицата кои патуваат мораат да обезбедат

1.        контакт информации преку:

-      ArriveCAN mobile app

-      accessible web-based form

-      или во хартиена форма

2.       да поминат скрининг постапка пред овластен службеник на ГП,

3.       да дадат одговор на релевантни прашања, за:

-      кога пристигнуваат во Канада,

-      за периодот кој мора да го поминат во карантин или изолација

Не постојат исклучоци од рестрикциите за влез во Канада, дури ни во т.н. случаи на посета на заболени блиски лица од семејството или поради присуство на погреб.

 

 КАТАР

Катарските власти објавија процедури за олеснување на враќање на сопствениците на катарските лични карти за странци од 1 август. Носителите на катарските лични карти за странци мора да добијат одобрение за патување во Катар пред да го резервираат патувањето. Доделување на одобрението е во дискреција на Катарските власти. Апликациите за одобрување мора да се достават преку порталот Катар.(Qatar portal).Ве молиме имајте предвид дека амбасадата на РС Македонија во Доха, Катар не е во можност да посредува во одлуките на катарските власти  за прашања во карантин, тестирање на КОВИД-19 и влез во земјата.

Оние кои патуваат од земји со низок ризик, ќе треба да направат PCR тест по пристигнувањето во Катар. задолжително преземање на апликацијата Ехтераз и потпишување декларација за придржување до домашен карантин од 7 дена. На крајот од една недела, поединецот мора да оди во посебен здравствен центар и да направи дополнителен тест КОВИД-19. Доколку не се достапни акредитирани центри за тестирање, поединецот може да пристигне во Катар, но од него се бара карантин во хотел на свој трошок. Хотелот мора да се резервира преку веб-страницата https://www.discoverqatar.qa.  Потребен е тест КОВИД-19 на крајот од таа недела во карантин. Ако тестот е негативен, поединецот ќе биде предмет на дополнителна недела на карантин дома. Сите патници кои имаат позитивен тест за КОВИД-19 во кој било момент можат да бидат испратени во изолационен објект.

Дополнителни информации за барањата за патување може да најдете тука:

https://www.gco.gov.qa/en/2020/07/21/government-communications-office-statement-on-qatars-travel-policy-during-the-gradual-lifting-of-covid-19-

https://www.marhaba.qa/qatar-announces-quarantine-policy-for-inoming-travellers/

Транзитирање преку Катар:

Транзитните патници кои патуваат во друга дестинација преку Катар ,Треба да проверат со нивната авиокомпанија или туристичка компанија за најновите информации дали можете да транзитирате низ Катар , сепак одлуката е  на Катарските власти.

Мерките се во сила до 31.12.2020 година.

 

 НР КИНА

Од 30.10.2020 постојаниот режим за влез во Кина се модифицира и усложнува:

1.       48 часа пред патувањето неопходни се негативен ПЦР тест и негативен IgM (серолошки) тест направени од одобрени три лаборатории (Аџибадем, Биотек и Авицена) од кинеската амбасада во Скопје; потврдите за негативниот ПЦР и IgM резултат мора да бидат на англиски јазик. Врз основа на негативните тестови патникот мора да добие здравствен сертификат (Health Declaration) од кинеската амбасада во Скопје.

2.       Доколку се патува со транзит, горенаведените два теста мора да бидат повторени во земјата на транзит и повторно е неопходно да се добие здравствен сертификат од кинеска амбасада во земјата на транзит.

Имајќи предвид дека Кина ги менува условите за влез во Кина (понекогаш само на локално ниво), во однос на секое патување во Кина треба претходно да се консултира кинеската амбасада во Скопје (http://mk.china-embassy.org/eng/sgxw/t1830205.htm).

 

 

 ДЕМОКРАТСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА КОРЕЈА

Услови за влез и транзит на МК граѓани од РСМ кон ДНРК

Моментално, влез во ДНРК е забранет за сите странски државјани.

 КИПАР

Информации за важечките прописи и процедури во врска со ограничувањата за влез во Р.Кипар можат да се најдат на следните линкови:

https://cyprusflightpass.gov.cy/en/country-categories*

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/fly.html

https://www.pio.gov.cy/coronavirus/en/press/21092020_4.pdf

* Листата на земји (категоризирани според степенот на ризици) се менува на неделна основа од страна на надлежните здравствени инситуции на Р.Кипар, при што ажурираните информации редовно се прикажуваат на оваа веб-страница.

  

КОСОВО

Во врска со вашето барање преку е-маил од 06.11.2020, во прилог ви ја проследуваме одлуката на Владата на Република Косово, која влегува на сила на 13.11.2020 г., на англиски јазик (преведена и на македонски јазик)

                                                                        ОДЛУКА

                        за општи и специфични мерки за заштита од пандемија на КОВИД-19

 

Дел I: МЕРКИ кои се применуваат низ целата територија на Република Косово.

1. Сите странски државјани кои влегуваат во Република Косово (РКС), кои доаѓаат од земји со висок ризик, според официјалната листа на ЕЦДЦ, мора да докажат, преку RT-PCR тестот во Сарс ЦОВ-2, дека не се заразени со КОВИД- 19, засновано врз принципот на реципроцитет, со следниве исклучоци:

1.1. При влез преку меѓународниот аеродром „Адем Јашари“ тие не треба да имаат негативен сертификат за тест RT-PCR, со оглед на тоа што странските државјани ќе поминат само низ територијата на РКС, и под услов на влезот да потпишат изјава дека во рок од 3 часа тие ќе ја напуштат територијата на РКС;

1.2. При влез преку копнен граничен премин, за да излезат преку воздушните точки, од меѓународниот аеродром „Адем Јашари“ и од копнените точки, тие не треба да имаат негативен сертификат за тест РТ-ПЦР, но странските државјани се должни да го покажат авионскиот билет и да потпишат изјава дека во рок од 3 часа ќе ја напуштат територија на РКС;

1.3. Професионалните транспортери (возачи) не треба да имаат негативен тест за PCR, под услов да се почитува протоколот за меѓународен транспорт;

1.4. За организиран превоз со автобус или редовна меѓународна транзитна линија, не е потребен негативен тест RT-PCR, под услов да се потпише изјава дека тие ќе ја напуштат територијата на РКС во рок од 5 часа;

1.5. Странски државјани кои имаат дозвола за привремен или постојан престој во РКС, по влегувањето во РКС, мораат да поседуваат потврда за негативен тест РТ-ПЦР, не постар од 72 часа пред влегувањето во РКС;

1.6 Во случај на недоставување на доказ за негативен ПЦР тест, странските државјани се должни да се самоизолираат во траење од 7 дена;

1.7. Странските дипломати кои се акредитирани во РКС, како и нивните семејства, не треба да имаат сертификат за негативен тест за РТ-ПЦР;

1.8. Странските државјани кои закажале термини за лекување во здравствени установи во РКС, можат да влезат доколку достават потврда за негативен тест за ТР-ПЦР, направена најдоцна во рок од 72 часа пред влегувањето во РКС и потврдата за термин, издадена од болница;

1.9. Носителите на лични документи издадени од РКС, но со адреси на живеење во друга држава, по влегувањето во РКС, мораат да достават потврда за негативен тест за РТ-ПЦР, направено најдоцна во рок од 72 часа пред да влезат во РКС, или да се самоизолираат 7 дена во случај да не поседуваат тест RT-PCR.

2. Сите јавни и приватни институции се должни на дневна основа да управуваат со присуството на персонал на работа во согласност со „Прирачникот за заштита од ширење на COVID-19“, вклучително и задолжително мерење на температурата за сите при влегување во објекти.

3. Образовниот процес во сите јавни и приватни високообразовни институции се организира преку Интернет, во меѓувреме се организираат испити, практична и лабораториска работа со почитување на сите препораки на Институтот за јавно здравје и Министерство за здравство.

4. Со цел да се спроведе активност на јавни и приватни градинки на целата територија на Република Косово, проценката и надзорот од страна на општинските власти се бара, во согласност со „Прирачникот за заштита од ширење на КОВИД-19“, вклучително и мерење на температурата на децата и вработените на дневна основа при влегување во објекти.

5. Техничко-медицинските тимови на ГЦСМ (Главни центри за семејна медицина) со поддршка на косовската полиција се должни да ги контролираат патниците кои влегуваат на граничните точки: Мердаре, Вермица, Кула, Хани и Елезит, Јариње, Бела земја и „Адем Јашари “Меѓународен аеродром, вклучувајќи го и пред сè мерењето на температурата.

 

6. Општините се должни целосно да ги активираат своите општински штабови за итни случаи за да се спречи пандемијата за следење на состојбата, следење на спроведувањето на мерките, следење на состојбата на луѓето заразени од COVID-19 и други проблеми, како и да ја координираат нивната работа со релевантно централно ниво.

7. Општинските штабови за итни случаи за превенција од епидемија, здравствените дирекции и МФМЦ, се должни да го следат напредокот на здравјето на заразените лица до две недели и ќе известуваат на РЦПХ-НИПХК на дневна основа за преземените активности и состојбата во Поле.

8. Хронично болни лица, бремени жени и жени кои дојат се ослободени од појавување на работа, додека на работодавците им е наложено, во рамките на можниот степен, да создадат услови да ги ангажираат да работат од дома.

9. На лица над 65 години им е дозволено да ја напуштат куќата во следните часови:

 6:00 - 10:00 и 16:00 - 19:00 часот. Тие имаат право да излегуваат надвор од овој распоред само за итни и здравствени потреби.

 

10. На општините им е наложено да обезбедат домашни здравствени услуги за хронично болни лица.

 

11. Министерството за труд и социјална помош, во согласност со создадената ситуација и според препораките на НИПЧК и МЗ, е наложено да ги ослободи корисниците на шеми и бенефиции управувани од МЛС од редовно поднесување заради докази, како што се бара со релевантни закони.

12. Забрането е собирање граѓани на повеќе од 5 лица на јавни плоштади, паркови и други јавни места, освен во случаите дозволени со оваа одлука.

13. Забранети се сите јавни собири, вклучително и семинари, работилници, свадби и семејни забави, верски церемонии и активности (освен потесното семејство), како и кој било друг облик на организација, освен во случаите дозволени со оваа одлука.

14. Активноста на јавните пазари на возила и животни е забранета на целата територија на Република Косово.

15. Колење животни е дозволено само во просториите овластени за оваа намена.

16. Сите јавни и приватни институции се должни да чуваат средства за дезинфекција и маски за лице на пристапни места на влезот од објектот, кои можат да ги користат вработените во институциите и посетителите.

17. Сите јавни и приватни институции се должни на влезот на секоја зграда да постават видливи знаци на правилата за однесување за заштита од КОВИД-19 (вклучувајќи го и знакот за забрана за влез во објектот без маски, обврската за почитување на социјалното растојание, итн.) во согласност со „Прирачникот за заштита од ширење на КОВИД-19“.

18. Релевантните службеници на јавните институции, приватните претпријатија и кој било друг субјект се должни да преземат строги мерки за спречување на ширење на инфекција во рамките на нивните институции, со спроведување на континуирана дезинфекција и преземање на сите потребни мерки во согласност со „Прирачникот за заштита од ширењето на КОВИД-19 “.

19. Студентските домови работат со почитување на препораките на Институтот за јавна здравје, додека кафетеријата на студентите работи само во услугата „одземе“.

20. Вежбата е дозволена за следниве активности (според кодовите на НАЦЕ дефинирани од КБРА - Министерство за трговија и индустрија) на целата територија на Република Косово, без оглед на категоризацијата на општините според нивото на ризик:

20.1. Здравствен сектор;

20.2. Сектор за безбедност и правда;

20.3 Јавен сектор (централна и општинска администрација);

20.4. Сектор на производство;

20,5. Земјоделство и сточарски сектор;

20,6. Градежен сектор;

20,7 Транспорт на стока;

20,8 Сектор на прехранбени производи;

20,9. Сектор на услуги / дистрибуција.

 

 Дел II: СПЕЦИФИЧНИ МЕРКИ ОД ОПШТИНИ

 

21. Сите општини се категоризирани во три групи според нивото на ризик од ширење на инфекцијата:

 

21.1. Општини со низок ризик - до 75 лица заразени на 100.000 жители во рок од една недела (категоризирани во зелено);

21.2. Општини со среден ризик - од 76 до 150 лица заразени на 100 000 жители во рок од една недела (категоризирани во жолто);

21.3. Општини со висок ризик - над 150 лица заразени на 100.000 жители во рок од една недела (категоризирани во црвено).

 

22. Секоја недела, NIPHK и МЗ ги објавуваат бројките на лица заразени од општините и ги категоризираат општините според нивото на ризик опишано во точката погоре.

 

23. Следниве мерки се однесуваат на општините со мал ризик за ширење на инфекцијата (до 75 лица заразени на 100.000 жители во рок од една недела):

 

23.1. На економските оператори им е дозволено да работат од 05:00 до 20:00 часот, почитувајќи го „Прирачникот за заштита од ширење на КОВИД-19“;

23.2. Јавниот превоз е дозволен да работи со употреба до 50% од капацитетот, почитувајќи го „Прирачникот за заштита од ширење на КОВИД-19“;

23.3. На таксистите им е дозволено да работат со еден (1) патник на задното седиште или до три (3) ако се членови на семејството, почитувајќи го „Прирачникот за заштита од ширење на КОВИД-19“;

23.4. На трговските центри им е дозволено да работат од 05:00 до 20:00 часот, почитувајќи го „Прирачникот за заштита од ширење на КОВИД-19“;

23.5. Дејноста на хотелот и гастрономијата е забранета по 20:00 часот, освен услугите „одземање“ и „достава“;

23,6. Делумно се дозволени културни активности на подредени институции на МКСЈ и општини (театри, библиотеки, филхармонија, галерии, ансамбли, балет, кина, младински центри, музеи, центри за култура со групи и слично), користејќи само 30% од просторот / областите на соодветните објекти (и во изведби и во вежби), секогаш засновани на '' Прирачникот за заштита од ширење на COVID-19 ';

23,7. Дозволени се спортски активности во затворени простории и на отворено; обуки и натпревари можат да бидат организирани во индивидуални спортови; до 20 лица можат да учествуваат на обука во затворено, додека до 50 лица можат да учествуваат на натпревари засновани врз локални и меѓународни спортски протоколи и упатства, како и врз основа на „Прирачникот за заштита од ширење на КОВИД-19“;

23,8. Спортски сали и затворени базени се дозволени за индивидуални рекреативни активности користејќи само 40% од просторите / областите, почитувајќи го „Прирачникот за заштита од ширење на COVID-19“.

 

24. Следниве мерки се однесуваат на општините со среден ризик од ширење на инфекцијата (од 76 на 150 лица заразени на 100 000 жители во рок од една недела):

 

24.1. На економските оператори им е дозволено да работат од 05:00 до 18:00 часот, почитувајќи го „Прирачникот за заштита од ширење на Ковид-19“;

24.2. Хотелските и гастрономските услуги имаат дозвола да работат од 05:00 до 18:00 часот, додека по 18:00 часот работат со услугите „одземе“ и „достава“, секогаш организирајќи ја работата според „Прирачникот за заштита од ширење“ на КОВИД-19 “;

24.3. Сите јавни и приватни институции го намалуваат својот персонал врз основа на спецификите што ги имаат и земајќи ги предвид наведените упатства за организирање на работата во „Прирачникот за заштита од ширење на КОВИД-19“;

24.4. Јавниот превоз е дозволен да работи со 50% од капацитетот, почитувајќи го „Прирачникот за заштита од ширење на COVID-19“;

24.5. На таксистите им е дозволено да работат со еден (1) патник на задното седиште или до три (3) ако се членови на семејството, почитувајќи го „Прирачникот за заштита од ширење на КОВИД-19“;

24,6. На трговските центри им е дозволено да работат од 05:00 до 18:00 часот, почитувајќи го „Прирачникот за заштита од ширење на КОВИД-19“;

24,7. Делумно се дозволени културни активности на подредени институции на МКСЈ и општини (театри, библиотеки, филхармонија, галерии, ансамбли, балет, кина, младински центри, музеи, центри за култура и слично), користејќи само 30% од просторот / области на соодветните објекти (и во изведби и во вежби), секогаш засновани на '' Прирачникот за заштита од ширење на COVID-19 '';

24,8. Дозволени се спортски активности во затворени простории и на отворено; обуки и натпревари можат да бидат организирани во индивидуални спортови; до 20 лица можат да учествуваат во тренинг во затворени простории, додека до 50 лица можат да учествуваат на натпревари засновани врз локални и меѓународни спортски протоколи и упатства, како и врз основа на „Прирачникот за заштита од ширење на КОВИД-19“;

24,9. Спортски сали и затворени базени се дозволени за индивидуални рекреативни активности користејќи само 40% од просторите / областите, почитувајќи го „Прирачникот за заштита од ширење на COVID-19“.

 

25. Следниве мерки се однесуваат на општините со висок ризик од ширење на инфекцијата (над 150 лица заразени на 100.000 жители во рок од една недела):

 

25.1. Забрането е граѓаните да се иселуваат од своите домови / станови по 19:00 часот до 05:00 часот, освен за итни и здравствени потреби, со исклучок на оваа мерка здравство, безбедност, правда и сличен персонал;

25.2. Забранет е влез-излез на граѓани и возила на територијата на соодветната општина од 19:00 до 05:00 часот, освен:

 

25.2.1. Здравствен персонал, персонал за безбедност, правда и студенти;

25.2.2. Граѓани за итни потреби;

25.2.3. Оператори кои вршат јавни работи;

 

25.3 Активноста на гастрономијата е забранета од 19:00 до 05:00 часот;

25.4. Јавните и приватните институции работат само со основниот персонал, кој се утврдува со одлука на секоја институција, особено;

25,5. Јавниот превоз е дозволен да работи со 50% од капацитетот, почитувајќи го „Прирачникот за заштита од ширење на Covid-19“;

25,6. Такси им е дозволено да работат само со еден (1) патник на задното седиште или со три (3) ако се членови на семејството;

25,7. Делумно се дозволени културни активности на подредени институции на МКСЈ и општини (театри, библиотеки, филхармонија, галерии, ансамбли, балет, кина, младински центри, музеи, центри за култура и слично), користејќи само 30% од просторот / области на соодветните објекти (и во изведби и во вежби), секогаш засновани на '' Прирачникот за заштита од ширење на COVID-19 '';

25,8. Дозволени се спортски активности во затворени простории и на отворено; обуки и натпревари можат да бидат организирани во индивидуални спортови; до 20 лица можат да учествуваат на обука во затворено, додека до 50 лица можат да учествуваат на натпревари засновани врз локални и меѓународни спортски протоколи и упатства, како и врз основа на „Прирачникот за заштита од ширење на КОВИД-19“;

25,9. Спортски сали и затворени базени се дозволени за индивидуални рекреативни активности користејќи само 40% од просторите / областите, почитувајќи го „Прирачникот за заштита од ширење на COVID-19“.

Дел III: ОБВРСКИ НА ИНСТИТУЦИИ ЗА Иплементација на мерките

 

 

26. Министерот за здравство е должен, врз основа на законот бр. 07 / L-006 за превенција и борба против пандемиите ковид-19 на територијата на Република Косово, да издаде оперативни решенија во зависност од епидемиолошката состојба и препораките на НИФ.

 

27. Косовската полиција и одговорните инспекторати се должни да вршат надзор над спроведувањето на мерките и другите одлуки во спроведувањето на законот бр. 07 / L-006 за спречување и борба против пандемиите ковид-19 на територијата на Република Косово. .

 

28. За прекршителите на мерките, надлежните органи се должни да изрекуваат казнени мерки согласно законот бр.07 / Л-006 за спречување и борба против пандемиите ковид-19 на територијата на Република Косово.

 

29. Оваа одлука ќе се оцени по две недели, во зависност од епидемиолошката состојба во земјата, и важи до друга одлука.

 

30. Одлуката на Владата бр. 01/39 од 01.11.2020 година се укинува.

 

31. Одлуката влегува во сила во петок, 13.11.2020 година, во 18:00 часот.

 

ВАЖНА НАПОМЕНА...!!

Согласно принципот на реципроцитет, за влез или транзит низ територијата на Република Косово, граѓаните на РС. Македонија не е потребно е да поседуваат негативен ПЦР тест не постар од 72 часа.

Граѓаните можат да се информираат на линкот на Владата на Република Косово https://kryeministri-ks.net/en/documents-en/ каде секоја одлука се објавува на оваа вебстрана на албански, англиски и српски јазик.

 

 

 ЛАТВИЈА (ЛЕТОНИЈА)

На 6 ноември, со оглед на зголемените ризици од ширење на вирусот КОВИД-19, Владата на латвија прогласи вонредна состојба во Латвија од 9 ноември до 6 декември 2020 година,  воведувајќи силни мерки за здравствена безбедност. Во исто време, се гарантира почитување на основните права на жителите и нивниот пристап до услуги за да се осигурат основните потреби.

 Без потреба од самоизолација во Латвија можат да патуваат и транзитираат гражани од земјите во кои во последните 14 дена немале  кумулативен број на случаи КОВИД-19 кои надминуваат 16 лица на 100.000. Посебни групи на лица (на пример, здравствени и социјални работници, наставници) кои имаат намера да работат во Латвија, треба да се самоизолираат за период од 14 дена.

Сите патници, вклучително и граѓани постојани жители на Латвија, кои ристигнале од земји во кои 14-дневниот кумулативен број на случаи КОВИД-19 надмина 16 лица на 100.000, мора да се самоизолираат за период од 10 дена или 14 дена по пристигнувањето во Латвија. По пристигнувањето тие треба да го пополнат  формуларот за регистрација(a registration form).

Епидемиолошките статистички податоци во врска со земјите од Европската унија и трети земји за бројот на случаи на КОВИД-19 се ажурираат секој петок на веб-страницата на Латвискиот центар за превенција и контрола на болести( website of the Latvia’s Centre for Disease Prevention and Control.)

Правила за самоизолација, социјално растојание, меѓународни превозници на патници и категории на луѓе што имаат дозвола да ги преминуваат надворешните граници на Латвија од трети земји, се дадени со регулативите на Кабинетот на министри бр.360 епидемиолошки безбедносни мерки за ограничување на ширењето на COVID -19 Инфекција, донесена на 9 јуни 2020 година (https://likumi.lv/ta/en/en/id/315304).

 

ЛИТВАНИЈА

Сите лица, кои пристигнуваат од погодените земји, треба да се тестираат за COVID-19 во рок од 24 часа по пристигнувањето * или да се самоизолираат 10 дена и да ги следат прописите за задолжителна изолација

 

Изолацијата нема да биде задолжителна доколку земјите од потекло или земјите за транзит не биле вклучени во списокот на погодени земји последните 14 дена пред пристигнувањето.

 

* или да имате негативен резултат од тестот не порано од 48 часа пред пристигнувањето во Литванија

Влезот на странци во Република Литванија останува забранет, освен за:

3.3.1. државјани на Европската економска област, Швајцарската конфедерација, Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска (ЕЕА), Кнежевството Андора, Кнежеството Монако, Република Сан Марино и Светата столица (држава Ватикан) и лица законски престојуваат во овие земји

3.3.2. странци кои поседуваат документ со кој се потврдува нивното право на престој во Република Литванија, или за кои Одделот за миграција при Министерството за внатрешни работи на Република Литванија донесе одлука за издавање на документ со кој се потврдува правото на престој во Република Литванија и странци кои се членови на семејството (сопружници или лица со склучен договор за регистрирано партнерство, родители (посвоители) и старатели, деца (посвоени деца), вклучително и малолетни деца на сопружници или лица со кои е склучен договор за регистрирано партнерство) на државјани на Република Литванија и на странци кои поседуваат документ со кој се потврдува нивното право за постојан престој во Република Литванија;

3.3.3. странци кои поседуваат национална виза на Република Литванија или за кои Одделот за миграција при Министерството за внатрешни работи на Република Литванија донесе

3.3.5. лица кои уживаат имунитети и привилегии според Виенската конвенција за дипломатски односи (1961), Виенската конвенција за конзуларни односи (1963) и според други меѓународни договори и законодавство на Република Литванија, членовите на нивните семејства и нивниот службен персонал, исто така членови на службени делегации;

3.3.6. лица кои служат во воените единици на НАТО и на земјите од НАТО и нивниот службен персонал, како и членови на нивните семејства;

3.3.7. членови на екипажот, кои се вработени во литвански компании кои се занимаваат со меѓународен комерцијален превоз или кои вршат меѓународен комерцијален превоз со сите превозни средства, исто така морепловци;

3.3.8. здравствени професионалци кои пристигнуваат во Република Литванија за обезбедување на здравствени услуги;

3.3.9. спортисти со високи перформанси, специјалисти за спортски и физички активности со високи перформанси, инструктори за спортски и физички активности со високи перформанси и членови на нивните семејства, судии за натпреварување и друг задолжителен натпреварувачки персонал, спортски медицински персонал, кои доаѓаат во Република Литванија на дозвола на министерот за образование, наука и спорт на Република Литванија за подготовка и учество на атлетски натпревари со високи перформанси;

3.3.10. уметници кои доаѓаат во Република Литванија по дозвола од министерот за култура на Република Литванија за учество во професионални уметнички настани и нивниот персонал за услуги;

3.3.11. новинари кои доаѓаат во Република Литванија по дозвола на министерот за надворешни работи на Република Литванија;

3.3.12. други исклучителни случаи, кога на странците им е дозволен влез во Република Литванија врз основа на индивидуално одобрение од министер кој ја има јурисдикцијата во соодветното подрачје и чиј влез е одобрен од Владата

3.3.13. лица кои транзитираат низ територијата на Република Литванија:

 3.3.13.1. враќање во нивната земја на живеење;

3.3.13.2. за кого е издадено мотивирано барање на странска држава;

 3.3.13.4. кои користат олеснет транзит на лица од територијата на Руската Федерација кон Калининградскиот регион на Руската Федерација и назад. Овој транзит на лица ќе се одвива само преку контролната точка на границата со железницата Кена и контролната точка за границата со железницата Кибартаи под услови утврдени од министерот за надворешни работи на Република Литванија;

3.3.14. странци кои доаѓаат во Република Литванија за студиски цели, примени да студираат според студиските програми или докторски студии во литвански истражувачки и студиски институции кои обезбедуваат барања поставени од државниот менаџер за итни операции во врска со изолацијата и тестирањето на COVID -19;

3.3.15. странски инвеститори кои доаѓаат во Република Литванија со дозвола на министерот за економија и иновации, при одобрување на јавната институција утврдена во став 4 на член 13 од Законот за инвестиции за наменети инвестиции на странски инвеститори во Република Литванија се доставува не помалку од оние наведени во точка 6 од став 1 на член 13 од Законот за инвестиции;

 3.3.16. странци кои пристигнуваат во Република Литванија од посебни хуманитарни причини, со дозвола на министерот за внатрешни работи на Република Литванија, кога мотивиран предлог на министерот за надворешни работи на Република Литванија или на неговото овластено лице во врска со влез на овие страмци во Република Литванија.

3.3.17. странци кои доаѓаат во Република Литванија да учествуваат на погреби на роднини (сопруг или лица со кои е склучен договор за регистрирано партнерство, родители (посвоени родители), деца (посвоени деца), браќа и сестри).

 3.3.18. странци кои пристигнуваат во разузнавачките институции на Република Литванија за цели поврзани со обезбедување на национална безбедност, со дозвола на министерот за национална одбрана на Република Литванија или директорот на Одделот за државна безбедност на Република Литванија, соодветно;

 3.3. сите мора да ги исполнуваат условите за изолација утврдени од Менаџерот за вонредни операции на државно ниво, освен странците наведени во потстав 3.3.5, 3.3.6, 3.3.13, 3.3.18 од оваа резолуција;

Линкови

National Public Health Center under the Ministry of Health hotline during work hours (8:00-17:00 hs) : +370 5 264 9676 or [email protected]

 MFA hotline 24/7:  +37052362444    |    MFA WhatsApp: +37069983537     |      E-mail:     [email protected]

 

 МАЛТА

Условите за патувањето со авион и по море до Малта (и составните помалите острови во склоп на Малта)  се обновуваат почнувајќи од 1 јули 2020 година. Дојдовното патување до Малта е дозволено САМО за лица кои би поминале најмалку 14 дена во една или повеќе од земјата / те коридори пред пристигнување / враќање во Малта.

 

Списокот на коридори (безбедни земји од кои е дозволен влез) во моментов ги вклучува:

Австрија; Кипар;  Чешка;  Данска; Естонија; Финска; Унгарија; Исланд; Ирска;  Германија; Латвија; Литванија;  Луксембург;  Норвешка;  Италија,  Франција,  Словачка; Швајцарија;  Грција; Хрватска; Шпанија; Полска; Обединетото Кралство;  Белгија;  Бугарија; Холандија; Канада;  Австралија;  Нов Зеланд;  Јужна Кореја;  Андора;  Монако; Сан Марино;  Кина; Ватикан; Руанда;  Уругвај;  Словенија; Јапонија; Мароко; Тајланд; Тунис; Португалија;  Романија; Либан;  Индонезија; (uu) Обединети Арапски Емирати;  Турција; Јордан;  Лихтенштајн.

Гибралтар, Хонг Конг, Макао и Тајван исто така се сметаат за коридорни земји (вклучени во Велика Британија и Кина, соодветно).

Од недела во недела се објавува „килибар“ список на земјите од коридорот, од кој патниците што пристигнуваат мораат да дадат негативен резултат од тестот за брисење PCR COVID-19, кој тест мора да биде направен не подолго од 72 часа пред пристигнувањето на Малта.

Во списокот на држави од килибарниот коридор во моментов има: Романија, Шпанија (специфични аеродроми - Барселона, Girирона, Мадрид), Тунис, Чешка, Франција (лица кои пристигнуваат од аеродромите во Париз, Марсеј).

 

Патувањето во и од сите други земји кои не се во горната листа во моментов не е дозволено, освен ако лице кое патувало поминало 2 недели во една или повеќе коридори / земји непосредно пред да патува за Малта.

 Лицата кои не ги исполнуваат критериумите за патување на Малта, кои не се државјани на Малта или немаат дозвола за престој да живеат во Малта, може да се побараат  одобрување да патуваат во Малта на хуманитарна основа или затоа што тие се неопходни работници, од страна на надзорникот за јавно здравје ( орган во рамки на  Министерство за здравство во Малта). Апликациите од оние кои не ги исполнуваат критериумите за патување во Малта, но кои имаат валидни причини за разгледување, може да побараат такво одобрување од страна на надзорникот за јавно здравје испраќајќи е-пошта на [email protected]  со целата релевантна документација.

Од сите лица кои исполнуваат критериуми или им е одобрено да патуваат во Малта, ќе треба да дадат потврда, негативен тест за брис на САРС-CoV2 направен во рок од (7 дена) 168 часа пред пристигнувањето во Малта. Таков тест може да се направи во која било земја во текот на 7 дена пред пристигнувањето во Малта, и може  да се направи во која било лабораторија која има лиценца или има акредитација. Доколку резултатот не е на англиски јазик, потребен е официјален превод на англиски јазик и мора да се обезбеди до моментот на проверка за лет до Малта или до времето на барање за влез на Малта по море. Откако ќе бидат тестирани, од сите лица се очекува да ги сведат сите контакти на минимум, да носат заштитна маска / визир како што е соодветно и да одржуваат социјално растојание до пристигнувањето на Малта.

Во случај да не е достапна таква потврда, влегувањето во авион на Малта или влезот во пристаништето ќе биде одбиено.

Во случај на лица кои биле на море 168 часа пред пристигнувањето во Малта, таквото тестирање ќе биде потребно да се направи пред овие лица да слетаат на Малта. Во такви случаи, не е дозволен  контакт со други лица пред да биде достапен резултатот од тестот што ќе потврди дека SARS-CoV2 не е откриен.

 

Списокот на земји што се очекува редовно да се ажурира може да се најде на www.covid19health.gov.mt

Дополнителни информации во врска со други земји и карантин и барањата за тестирање може да се добијат на https://reopen.europa.eu/en.

Воспоставени се системи за да се потврди потеклото на патниците кои пристигнуваат на Малта. Од патниците ќе се побара да пополнат формулар за декларација за патување и формулар за лоциран патник што може да се преземе од https://www.maltairport.com/declarationforms

 

Сите лица кои би пристигнале на Малта и чиј резултат на тестирање при пристигнувањето не откриле SARS-CoV2, ќе треба да се ре-тестираат. Ваквото тестирање треба да се направи помеѓу 7 и 10 дена од пристигнувањето. Ваквото тестирање може да се направи во кој било јавен или приватен центар за тестирање. Именување во јавните центри за тестирање може да се договори со контактирање на 111 или +356 2132 4086 (кога се јавувате од не-малтешка линија).

  

МОНГОЛИЈА

Услови за влез и транзит на МК граѓани од РСМ кон Монголија

Сите гранични премини и аеродроми во Монголија се затворени до 31 октомври 2020 година. Владата на Монголија најави дека по 31 октомври е можно да биде дозволен влез на странски државјани доколку исполнат одредени критериуми, односно да поседуваат визи за долгорочен престој или дозволи за престој, со задолжителен карантин при влез.

Tранзит низ територијата на Монголија не е дозволен.

 НОРВЕШКА

Норвешка, со зголемување на бројот на заразени од вирусот Covid-19, повторно започна со зајакнување на мерките на заштита и препораките за патување кон и вон Норвешка. На сила остануваат условите и обврските за влез во Норвешка од земји од ЕУ/ЕЕО и задолжителниот карантин, додека државјаните надвор од ЕУ /ЕЕО не можат да влезат во Норвешка до 15 Јануари 2021г. освен неколку категории (www.udi.no). Норвешките власти сугерираат да се одложат сите несуштински патувања. 

Норвешкиот институт за јавно здравје (FHI), на секои две недели ја ажурира листата на држави, кои според актуелната состојба на исполнување на критериумите на (FHI) се категоризирани во жолти и црвени земји. Доколку земјата или регионот е жолт, обврската од 10 дневен задолжителен карантин/самоизолација не постои, но доколку земјата е категоризирана со црвена тогаш лицата кои влегуваат во Норвешка треба/мора да ја почитуваат обврската од 10 дневен задолжителен карантин / самоизолација дома. 

Нема рестрикција за влез во Норвешка за наши државјани кои имаат дозвола за престој во Норвешка или во некоја од земјите од ЕУ/ЕЕА. Сите лица (Норвешки државјани или наши кои имаа дозвола за престој во Норвешка) кои престојуваат во Република Северна Македонија по влегувањето во Норвешка имаат обврската од 10 дневен задолжителен карантин / самоизолација дома.

 Во Норвешка нема обврска од приложување на тест пред влегување во земјата.

Државјаните на Република Северна Македонија, кои немаат  регулирано престој во Норвешка не можат да влезат пред 15 Јануари 2021, освен неколку категории (www.udi.no).

Норвешката Влада, почнувајќи од 21 октомври 2020 година, одлучи да овозможи патување во Норвешка на повеќе членови на семејството на луѓето кои живеат во Норвешка, а се надвор земјите од ЕУ / ЕЕА или Шенген, плус Велика Британија. Претходно само сопруги/сопрузи, вереник/ца и/или партнер.

Имено, бабите, дедовците и најблиските членови на семејствата ( татко и мајка ) од т.н. „трети земји“,да можат да влегуваат во Норвешка, со претходно известување на UDI и добивање на потврден документ.

Дополнителните групи за кои од 21 октомври 2020 година можат да патуваат во Норвешка се:

 

§  деца и посиноци над 21 година на лице кое престојува во Норвешка

§  родители на деца над 21 година кои живеат во Норвешка

§  баби и дедовци и баби и дедовци на лице кое престојува во Норвешка

§  внуци и внуци на лице кое престојува во Норвешка

§  деца на воспоставени девојки / момчиња

§  брачен другар, регистриран партнер, соживот и деца на норвешки државјанин кои живеат во странство и кои патуваат да ја посетат Норвешка заедно со норвешкиот државјанин

§  Граѓаните на ЕУ / ЕЕА и членовите на нивните семејства кои живеат во трети земји

Дополнително, почнувајќи од 09.11.2020г сите кои влегуваат во Норвешка, од земјите од црвените зони, меѓу кои и нашата земја, вклучувајќи ги и тие кои спаѓаат во една од овие категории, задолжително е приложување на негативен резултат од извршен PCR тест не постар од 72 часа, како и задолжителен карантин, престој во хотел во период од 10 дена, но и повторно тестирање по тој период.

Не постои пречка за влез на камиони кои пренесуваат стока во Норвешка.

Наши државјани кои слетуваат и полетуваат од Осло и /или друг меѓународен аеродром можат без обврската од задолжениот карантин да го продолжат патувањето.

Секој што живее во Норвешка има право на основни медицински и услуги за нега. За време на пандемијата Covid 19, секој што престојува во Норвешка, исто така има право на медицинска помош во итни случаи. За услугите се наплаќа сума како да се има здравствено осигурување.

Детални информации се достапни на веб страната на: 

1.       МНР на Норвешка, www.regjeringen.no     

2.       Норвешки директорат за емиграција, www.udi.no

3.       Норвешки институт за јавно здравје,  www.fhi.no

 

НОВ  ЗЕЛАНД

Влез во Нов Зеланд (состојба од 25 септември 2020):

Влезот во  Нов Зеланд е рестриктивен, дозволен е за граѓани со постојан престој и нивни потесни семејства како и дипломати кои се упатени на служба во Нов Зеланд.

Сите информации за влез и излез од Нов Зеланд се дадени на веб страната на имиграција Нов Зеланд: immigration.govt.nz, контакт центар : +6499144100 или бесплатно на бројот: 0508225 288 .

Според најновото известување од Министерствот за надворешни работи на Нов Зеланд кое важи за периодот од 5 октомври 2020 до 2 ноември 2020 г. задолжително е  сите патници   кои патуваат за Нов Зеланд да добијат ваучер за задолжителна изолација, со кој ќе потврдат дека им е доделено место во управувана изолациска установа пред да може да се качат на лет за Нов Зеланд.

Подетални информации на: MIQ website; MIQ Service Centre (од Нов Зеланд) или на +64 4 931 5720 (надвор од Нов Зеланд).

Барањата може да се достават на MIQ Service centre преку MIQ website. На овој website е објавена и листата кои  патници се ослободени од овој систем, меѓу кои се и дипломатите. Тие патувањето треба да го  пријават само на [email protected].   

Границите на Нов Зеланд се затворени речиси за сите патници со цел да се запре ширењето на КОВИД-19. Информации достапни на следниов сајтот: https://covid19.govt.nz/travel-and-the-border/

Само мал број патници може да патуваат во Нов Зеланд, како нивни државјани и лица кои имаат критични потреби за патување, кои ќе треба да побараат одобрение од надлежните новозеландски власти. (https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptions). Влез во земјата без да се бара одобрение е дозволен за: нивни државјани или лица со постојан престој, како и резиденти со валидни услови за патување; партнер или дете кое е издржувано од новозеландски државјанин или резидент, чија виза е на оваа основа и дипломати со служба во Нов Зеланд.   

Лицата кои пристигнуваат во Нов Зеланд поради критични причини (хуманитарни и други) треба да побараат одобрување за патување. Повеќе информации на следниот сајт: https://www.immigration.govt.nz/about-us/covid-19/border-closures-and-exceptions/critical-purpose-reasons-you-can-travel-to-new-zealand. Формуларот да се побара одобрување е достапен на:

https://www.immigration.govt.nz/formshelp/request-for-travel-to-new-zealand.

Изолација и карантин: Лицата кои легално пристигнуваат во Нов Зеланд мораат да поминат најмалку 14 дена во изолација или карантин во одредени изолирани простории. (https://www.miq.govt.nz/being-in-managed-isolation). Лицата ќе бидат тестирана за КОВИД-19 за време на престојот во изолација или карантин. 

Транзитирање низ Нов Зеланд: Владата на Нов Зеланд има аранжмани за транзит со одреден број земји, а повеќе информации за условите за транзит се достапни на сајот: https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/your-journey-to-new-zealand/before-you-travel-to-new-zealand/transit-passengers.

 

 ОБЕДИНЕТИ АРАПСКИ ЕМИРАТИ

            Според  упатствата на властите во ОАЕ за влез во земјата, сите кои сакаат да патуваатво прво треба да аплицираат за дозвола за влез  и да добијат одобрение пред да резервираат билети. Се аплицира на  веб-страницата на Federal Identity and Citizenship Authority (ICА). Секој  кој има намера да патува мора да  аплицира преку веб-страницата  ICА, пред поаѓање. Дозволата за влез е во времетраење од 21 ден и во тој рок треба да се извади билет за патување.

             На летот патниците мора да го пополнат образецот „Здравствена декларација“ пред да слетаат на аеродромот и да ги следат сите препораки и процедури по пристигнувањето. Патниците исто така мора да имаат обезбедена  мобилна апликација Al Hosn  на својот мобилен која мора да  е  активирана.

             Патниците мора да имаат тест за Ковид-19 со негативен резултат најмалку 72 часа пред да се влезат во Емиратите или 48 сати од издавањето на истиот. На патниците не им е дозволено да се качат во авион  за Обединетите Арапски Емирати без претходно да добијат потврда дека се негативни на  Ковид-19. По влезот во земјата е задолжителен 14-дневен карантин кој е на товар на патниците.

            Патниците исто така мора да имаат обезбедена  мобилна апликација Al Hosn  на својот мобилен која мора да  е  активирана. Сите патници  мора да ги почитуваат 14-дневните правила за изолација дома или во објект за изолација. Покрај тоа, тие мора да ги сносат сите трошоци за тестови и карантин во случај ако нивното приватно сместување не ги исполнува потребните стандарди.

            Воедно патниците кои пристигнубаат во Дубаи за туристички или кратки посети, при пристигнувањето на аеродромот во Дубаи повторно се тестираат за Ковид19 и се додека излезе негативниот разултат обврзани се да не го напуштаат хотелот односно местото на престојот. Исто така и пред поаѓањето од Дубаи обврзани се на ПЦР тест со негативен резултат за да им се дозволи бординг во авион.

          Во однос на влез во територијата на Емиратот Абу Даби се обврзани на 14 дневнен карантин и задолжително тестирањет при влез и доколку е негативен повторно дополнителен тест по 6 поминати денови во карантинн...доколку и на вториот тест е негативен тогаш после 14тиот ден во карантин можат слободно да се движат со стриктно почитување на протоколите. Доколку на некој од тестовите се појави позитивен тест тогаш се применуваат посебните протоколит за позитивните на Ковид19.

            Напоменуваме дека при влез во територијата на Емиратот АБУ ДАБИ останува обврската за дополнителен негативен тест кој треба да се приложи на воведениот пункт на полициската и здравствена контрола. Ова правило се применува без оглед на негативните тестови пред пристигнување и по пристигнување на аеродромот во Дубаи.

            ДКП Абу Даби се обрати до Министерство за здравство на РСМ за да ги добие акредитираните лаборатории во РСМ кои вршат тестирање за КОВИД-19 и списокот го достави до надлежните власти во ОАЕ.

            Список на Лаборатории признаени од Комисијата за заразни болести нс РСМ

за Ковид тестови:

 

 

1                  ИЈЗ – Вирусологија

2                 ЦЈЗ Скопје

3                 Авицена

4                 Биотек

5                 Жан Митрев Клиника

6                 Систина

7                 МАНУ

8                 Судска медицина

9                 ЦЈЗ Битола

10              КИБФС

11               ГАК.

 

 ОБЕДИНЕТОТО КРАЛСТВО НА ВЕЛИКА БРИТАНИЈА И СЕВЕРНА ИРСКА

За влез на државјаните на Република Северна Македонија во Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска им е потребна важечка британска виза или дозвола за престој.

Секое лице кое влегува на територијата на ОКзадолжително, електронски 48 часа пред патувањето пополнува online-формулар за локација и за контакт со детални податоци (Public Health Passenger Locator Form), со цел полесно и побрзо да се трасира/лоцира, доколку настапи инфицираност со COVID-19 или доколку лице со кое бил во контакт заболи од вирусот.  Во тој период, лицето може редовно да биде контактирано/проверувано од страна на надлежни служби. Пополнетиот формулар задолжително (во испечатена форма или електронски на мобилен) се покажува при влез во ОК на гранична полиција.

Линк од online-формуларот:  https://www.gov.uk/provide-journey-contact-details-before-travel-uk

Формуларот задолжително го пополнуваат и лица кои доаѓаат од држави и територии за кои не е потребно да одат во само-изолација од 14 дена по нивното влегување во ОК, т.н. Коридор меѓу ОК и друга држава (листа на земји за кои не е потребно само-излоација https://www.gov.uk/guidance/coronavirus-covid-19-travel-corridors

Лицата кои доаѓаат во ОК од земјите кои не се на листата на изземени држави/територии или кои на нивниот пат кон ОК транзитирале преку тие држави/територии во последните 14 дена пред нивното влегување на територијата на ОК, задолжително мора да одат во само-изолација од 14 дена.

Доколку пак лицата кои доаѓаат од држави/територии која не се на листата на изземени држави/територии за самоизолација, а на нивниот пат кон ОК престојувале во држава/територија која е изземена за самоизолација, при нивниот влез во ОК им се намалува бројот на денови потребни да бидат во самоизолација за бројот на денови поминати во државата/територијата која е на листата на изземени држави/територии.

Линк за детални информации за самоизолација по влезот во ОК: https://www.gov.uk/uk-border-control/self-isolating-when-you-arrive

Доколку лицето патува со деца под 18 години (доколку патуваат во Англија) односно 16 години (доколку патуваат во Шкотска), потребно е и нив да ги вклучи во неговиот формулар. Сите лица над 18 години (кои патуваат во Англија), односно 16 (кои патуваат во Шкотска), пополнуваат сопствен формулар.

Лицето може да биде казнето ако не го пополни образецот до моментот кога ќе стигне до границата на Обединетото Кралство, при што може и да не му биде дозволен влез во Обединетото Кралство (освен ако не е државјанин на ОК или има престој во ОК).

Секој што нема да ги исполни задолжителни мерки за самоизолација може да се соочи со казна. Прекршувањето на самоизолацијата е казниво со парична казна од 10.000 фунти, а може да биде и осуден доколку не ја плати на време.

При влез во ОК, не постои обврска за приложување на негативен PCR тест за COVID-19. По пристигнување во ОК, лицата треба да бидат преземени од роднини или пријатели при што јавен превоз треба да се користи, единствено, доколку не постои друга опција. Во јавен превоз задолжително е носење на маска за лице.

Исклучок од мерката за пополнување на Формуларот (Public Health Passenger Locator Form) и/или мерката за само-изолација постои за лица кои вршат одреден тип на работа или влегуваат на територијата на ОК од посебна причина тоа:

Лица што се занимаваат со превоз на стоки, како не би се влијаело врз набавката и доставата на храна;

- Секое лице кое што се движи во Заедничката област за патувања, која ги опфаќа Ирска, Каналските острови и Островот Ајл оф Мен; 

- Сезонските земјоделски работници кои ќе се самоизолираат на имотот каде што работат;

- Лица кои пред пристигнување во ОК имаат веќе договорен медицински третман со здравствена установа, како и лицето кое го придружува лицето кое треба да подлегне на медицински третман се изземаaт од обврската за самоизолација, иако дозволено им е да се движат само од местото каде што се сместени до здравствената установа;

- Лица чија работа налага чести патувања, најмалку еднаш неделно;

- Дипломатските и конзуларните претставништва и меѓународните организации во ОК. Потребно е  Шефот на ДКП-то однапред (минимум 2 дена) писмено да го извести Протоколот на Форин Офис за датумот на пристигнување на членовите на мисијата и членовите на семејството, и да потврди дека работата на дипломатот е од суштинско значење за функционирањето на мисијата, за да може да биде изземен од обврската од самоизолација. Изземањето од обврската за самоизолација се овозможува само за дипломатите, но не и за членовите на нивните семејства.  Дипломатите и нивните семејства ќе бидат ослободени и од барањето да пополнат формулар за локација и за контакт, на претходно поднесено писмено барање и согласност од Протоколот на Форин Офис.

Одбранбен персонал, воени лица кои доаѓаат во посета и владини контрактори потврдени од Министерството за одбрана кои треба да извршат есенцијални одбранбени активности (за оваа категорија на лица потребна е претходна потврда од Министерството за одбрана на ОК).

Целосната листа на лица кои се изземени од овие правила може да се најде на следниот линк:

https://www.gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules

Од 5 ноември до 2 декември 2020 година во Англија е воведен lockdown, при што лицата кои пристигнуваат во Англија мора да ги почитуваат правилата кои ќе важат во тој период. Постојат различни правила на териториите на Англија, Велс, Шкотска и Северна Ирска.

Правила кои  важат на територијата на Англија:

https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/1200/contents/made

https://www.gov.uk/guidance/new-national-restrictions-from-5-november

https://www.gov.uk/government/publications/higher-education-reopening-buildings-and-campuses/higher-education-new-national-restrictions-guidance  

Правила кои важат не територијата на Велс:

https://www.gov.uk/guidance/new-national-restrictions-from-5-november

Правила кои важат не територијата на Шкотска:

https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/

Правила кои важат на територијата на Северна Ирска:

https://www.nidirect.gov.uk/articles/coronavirus-covid-19-regulations-guidance-what-restrictions-mean-you

**************************

Актуелен режим за ТРАНЗИТИРАЊЕ на државјаните на Република Северна Македонија преку Обединетото Кралство:

Државјаните на Северна Македонија кои транзитираат преку ОК, потребно е да поседуваат важечка транзит британска виза. Лицата кои поседуваат стандардна виза за кус престој, виза за семејно обединување или поморска книшка (Seaman’s book) не треба да аплицираат за транзит виза.

Исклучок од ова правило е дозволено доколку лицето транзитира по воздушен пат, има потврден лет дека заминува истиот ден кога слетува во ОК или пред полноќ истиот ден кога слетува во ОК, ги има потребните документи за влез во наредната држава (на пример, виза доколку му е потребна за таа држава) и исполнува едно од следните правила:

патува од или до Австралија, Канада, Нов Зеланд или САД и има важечка виза за таа земја. Доколку доаѓа од некоја од наведените држави потребно е да имаат поминато помалку од 6 месеци од последното влегување во конкретната држава со важечка виза за влез;

има дозвола за престој издадена од Австралија, Нов Зеланд, Канада (издадена по 28.06.2002), дозвола за престој во заедничка форма (common format residence permit) издадена од земја на Европската економска зона (ЕЕА) или Швајцарија;

има униформиран формат на виза Д за влез во земја во ЕЕА или Швајцарија;

има Ирска биометриска виза (означена со “BC” или “BC BIVS” во делот “забелешки“) и има потврден лет кон Ирска;

патува од Ирска и има поминато помалку од 3 месеци од кога последен пат му е дадена дозвола, врз основа на важечка Ирска биометриска виза, да слета или да биде во Ирска;

има важечка дозвола за постојан престој во САД, издадена на или по 21.04.1998;

има важечка виза за привремено емигрирање во САД I-551 издадена од САД (верзијата печат со мастило нема да биде прифатена);

има истечена карта за постојан престој на САД I-551 издадена од САД на или по 21 април 1998 година, со важечко писмо I-797 со кое се дозволува продолжување;

има важечки самостоен образец за имиграција 155A / 155B на САД издаден од САД (прикачен на запечатен кафеав плик)

 Сите лица кои транзитираат преку ОК, независно дали транзитираат од еден до друг аеродром или воопшто не го напуштаат аеродромот, имаат обврска да го пополнат online-формуларот за локација и за контакт, 48 часа пред да патуваат.

Доколку лицата транзитираат во истиот ден, тогаш не е потребно да се оди во самоизолација и потребно е веднаш да се упати кон следниот аеродром (доколку се прави трансфер преку друг аеродром);

Доколку транзитот низ ОК опфати преноќување, лицето ќе оди во самоизолација таму каде што ќе биде сместено (хотел близу аеродромот). Не е дозволено преноќување на самиот аеродром.

 

ПАКИСТАН

Задолжителен ПЦР тест при влез во Пакистан. www.covid.gov.pk

 ПОЛСКА

Од 12/13.06 2020. граничните контроли на целиот дел од внатрешната граница на Р.Полска се укинати. Укинувањето на граничната контрола на внатрешната граница подразбира и укинување на санитарната контрола и на обврската за карантин. Границата може да се премине слободно на кое било место, во правец до и од Полска.

Сè уште има ограничувања при преминувањето на полската граница која претставува надворешна граница на ЕУ. Границата со Русија може да се премине само во Безледи и Гржхолки, границата со Белорусија - во Кузница, Бобровники и Тереспол, и со Украина - во Дорохуск, Корцова, Хребене и Будомиеж. Сите лица кои доаѓаат во Полска по преминувањето на надворешната граница на ЕУ, имаат обврска од задолжителен 14-дневен домашен карантин.

 Во Полска може да влезат:

-државјани на Република Полска,

-странци кои се сопружници или деца на граѓани на Република Полска или остануваат под нивна постојана грижа,

-странци кои имаат Карта на Полјак(дијаспора),

-шефови на дипломатски мисии и членови на дипломатскиот и конзуларниот персонал на мисијата, т.е. лица со дипломатски ранг и членови на нивните семејства,

странци кои имаат право на постојан или привремен престој на територијата на Република Полска,

-странци кои имаат право на работа на територијата на Република Полска, т.е. -странци кои имаат право да работат под истите услови како полски државјани, односно имаат акѕуелни документи кои покажуваат дека започнувањето со работата ќе започне веднаш по преминувањето на границата;

-странци кои вршат превоз на лица или стоки, а нивниот транзит се одвива како дел од нивните професионални активности што се состојат од превоз на стоки или превоз на лица,

-ученици и студенти, докторанти кои студираат во Полска,научници кои вршат научни истражувања во Полска

-граѓаните на државите членки на Европската унија, Европскиот договор за слободна трговија (ЕФТА) земји членки - страни на Договорот за Европската економска област или Швајцарската конфедерација и нивните сопружници и деца кои патуваат низ територијата на Република Полска до нивното место на живеење или престој,

-лица кои ја преминуваат полската граница врз основа на национална виза заради репатријација или виза да дојдат во Полска како член на потесното семејство на родениот,

-странци чие пристигнување се одвива во врска со учеството, како натпреварувач, член на обучен персонал, лекар, физиотерапевт или судија, на меѓународни спортски натпревари од шампионски ранг организирани на територијата на Полска од страна на меѓународната спортска федерација што работи во олимписки или параолимписки спортови или друга призната од Меѓународниот комитет Олимписки или организиран од меѓународна спортска организација со континентален опсег што припаѓа на таква федерација, како и акредитирани новинари, откако на службеникот на граничната полиција му ги документирале фактите на натпреварот, датумот и природата на учеството во релевантно писмо издадено од организаторот на натпреварот или заверено од полската спортска асоцијација надлежна за одреден спорт .

-странци чие пристигнување се случува во врска со учество како натпреварувач, член на обучен персонал, лекар, физиотерапевт или судија на меѓународни спортски натпревари организирани на територијата на Полска од меѓународна спортска федерација која работи во олимписки или параолимписки спортови или друга призната од Меѓународниот олимписки комитет или организирана од меѓународна спортска организација со континентален опсег што припаѓа на таква федерација или полска спортска асоцијација, како и акредитирани новинари, откако на службеникот на граничната полиција му ги документирале фактите на натпреварот, датумот и природата на учеството во релевантно писмо издадено од организаторот на натпреварот или заверено од полската спортска асоцијација надлежна за одреден спорт ;

-странци што ја преминуваат границата со Полска врз основа на виза издадена заради пристигнување од хуманитарни причини поради интереси на државата или меѓународни обврски (важи од 26.08. 2020)

Во особено оправдани случаи, кои не се вклучени погоре, командантот на единицата на Граничната полиција, откако ќе добие согласност од Главниот командант на Граничната полиција, може да им дозволи на странците да влезат на територијата на Република Полска.

Од карантинит, по преминувањето на надворешната граница на ЕУ се ослободени:

-екипаж на авиони,

-морнари, рибари и други членови на екипажот на пловни објекти и внатрешни пловни патишта, како и техничари за бродски услуги и инспектори на поморската администрација или признати организации за вршење инспекции,

-лица што вршат во Полска или соседна земја работат во врска со подготовка или спроведување на инвестиции во областа на терминалот во рамките на значењето на Законот за инвестиции во областа на терминалот за преобликување на течен природен гас во Świnoujście, стратешки инвестиции во областа на мрежите за пренос во смисла на Законот за подготовка и спроведување на стратешки инвестиции во областа пренос или стратешки инвестиции во нафтениот сектор во смисла на Законот за подготовка и спроведување на стратешки инвестиции во нафтениот сектор,

-возачи кои се занимаваат со патен транспорт како дел од меѓународен патен транспорт или меѓународен комбиниран превоз во смисла на одредбите од Законот за патен транспорт,

-возачи кои вршат патен транспорт со моторни возила или комбинации на возила со дозволена вкупна тежина што не надминува 3,5 тони во патен транспорт на стоки и непрофитен патен превоз на стока,

-возачи кои се занимаваат со патен транспорт со возила наменети за превоз на повеќе од 7 и не повеќе од 9 лица, вклучувајќи го и возачот во меѓународен комерцијален патен превоз на патници;

Покрај тоа, од карантин по преминувањето на полската граница се осолободени:

-Полски државјани и странци кои се сопружници или деца на полски државјани или остануваат под трајна грижа на полските граѓани,

-ученици кои учат во Полска и нивните старатели кои ја преминуваат границата со учениците,

-студенти, учесници на постдипломски студии, специјалистичко образование и други форми на образование, како и студенти на докторски студии кои студираат во Полска и луѓе кои вршат истражувачка активност во Полска,

-членови на дипломатски мисии, конзуларни претставништва и претставници на меѓународни организации и членови на нивните семејства, како и од други лица кои ја преминуваат границата врз основа на дипломатски пасош,

-инспектори за поморска администрација

-луѓе кои вршат работа на фарма лоцирана од двете страни на границата,

-джавјани на ЕУ, ЕЕА или Швајцарија, како и нивните сопруги и деца,

-странци со дозвола за постојан престој или дозвола за престој на долгорочен жител на Европската унија заради транзит низ територијата на Полска на територијата на други земји-членки на Европската унија, земја-членка на Европската асоцијација за слободна трговија (ЕФТА) - страни во договорот за Европската економска област или Швајцарската конфедерација и нивните сопружници и деца, со цел да патуваат низ територијата на Република Полска, до местото на живеење или престој,

-лица кои вршат работи поврзани со заштитата на полското културно наследство во странство, вклучително и зачувување, попис и истражувачка работа,

-патници на авиони во смисла на чл. 2 точка 1 од Законот за 3 јули 2002 година. - Закон за авијација, вршење меѓународен лет од аеродром лоциран на територијата на земја која не е опфатена со забрани за воздушен сообраќај. Република Северна Македонија е на листата на земји од кои е забрането слетување на авиони на територијата на Полска (важи од 30.09.2020 до 13.10.2020 г.)

-лица кои учествуваат како натпреварувач, член на обучен персонал, лекар, физиотерапевт или судија, на меѓународни спортски натпревари организирани на територијата на Република Полска од страна на меѓународната спортска федерација

 

 https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/covid-epidemia-koronawi

 

INFOLINIA – COVID-19 / Koronawirus

+ 48 22 500 40 00 (од понеделник до петок: 8:15-16:15).

 

 ПОРТУГАЛИЈА

 

Португалија не дозволува влез на државјани од Северна Македонија.  

 Во Португалија може да влезат/транзитираат само  лица кои спаѓаат во следниве категории:

 - Носители на португалска дозвола за престој или виза за долг престој издадени од властите на Португалија;

- Носители на дозвола за престој или виза за долг престој издадена од земја членка на ЕУ кои транзитираат кон земјата на постојан престој;

- Репатријација на граѓани во рамките на механизмот за конзуларна помош;

- Лица на кои им е неопходна меѓународна заштита;

- Лица кои патуваат од оправдани, итни професионални причини;

- Лица чиј влез е оправдан од хуманитарни причини;

-Медицински лица, здравствени истражувачи и хуманитарни работници со цел извршување на нивната професија;

- Дипломатски и воени претставници.

ЗА ЛИЦАТА КОИ ПРИСТИГНУВААТ ОД РСМ (ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ВЛЕЗ ВО ПОРТУГАЛИЈА) ПОТРЕБНО Е ДА ПРИЛОЖАТ ПЦР ТЕСТ, НЕ ПОСТАР ОД 72 ЧАСА.

ОВОЈ ТЕСТ НЕ Е ПОТРЕБЕН ЗА ЛИЦАТА КОИ СЕ ВО ТРАНЗИТ И НЕ ГИ НАПУШТААТ АЕРОДРОМСКИТЕ КАПАЦИТЕТИ.

За време на летот, патниците треба пополнат формулар (Образец за локатор на патници), што го обезбедува авиокомпанијата. Овие информации ќе се користат за контакт со патниците, во случај на симптоми на КОВИД-19 во рамките на истиот лет.

 

Повеќе информации на следниот линк:

https://www.acm.gov.pt/-/covid-19-medidas-orientacoes-e-recomendacoes

 

РОМАНИЈА

Согласно ОДЛУКА бр. 50 од 26.10.2020 година на Националниот комитет за вонредни состојби на Романија, Република Северна Македонија се наоѓа  на списокот на земји со висок епидемиолошки ризик за кои е утврдена мерка - 14 дневен карантин. Односно, почнувајќи од 26.10.2020 година, граѓаните кои доаѓаат во Романија од Република Северна Македонија ќе бидат 14 дена во карантин.

Воедно, информираме дека Владата на Романија утврди продолжување на состојбата на тревога во земјата и неопходни мерки за спречување и борба против ефектите од пандемијата ковид – 19.  Детали на линкот https://stirioficiale.ro/storage/Hotarare%20CNSU%20nr.%2050%20din%2026.10.2020.pdf?fbclid=IwAR1iKpxGG3PO2oQOrcn6ohvNrgUqxj075BNy9TciVowqOALCuSZlc5GkTuk.

 

РУСКА ФЕДЕРАЦИЈА

Државните граници на Руската Федерација, и натаму се затворени за меѓународен патнички сообраќај, а преку граничните премини непречено се одвива меѓународниот транспорт на стоки.

Со вонредни комерцијални летови од Руската Федерација заминуваат само странски државјани и одредени категории руски државјани, оние кои се лекуваат во странство или учат на средно и високообразовни институции во трети држави. 

Со последните олеснувања на мерките за спречување на корона инфекцијата, поточно, врз основа на Владини уредби, Во Руската Федерација можат да влезат странски државјани кои: 

- имаат постојан престој во Руската Федерација;

- се во брак со руски државјани или се родители на малолетни деца руски државјани и имаат привремен престој во Руската Федерација (со себе задолжително треба да имаат оригинален документ со кој се докажува бракот, т.е. родителскиот статус);

- кои доаѓаат на лекување во руските здравствени установи (се дозволува влез и за лице бридружба, близок роднина на пациентот); 

- високо квалификувани странски специјалисти кои имаат работна дозвола во Русија. На овие странци им е дозволен единечен влез во Русија врз основа на посебен список. Таквиот список треба да биде испратен до ФСБ и Министерството за внатрешни работи на Русија од страна на Федералните органи на извршната власт, кои се надлежни за работодавачот или нарачателот на услугите на странскиот специјалист. Исто така, неопходно е да нагласи контролниот пункт преку кој работникот планира да влезе во земјата, како и датумот на негово пристигнување. Покрај пасош, странскиот специјалист мора да има со него и важечки договор за работа, т.е. договор за вршење на работа или давање услуги,

Од 15 јули 2020 година, за лицата кои пристигнуваат на територија на Руската  Федерација со редовни летови од земјите со кои се планира обновување на авиосообраќајот, укината е задолжителната 14 дневна самоизолација.

Поточно, сите странски државјани кои пристигнуваат со редовни летови на територијата на Руската Федерација треба:

- да имаат негативен ПЦР тест направен не порано од 3 календарски дена (72 часа) пред пристигнувањето на територијата на Руската Федерација – во определените 72 часа се засметува и времето на патувањето,

- при влегување во авион, се пополнува анкета на англиски или руски јазик - пополнетите анкети се предаваат на територијалната канцеларија на Роспотребнадзор на местото на пристигнувањата на патниците,

- влегување во авион на патник без негативен резултат на ПЦР тест може да не биде дозволено доколку така одлучи превозникот/авиокомпанијата.

- мерката, 14-дневна самоизолација, останува за оние странски државјани и лица без државјанство кои пристигнуваат во Русија да вршат работни активности.

За сите лица кои пристигнуваат од странски држави со „вонредни“ летови, независно дали се руски или странски државјани, мерката за самоизолација од 14 дена, воведена на 30 март 2020 година со Указ на Главниот државен санитарен доктор на Руската Федерација бр.9, останува на сила.

Важна информација за студентите кои студираат на руските универзитети:

Амбасадата информира дека, со оглед на тоа што во моментот, категоријата странски студенти, не е вклучена во категориите на странци за кои се определени детални процедури за влез во Руската Федерација (дипломати акредитирани во РФ, високо стручни лица договорно ангажирани од руски работодавачи и лица кои се лекуваат во руските болници/клиники) на странските студентите и покрај тоа што имаат уредна студентска виза и уредна документација од универзитетот-факултетот на кој студираат, НЕМА ДА ИМ БИДЕ ДОЗВОЛЕН ВЛЕЗ ВО РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЈА.

За разрешување на ваквата несакана состојба, Амбасадата во повеќе наврати се обрати до руското МНР и се надева дека руските надлежни органи со категоријата “странци кои се редовни студенти на руските универзитети“ ќе ја дополнат листата на категории на странци на кои им се дозволува влез во Руската Федерација под одредени услови, за што до сите студенти кои во Амбасадата имаат оставено е-адреса, соодветно известување ќе биде веднаш доставено. До тогаш, Амбасадата сугерира, студентите да не поаѓаат на пат кон Руската Федерација.

 

 СЛОВЕНИЈА

 Врз основа на Уредбата на Владата на Р. Словенија за одредување и спроведување на мерките за спречување на ширење на заразната болест КОВИД-19 на граничните премини на надворешната граница, на контролните пунктови на внатрешните граници и во внатрешноста на Република Словенија, во сила од 16.11.2020 г. (http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2185), Владата на Р. Словенија, со одлука утврдува список на епидемиолошки безбедни држави или административни единици на држава (зелен список) и список на држави или административни единици на држава со лоша епидемиолошка состојба (црвен список). За државите, кои се вброени во зелениот или црвениот список, важи дека се вброени во списокот на држави со влошена епидемиолошка состојба(портокалов список).

Лицата кои имаат постојан или привремен престој во држава на зелениот список и доаѓаат од овие држави можат да влезат во Словенија без ограничувања и карантин (карантин подразбира задолжителна домашна самоизолација). Се смета дека едно лице доаѓа од држава на зелениот список, ако тој / таа престојувал/а во таа држава најмалку 14 дена пред да влезе во Р. Словенија и тоа може да го докаже.

Зелен список: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/#e77927

 

Лице кое влегува во Р. Словенија од држава-членка на ЕУ или држава -членка на Шенген-зоната што е на портокаловиот список, може да влезе без ограничувања и без карантин. На лице кое влегува во Р. Словенија и престојува во држава од портокаловиот список, која не е членка на ЕУ или на Шенген-зоната или доаѓа од таа држава му се одредува карантин во траење од 10 (десет) дена поради можна инфекција со вирусот SARS-CoV-2. Портокалов список: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/#e77928

 

Согласно Одлуката на Владата на Р. Словенија, во сила од 16.11.2020 г., Република Северна Македонија е на списокот на држави со епидемиолошки висок ризик од инфекција со заразната болест КОВИД-19 (црвен список).

Согласно ова, на лице кое влегува во Република Словенија и престојува во РС Македонија или доаѓа од РС Македонија му се одредува карантин од 10 дена поради можна инфекција со вирусот SARS-CoV-2 .

Карантин нема да се одреди ако лицето прикаже негативен тест за SARS-CoV-2  (КОВИД-19) на граничниот премин, кој не е постар од 48 часа и е извршен во земја-членка на ЕУ, земја-членка на Шенген зоната или Р. Словенија, од страна на институција или поединец, идентификувани од Институтот за микробиологија и имунологија на РС и Националната лабораторија за здравје, животна средина и храна на РС како соодветни и веродостојни и наведени на веб-страницата на Националната лабораторија за здравје, животна средина и храна на РС. Како важечки се сметаат само тестовите извршени со PCR метод.

 

Сметано од 06.10.2020 г., Р. Словенија ги признава тестовите извршени од страна на лаборатории од држави кои не се членки на ЕУ или на Шенген зоната, односно, во случај за РС Македонија ги признава тестовите направени од:

 

Ø  АВИЦЕНА лабораторија

Ø  БИОТЕК лабораторија

Ø  ЈЗУ Универзитетска клиника за инфективни болести и фебрилни состојби-Скопје

Ø  ГАК Гинекологија и акушерство

Ø  Судска медицина

Ø  ЈЗУ Институт за јавно здравје на РСМ

Ø  МАНУ

Ø  ПЗУ лабораторија за молекуларна дијагностика ЛАОР -Тетово

Ø  ЈЗУ Институт за јавно здравје, Вирусологија

Ø  ЈЗУ Институт за јавно здравје - Битола

Ø  СИНЛАБ

Ø  СИСТИНА

Ø  ЈЗУ Центар за јавно здравје - Скопје

Ø  Жан Митрев клиника

 

Повеќе на следниот линк: https://www.nlzoh.si/o-nas/novice/46-aktualno/541-novica-73#Republika%20Severna%20Makedonija 

 

Уредбата на Владата на Р. Словенија утврдува исклучоци кога нема да се одреди карантин,  ниту ќе се бара негативен тест за влез од сите држави на црвениот и портокаловиот список, и тоа:

1. прекуграничен дневен економски мигрант кој има работен однос во една од државите-членки на ЕУ или друга држава од Шенген зоната, за што има доказ, односно, со потпишана изјава ја докажува причината за преминување на границата како дневен економски мигрант;

2. лице упатено да извршува задачи во меѓународниот сектор за транспорт или за него;

3. лице кое врши транспорт на стоки или лица во или од Р. Словенија во комерцијален сообраќај, како и за товарен и патнички сообраќај во транзит и ја напушта Р. Словенија во рок од 12 часа по преминувањето на границата;

4. лице кое патува транзит низ Р. Словенија и ја напушта не подоцна од 12 часа по влегувањето;

5. лице со дипломатски пасош;

6. член на странска официјална делегација што пристигнува во Р. Словенија врз основа на потврда или официјална покана од надлежен државен орган или член на официјална делегација на Р. Словенија што се враќа од странство;

7. претставник на странски безбедносен орган (полиција или правосудство) кое извршува службена задача и ја напушта Р. Словенија што е можно поскоро по завршувањето на задачата;

8. припадник на словенечките вооружени сили, полицијата или вработен во државен орган што се враќа од службено упатување во странство, како и вработен во државен орган на службено патување во странство (мора да направи тест за присуство на SARS-CoV-2 (Ковид-19) по пристигнувањето во Р. Словенија);

9. лице кое ја преминува границата (дневно или повремено) поради вклучување во образовен процес или научно истражување во Р. Словенија или во странство и го докажува тоа со соодветни докази, како и неговите/нејзините родители или друго лице кое го превезува и се враќа преку границата во рок од 24 часа по преминувањето на границата;

10. лице кое ја преминува границата поради итни неодложни деловни причини и го докажува тоа со соодветен доказ и се враќа преку границата во најкус рок потребен за извршување на задачата, но не повеќе од 12 часа по преминувањето на границата;

11. лице, кое е донесено во Р. Словенија со возило на брза помош или санитетско возило, и придружниот медицински персонал во тоа возило;

12. лице кое има доказ за планиран итен медицински преглед или интервенција во држава-членка на ЕУ или на Шенген зоната и се враќа преку границата веднаш по завршувањето на медицинскиот преглед или интервенција или штом му дозволи здравствената состојба (заедно со неговиот придружник кога ова е од суштинско значење заради здравствената состојба);

13. сосопственик или закупец на земјиште во пограничната област или од двете страни на државната граница, кој ја преминува државната граница со соседната земја заради извршување на земјоделско-шумарски работи;

14. лице кое ја преминува границата од семејни причини заради одржување контакти со блиски членови на семејството во друга држава членка на ЕУ или Шенген зоната и се враќа преку границата во рок од 72 часа по преминувањето на границата;

15. лице под 14-годишна возраст, што ја преминува границата заедно со член на потесно семејство, кое доставило негативен тест за присуство на вирусотSARS-CoV-2 (Ковид-19).  

 

Транзит значи дека едно лице мора да ја напушти Словенија во рок од дванаесет часа, без непотребно застанување и напуштање на транзитната траса. Патниците можат да извршуваат неодложни работи при транзитирањето, како полнење гориво, запирање заради физиолошки потреби, но не смеат да преноќат. Лице кое транзитира мора да има со себе важечка патна исправа (вклучително и виза или дозвола за престој кога е потребно) и документ за целта и дестинацијата на транзитот (од 14 јули наваму, мора да го достават само жители на држави кои не се членки на ЕУ; за жители на држави членки на ЕУ, доволен е важечки патен документ). На лице, за кое се претпоставува дека не може да ја напушти територијата на Словенија поради мерките на соседните држави, нема да му се дозволи влез во Словенија.

 

Како членови на блиско семејство се сметаат: брачен другар; вонбрачен другар; партнер од склучено или несклучено партнерство; разведен брачен другар или партнер на кого, со судска одлука, му е доделена издршка  и нивните родители; дете од брак и вонбрачно дете; посвоено дете и дете, кое со одлука на надлежниот орган, е сместено во семејството заради посвојување.

 

Како релевантни докази за докажување на итни неодложни работи наведени во точка 10 се подразбираат, на пример, судски одлуки или други слични акти со кои едно лице го остварува правото на контакт со своите деца.

 

Како итни медицински прегледи и интервенции се сметаат оние кај кои пропуштањето на третманот може да доведе до влошување на здравствената состојба (на пр. хемотерапија, специјални дијагностички процедури, услуги на терцијарно ниво на здравствена заштита). Како итни медицински прегледи и интервенции не се сметаат оние услуги што можат да се вршат во матичната држава или се рутински специјалистички прегледи (први прегледи на гинекологија, офталмологија, дерматологија, итн.), како и превентивни прегледи.

 

Лицата на кои меѓународната организација им издала laissez-passer патен документ и со покана или потврда издадена од државен орган на Р. Словенија, при што ја докажат службената цел на нивната посета на Р. Словенија, ќе се третираат на ист начин како и носителите на дипломатски пасоши (точка 5).

 

Согласно Уредбата, лице, на кое со одлука му е одреден карантин, може, за времетраењето на карантинот, да се тестира за присуство на  вирусот SARS-CoV-2 (Ковид-19) . Доколку резултатот од тестот е негативен, надлежниот орган ја укинува одлуката.

Црвен список: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing/#e77929

 

Поради високиот ризик за инфекција со коронавирус, советуваме да ја следите епидемиолошката состојба во регионот/државата на планираното патување; пред патувањето, да ги проверите условите за влез и да ги земете предвид мерките кои се во сила. Словенечките власти посочуваат дека странските државјани кои влегуваат во Словенија мора да ги следат правилата што привремено го ограничуваат движењето и собирањето луѓе заради спречување инфекции внатре во државата. Така, привремено е забрането собирање луѓе во Република Словенија, привремено е ограничено движењето меѓу општините, ограничено е движењето на луѓето помеѓу 21 и 6 часот наутро, а употреба на заштитна маска е задолжителна на отворено (Повеќе на следниот линк: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/measures-to-contain-the-spread-of-covid-19-infections/).

 

Сите актуелни информации во врска со владините мерки за совладување на вирусот SARS-CoV-2 може да ги најдете тука: https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/.

 

СОЕДИНЕТИ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ

1). Во САД е забранет влезот на странски државјани кои во изминатите 14 дена пред нивниот влез во САД, престојувале во или транзитирале низ одредени земји, во кои според насоките од  Центарот за контрола на заразни болести и превенција на САД (Centers for Disease Control and Prevention –CDC),  ризикот од проширување на заразата од COVID-19  е на високо ниво. Во моментов, според CDC,  во категоријата на високо ризични земји се вклучени:

- Кина (со исклучок на специјалните административни региони – Хонгконг и Макао ;

- Иран;

Земјите во Шенген просторотАвстрија, Белгија, Чешка, Данска, Естонија, Финска, Франција, Германија, Грција, Унгарија, Исланд, Италија, Латвија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Норвешка, Полска, Португалија, Словачка, Словенија, Шпанија, ШведскаШвајцарија вклучуваќки ги и Монако, Сан Марино и Ватикан;

Обединетото кралство (Англија, Шкотска, Велс, Северна Ирска);

- Република Ирска и

- Бразил

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/from-other-countries.html

 

·         Странските државјани (вклучувајќи ги и македонските државјани кои имаат валидна американска виза) може да влезат во САД доколку во изминатите 14 дена пред нивниот влез во САД, не престојувале или транзитирале во горе-наведените земји. Оваа забрана важи и за македонските државјани кои имаат привремен престој во САД, врз основа на американска H1B виза или друга неимигрантска виза.

·         Забраната за влез не се однесува за лицата со постојан престој во САД (кои имаат зелена карта) и членовите на нивното потесно семејство. Сите лица кои се иземени од оваа забрана, а кои во изминатите 14 дена пред влезот во САД биле во некоја од горе-наведените земји, ќе им биде дозволено да влезат во САД само преку следните 15 аеродроми:

1.        Boston-Logan International Airport (BOS), Massachusetts

2.       Chicago O’Hare International Airport (ORD), Illinois

3.       Dallas/Fort Worth International Airport (DFW), Texas

4.      Detroit Metropolitan Airport (DTW), Michigan

5.       Daniel K. Inouye International Airport (HNL), Hawaii

6.       Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL), Florida

7.       George Bush Intercontinental Airport (IAH), Texas

8.       Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport (ATL), Georgia

9.       John F. Kennedy International Airport (JFK), New York

10.   Los Angeles International Airport, (LAX), California

11.     Miami International Airport (MIA), Florida

12.    Newark Liberty International Airport (EWR), New Jersey

13.    San Francisco International Airport (SFO), California

14.   Seattle-Tacoma International Airport (SEA), Washington

15.    Washington-Dulles International Airport (IAD), Virginia

 

·         Согласно насоките од CDC, при меѓународни патувања, веднаш по влезот во САД, патниците кои престојувале или транзитирале низ горе наведените високо ризични земји,  задолжително треба да бидат во 14 дневна домашна самоизолација. За останатите лица (кои доаѓаат во САД преку дестинации кои не се наведени во списокот погоре), CDC  препорачува 14 дена домашна самоизолација. (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/after-travel-precautions.html)

·         Лицата, вклучувајќи ги и странските државјани, при влез во САД немаат обврска да приложат PCR тест.

·         Во моментов нема други спицифични услови кои треба да се исполат за влез во САД, а се поврзани со COVID-19. 

·         Забраната за влез во САД не се однесува на :

- Американските државјани и лица со постојан престој во САД (зелена карта) и одрдени членови на нивните семејствасопружници, деца (под 21 година), родители (под услов неговото / нејзинoто дете кое е државјанин или постојан жител во САД да не е во брак и да има на возраст до 21 година), брат/сестра (под услов да не е во брак и да биде на возраст до 21 година, а овие два услови треба да ги исполи и нивниот брат/сестра кој е американски државјанин или постојан жител во САД);

-Членови на екипаж на бродови или воздухоплови кои имаат американски неимигрантски визи C-1, D, или C-1/D;

-Дипломати и други членови на странски мисии и членовите на нивното потесно семејство, кои патуваат или транзитираат во САД со американски виза: A-1, A-2, C-2, C-3; членови на меѓународни организации и членовите на нивното потесно семејство кои имаат американска виза: G-1, G-2, G-3, G-4, претставници од земји членки на НАТО и членовите на нивното потесно семејство кои поседуваат виза: NATO-1, NATO-2, NATO-3, NATO-4 или NATO-6;

Странски државјанин чиј влез во САД би бил во национален интерес, утврден од државниот секретар, секретарот за внатрешна безбедност или нивните назначувачи;

Странски државјанин кој е член на вооружените сили на САД и член на неговото потесно семејство;

- Странски државјанин чиј влез не би претставувал значителен ризик за појавување, пренесување или ширење на вирусот, утврдено од страна на секретарот за здравство и директорот на CDC.

2). Во САД е забранет транзит на странски државјани (вклучувајќи ги и македонските државјани), кои во изминатите 14 дена пред нивниот транзит низ САД, престојувале во или транзитирале низ горе-наведените високоризични земји.

Рестрикции за патување во САД:

 

Информции за лицата на кои им е забрането патување (влез и транзит) во САД се наведени на веб страната на CDC на сл. линк:  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/from-other-countries.html

 

Листата на сите прокламации на претседателот Трамп во однос на рестрикциите за патување во САД е објавена на веб страната на Стејт департментот на САД на сл. линкhttps://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html

Текстот на овие прокламции е објавен на веб страната на Белата куќа:

·         Прокламцијата која се однесува  за лицата кои патуваат во САД од шенген зонатаhttps://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entry-immigrants-nonimmigrants-certain-additional-persons-pose-risk-transmitting-2019-novel-coronavirus/

·         Прокламцијата која се однесува  за лицата кои патуваат во САД од Кинаhttps://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entry-immigrants-nonimmigrants-persons-pose-risk-transmitting-2019-novel-coronavirus/

·         Прокламцијата која се однесува  за лицата кои патуваат во САД од Иран:

·         https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entry-immigrants-nonimmigrants-certain-additional-persons-pose-risk-transmitting-coronavirus/

·         Прокламцијата која се однесува  за лицата кои патуваат во САД од Обединетото Кралство и Ирскаhttps://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspension-entry-immigrants-nonimmigrants-certain-additional-persons-pose-risk-transmitting-coronavirus-2/

·         Прокламцијата која се однесува  за лицата кои патуваат во САД од Брзил:

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/president-amendment-proclamation-president-may-24-2020/  и измена на прокламацијатаhttps://www.whitehouse.gov/presidential-actions/president-amendment-proclamation-president-may-24-2020/

Рестрикции за патување во Вашингтон:

 

На 24.07.2020г., градоначалникот на Вашингтон, М. Боусер издаде налог 2020-081 со барања за самоизолација на  сите луѓе што патуваат во Вашингтон од државите со висок ризик.

Налогот 2020-081 е објавен сл.линкhttps://coronavirus.dc.gov/page/mayor%E2%80%99s-order-2020-081-requirement-self-quarantine-after-non-essential-travel-during-covid-19

 

На 21.09.2020, DC Health објави ажуриран список на држави со висок ризик за патување во кои има голем број на нови случаи на COVID-19. Овој список се користи до 05.10.2020г.а потоа ќе биде објавен новиот список на следниот линкhttps://coronavirus.dc.gov/

Секој што ќе дојде во Вашингтон од државите со висок ризик наведени во списокот подолу (во кои престојувалe во изминатите 14 дена пред влезот во Вашингтон), треба да бидат во 14 дневна самоизолација. Рестрикциите не важат за патување  од и до Мериленд и Вирџинија.

Држави со висок ризик за кои важи барањето за 14 дневна самоизолација : Алабама, Алјаска, Аризона, Арканзас,Делавер, Флорида, Џорџија, Ајдахо, Илиноис, Индијана, Ајова, Канзас, Кентаки, Луизијана, Минесота, Мисисипи, Мисури, Монтана, Небраска, Невада, Северна Каролина, Северна Дакота, Оклахома, Јужна Каролина, Јужна Дакота, Тенеси, Тексас, Јута, Западна Вирџинија, Висконсин, и Вајоминг.

Државите кои се отстранети од ажурираната листа се: Калифорнија, Хаваи и Охајо.

Државите кои се додадени на ажурираната листа се: Алјаска, Аризона, Делавер, Западна Вирџинија и Вајоминг.

 

Последните рестикции за патување кои важат за Вашингтон, се наведени и во циркуларната нота на Стејт департментот на САД на следниот линкhttps://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-27-DC-Travel-Requirements.pdf

 Во однос на патувања во Њу Џерси следните мерки се на сила (https://covid19.nj.gov/forms/njtravel#:~:text=In%20response%20to%20increased%20rates,wide%20spread%20of%20COVID%2D19):

 

Како одговор на зголемените стапки на пренесување на КОВИД-19 во одредени држави во рамките на Соединетите држави, а со цел да се ограничи ширењето на КОВИД-19 во Њу Џерси, државата Њу Џерси донесе Препораки за патувања според кои секој што влегува во  Њу Џерси од држава која има значителна стапка на пораст на Ковид-19 случаеви (државите наведени подолу) потребно е да остане дома, во хотел или друго привремено престојувалиште (самоизолација) две недели од пристигнувањето (Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Florida, Georgia, Guam, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Puerto Rico, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, West Virginia, Wisconsin, Wyoming)

 

Во однос на патувања во Њујорк, од 4 ноември 2020 на сила е нова наредба според која (https://www.governor.ny.gov/news/no-2052-quarantine-restrictions-travelers-arriving-new-york):

 

Сите патници кои влегуваат во Њујорк од држава што не е соседна држава, треба да се самоизолираат во период од 14 дена, освен ако:

-          Патниците кои патуваат надвор од Њујорк за период помал од 24 часа, не треба да се тестираат пред заминувањето од државата и не треба да останат во самоизолација по пристигнувањето. Сепак, овие патници мора да продолжат да го пополнуваат формуларот за патување при влегувањето; како и да направат дијагностички тест на четвртиот ден по пристигнувањето во Њујорк.

-          Патниците кои патувале надвор од Њујорк за период подолг од 24 часа, потребно е да направат тест 72 часа пред патувањето во Њујорк

-          Патниците мора, по пристигнувањето во Њујорк, да се самоизолираат според упатствата на Министерството за здравство најмалку три дена, и на 4-тиот ден може да побараат дијагностички тест за излез од самоизолација. Патниците може да излезат од самоизолација по приемот на вториот негативен резултат од тестот.

-          Секое прекршување на одлуките за карантин/самоизолација може да биде санкционирано со казна до 10,000 долари.

 

 СЛОВАЧКА

Словачка моментално, од 1 октомври 2020 година  ја категоризира МК во групата ризични земји. Според новите мерки на надлежните здравствени органи на Словачка Бр.OLP-7693-2020 објавени на 29.09.2020 година

(https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice_01_10.pdf),

за влез во Словачка, задолжителна е обврската да поминете домашна изолација и ПЦР тест за COVID-19. 

 

Ако од 1 октомври 2020 година од 07,00 часот влегувате на територијата на Република Словачка и истовремено сте посетиле земја надвор од списокот на помалку ризични земји (наведени подолу) во текот на претходните 14 дена:

-обврзани сте да бидете во изолација во домот додека не добиете негативен резултат од ПЦР тестот за COVID-19,

- од вас се бара да го направите тестот за COVID-19 не порано од петтиот ден на изолација во домот,

- ако влеговте на територијата на Република Словачка од земјите на Европската унија надвор од списокот на помалку ризични земји, вашата домашна изолација завршува по завршувањето на 10-тиот ден, иако не добивате негативен тест  PCR за COVID-19,

-изолацијата во домот е исто така задолжителна за луѓето што живеат со вас во исто домаќинство,

-исто така сте должни телефонски да се пријавите во регионалната канцеларија за јавно здравје или по електронски пат со регистрација на korona.gov.sk/ehranica и до давателот на здравствена заштита (т.е. општ лекар / педијатар во случај на деца) со кој имате договор

-Постојат и одредени исклучоци, за што е најдобро да се информирате во Амбасадата на Словачка Република во Скопје (https://www.mzv.sk/web/skopje)

 

Список на земји класифицирани според ризикот, со статус од 1 октомври 2020 година:

https://www.mzv.sk/web/skopje/spravy/-/asset_publisher/qUcjGk6Falrh/content/cestovne-odporucanie-pre-vsetky-kraji-1/10182?p_p_auth=r6MUuhHM&_101_INSTANCE_qUcjGk6Falrh_redirect=%2Fweb%2Fskopјe

 

Останати корисни информации:

https://korona.gov.sk/en/travelling-to-slovakia-and-covid19/

https://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/opatrenie_hranice_01_10.pdf

https://www.mzv.sk/documents/10182/4180645/200930_opatrenie_hranice_01_10.pdf/5a384027-d304-4103-a378-b9252ec35072

https://www.uvzsr.sk/en/

https://www.mzv.sk/web/skopje

 

 

СРБИЈА 

Согласно објавената одлука во Службен Весник на РС:

 

-          Министерството за здравство на Р. Србија на 10.11.2020 година, донесе Упатство (за примена на одлуката за прогласување на болеста КОВИД-19 за заразна болест) во делот на ограничување на влез на лица во Р. Србија. Имено, во согласност со Упатството, Република Северна Македонија повеќе не е на листа на држави со неповолна епидемиолошка ситуација (ова значи дека ЛИЦАТА КОИ ВЛЕГУВААТ ВО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОД РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА СЕ ИЗЗЕМЕНИ ОД ОБВРСКАТА ЗА ПОСЕДУВАЊЕ НЕГАТИВЕН ПЦР-ТЕСТ за присуство на вирусот САРС-Ков-2).

 

Обврската за поседување на негативен ПЦР-тест за влез во Србија (не постар од 48 часа) останува за лицата кои во Р. Србија доаѓаат од држави со неповолна епидемиолошка ситуација, и тоа:

-          Република Бугарија;

-          Романија;

-          Република Хрватска.

 

Дополнителни објаснувања:

- Генерално, влезот и транзитот се однесуваат за државата-територијата од каде се поаѓа, односно одлуката не се врзува за државјанството;
- ПсР тест е потребен за влез во Србија доколку  лицата поаѓаат од 3-те наведени земји;

- За транзит не е потребен тест (времетраењето на транзитот е лимитирано на 12 часа од моментот на влез). Ова се однесува на лица кои биле во транзит не подолг од 12 часа низ наведените земји 3 земји;
- државјани на МК кои се враќаат од земји вон овие 3 држави можат да влезат или транзитираат низ Србија без тест, како со возила така и преку аеродромот во Белград или Ниш.

 

 ТАЈЛАНД

Имајќи во претвид тоталната промена на режимот на движење на Тајланд, подетална информација е потребна.

Почнувајќи од  01 октомври 2020 година, „Катар ерлајнс“ ќе започне да лета за Тајланд.

Мора да се контактира амбасадата на Тајланд во Анкара за да добиете CEO и Виза (ако ви треба)

Да се достават документи за СЕО најмалку 10 дена пред поаѓањето, вклучително и

1. Образец за декларација,

2. Резервација на билет

3. Резервација на алтернатива за карантин за 14 дена,

4. Полиса за осигурување во вкупна покриеност од 100.000 US Долари, и мора јасно да наведе дека опфаќа и КОВИД-19 за време на целиот престој во Тајланд.

Исто така, мора да добиете:

1. Здравствен сертификат  за КОВИД-19 што се издава не повеќе од 72 часа пред поаѓањето.

2. Здравствен сертификат Fit-to-Fly кој се издава не повеќе од 72 часа пред поаѓањето.

Апликантите мора да ги претстават следниве документи при Check In;

1. СЕО (Ќе биде дадена од Тајландската Амбасада)

2. Здравствен сертификат КОВИД – 19 што се издава не повеќе од 72 часа пред поаѓањето.

3. Здравствен сертификат Fit-to-Fly кој се издава не повеќе од 72 часа пред поаѓањето

4. Осигурување во износ од 100.000 УСД што исто така опфаќа третман на КОВИД-19 во текот на целиот престој во Тајланд. https://www.caat.or.th/th/archives/51887

 

Тајланд дозволува влез на следниве категории: дипломати и нивните семејства, носители на работни дозволи и нивните семејства, доколку се работи за сопруг/а, дете, родител на граѓанин на Тајланд, доколку е неопходен итен медицински третман во Тајланд, доколку се работи на странец студент. По пристигнување следи 14-дневен карантин на сопствен трошок.

Транзит низ територијата на Тајланд не е дозволен.

ТУРЦИЈА

За влез во државата и за транзит нема потреба од ПЦР тест и нема задолжтелен карантин.

 УКРАИНА

Странците и лицата без државјанство можат да ја преминат државната граница за да влезат во Украина, доколку имаат:

 

- полиса за осигурување издадена од осигурителна компанија регистрирана во Украина или странска осигурителна компанија што има претставништво во Украина или договорна врска со осигурителна компанија - партнер во Украина и ги покрива трошоците поврзани со третманот на КОВИД-19, и важи за периодот на престој во Украина.

- периодично се составува листа на земји со број на заболени од КОВИД-19  и во зависност од зоната во која се наоѓа државата (црвена, зелена, портокалова) се одредува по потреба самоизолација, со одредени услови на нејзино прекинување, доколку не се поседува негативен  ПЦР тест не постар од 48 часа. Лицата кои подлежат на самоизолација, по преминувањето на државната граница се должни да инсталираат и активираат соодветна мобилна апликација Дій вдома“ (седи дома). Ако е невозможно да се инсталира апликацијата, лицето  се носи под државна опсервација .

Листата на држави со заболени од КОВИД-19 со состојба на 6 ноември 2020 година, се наоѓа на сајтот на министерството за здравство на Украина

 

https://moz.gov.ua/article/news/informacija-schodo-kilkosti-aktivnih-vipadkiv-covid-19-na-100-tis-naselennja-stanom-na-

Сите информации во врска со Ковид-19 можат да се следат на: https://mfa.gov.ua/en/news/government-lifts-entry-restrictions-foreigners-travelling-or-through-ukraine

 

УНГАРИЈА

Важноста на режимот на рестриктивни мерки за прекугранично движење и влез во Унгарија поради Ковид -19, воспоставен со владиниот декрет број 407/2020 (VIII.30.) од 30 август 2020г. а дополнет со владините декрети број 408/2020 и  432/2020, е продолжена до 1 декември 2020 година.

Со мерките, Унгарија привремено ја обновува погранична внатрешна контрола на Шенгенските граници, а претходниот систем на класификација на државите (црвена, жолта, зелена) се укинува.

 

По правило, на лицата кои не се државјани на Унгарија не им се дозволува влез заради престој во Унгарија.

 

По исклучок, лицата кои не се државјани на Унгарија, имаат право да бараат ослободување од располагањата, а надлежниот полициски орган на соодветниот граничен премин (за Меѓународниот аеродром во Будимпешта Лист Ференц надлежна е полициската станица на XIII кварт при главната полициска станица на Будимпешта) има право да дозволи влез, доколку барателот потврди дека целта на влезот е:

а) присуство на судска или службена постапка во Унгарија, и тоа го потврди со документ издаден од Суд или Служба во Унгарија,

б) бизнис или друго вршење работа чија причина ќе ја потврди со писмо покана централен владин административен орган или автономно тело на јавната администрација,

ц) медицинска грижа докажана со налог од медицинска институција или друга соодветна медицинска потврда,

д) постоење на образовен/научен однос за студент/ученик или присуство на испит, и тоа го потврди образовна институција со документ,

е) патување во персонален сообраќај во врска со извршување на транспортна работа доколку задачата за транспорт треба да се изврши од почетното место и до тамо треба некако да се стигне или доколку е извршена задачата и потоа треба да стигне дома, и тоа го потврди работодавателот со документ,

ф) учество на фамилијарен настан (свадба, крштевка, погреб),

г) нега, згрижување на роднина согласно Граѓанскиот законик, Закон број V од 2013 година,

х) учество на меѓународен спортски, културен, односно верски настан од истакната важност, или

и) причина различна од наведените од а) до х) за која може да се даде ослободување.

 

Барањето може да се поднесе:

а) исклучиво електронски, на унгарски јазик, односно на англиски јазик

б) со овластување преку овластено законско правно лице или лице кое е овластено со приватен документ со целосна доказна моќ.

Доколку во исто време и со иста причина за влез повеќе лица сакаат да влезат, со нивно овластување, едно овластено лице може да поднесе барање. Во случај на влез во исто време и причина за лица кои живеат во исто домаќинство со барателот, доволно е пополнување на едно барање.

 

Во барањето е потребно да се наведе:

- целта за влез (од горенаведените), документот за идентификација со кој е планиран влезот и бројот на истиот, како и потребно е да се приложи:

- копија од документот како потврда на целта на влезот, доколку има можност за тоа,

- овластувањето, доколку барањето се поднесува по пат на овластување.

 

Барањето може да се поднесе исклучиво

а) електронски преку портал за фирми или портал за клиенти, преку кои се испраќа формулар

б) доколку нема можност за портал на фирма или портал за клиенти, на интернет страницата на полицијата (police.hu) може да се најде интелигентниот формулар, кој треба да се пополни и испрати.

Полицискиот орган го одбива барањето доколку:

а) се појави сомнеж во врска со целта на влезот

б) влезот е ризичен поради

ба) епидемиолошки,

бб) јавно безбедносни или

бц) национално безбедносни причини.

 

Доколку се поднесе жалба против решението на полицискиот орган, истото го разгледува Главната полициска станица на Регионот (главниот град).

 

При влез на територијата на Унгарија, во интерес на потврдување на основаноста на барањето, лицето кое е ослободено од забраната за влез (лице со дозвола) е должно на полицаецот на должност, на повик да го покаже оригиналниот документ кој бил поднесен - документ за потврда на основаноста.

Доколку лицето со дозвола не го покаже оригиналниот документ за потврдување на основаноста или при влезот се појави сомнеж за кредибилетот на истиот, влегувањето ќе се одбие.

На лицето со дозвола кое сака да влезе му се врши медицинска контрола при влегувањето во Унгарија, истата треба да ја трпи при што:

а) доколку при истата се утврди сомнеж за заболување од COVID-19 нема да биде пуштено да влезе на територијата на Унгарија,

б) доколку не се појави сомнеж за заболување од COVID-19 истото ќе биде сместено во задолжителен 10 (десет) дневен карантин, чие место го одредува епидемиолошката власт или во официјален домашен карантин.

На барање на лицето кое е во карантин, епидемиолошката власт која е надлежна за издавање наредба за карантин има право да му дозволи да направи два молекуларно биолошки тестови, SARS-CoV-2 тестови, согласно со правилата за стручна медицина, со разлика од 48 (четириесет и осум) часови помеѓу испитувањата во рок од 5 (пет) денови во интерес да биде ослободено од карантин. Доколку молекуларно биолошките тестови, SARS-CoV-2 тестови покажат дека во организмот на лицето кое се наоѓа во карантин нема присуство на корона вирусот SARS-CoV-2 за време на испитувањето, епидемиолошката власт надлежна за издавање наредба за карантин има право да го ослободи лицето од карантин.

 

Овој декрет нe важи за:

а) преминувањето на границата во товарниот сообраќај,

б) преминувањето на границата согласно член 6/А§, став (2) од Законот за патување во странство број XII од 1998 година со дипломатски пасоши, како и

ц) за лицата кои при влез во Унгарија веродостојно докажат дека во претходните 6 (шест) месеци пред да сака да ја премине границата ја прележал болеста COVID-19.

 

Регулатива за лицата кои транзитираат преку Унгарија

Лицата кои немаат унгарско државјанство може да влезат на територијата на Унгарија со цел за транзит, доколку при влегувањето подлежат на медицинска контрола и при истата не се појави сомнеж за инфекција.

Понатамошни услови за влез се, лицето кое нема унгарско државјанство и пристигнува од странство:

а) да ги има условите за влез пропишани во кодексот за погранична контрола на Шенген зоната,

б) да обезбеди веродостоен доказ за целта на патувањето и државата дестинација, како и

ц) да докаже дека му е обезбеден влез во државата соседна на Унгарија на рутата кон државата дестинација каде му е планирано патувањето.

Лицата кои немаат унгарско државјанство и влегуваат на територијата на Унгарија при транзитирањето низ територијата на Унгарија може да се движат исклучиво по задолжителната рута и може да застанат надвор од одредените места за одмор единствено поради исклучителни причини кои се јавуваат при транзит, како што се здравствени или технички причини, а должни се да ја напуштат територијата на Унгарија во рок од 24 (дваесет и четири) часа.

Капетанот на Државната главна полициска станица ги одредува и објавува на официјалната веб страница на полицијата граничните премини за влез и излез при транзит, рутата на транзитот, местата на одмор и времето за кое треба да се напушти територијата на Унгарија.

 

Правила за патување помеѓу претпријатија во деловен однос

Лицето кое пристигнува од странство, од територија на државите одредени од министерот за јавна безбедност може да влезе на територијата на Унгарија доколку е директор или вработен во деловна организација која е евидентирана во една од државите одредени од министерот за јавна безбедност и која истовремено е во деловен однос согласно член 4§, точка 23 од Законот за друштвен данок и данок на дивидента број LXXXI од 1996 година со барем една од евидентирани деловни друштва во државите одредени од министерот за јавна безбедност.

Влезот без ограничување е можен доколку лицето го докаже фактот дека целта на патувањето е деловно.

 

Регулатива во однос на натпреварувачите, спортските стручни лица, односно учесниците на спортски настани

Лицата кои не се унгарски државјани можат да влезат на територијата на Унгарија, и тоа:

а) учесниците на меѓународни спортски настани кои се организирани во Унгарија, но не и гледачите,

б) лицата кои имаат именувани покани од официјални организатори на спортски настани организирани во Унгарија,

ц) поканетите лица од унгарските спортски организации или националната спортска федерација,

ца) учесници со дозвола за натпреварување,

цб) спортски стручни лица, како и

цц) посредници во спроведувањето на спортските настани,

доколку имаат потврда на унгарски или англиски јазик дека во нивниот организам немало присуство на вирусот SARS-CoV-2 кога биле извршени двата молекуларно биолошки тестови, SARS-CoV-2 тестови согласно стручните здравствени регулативи, а тестовите треба да не бидат постари од 5 (пет) дена пред планираниот влез во Унгарија, со разлика од најмалку 48 (четириесет и осум) часа.

Лицата може да влезат на територијата на Унгарија и тогаш доколку, земајќи го предвид протоколот на Европската фудбалска федерација, имаат потврда на унгарски или англиски јазик за направен молекуларно биолошки тест, SARS-CoV-2 PCR тест 3 (три) дена пред спортскиот настан кој покажува дека немало присуство на вирусот SARS-CoV-2 во организмот кога бил извршен тестот.

Владата може да донесе друг декрет за епидемиолошки регулативи во однос на истакнати спортски настани.

 

Регулатива за унгарските државјани и членови на нивни семејства кои не се унгарски државјани, како и странски државјани со постојан или дозволен престој во Унгарија 

Унгарските државјани при влез во Унгарија подлежат на медицински преглед на граничниот премин. По влезот, тие со решение од епидемиолошките власти заминуваат во задолжителен десет дневен (10 дневен) официјален домашен карантин (по исклучок, во задолжителен официјален државен карантин) кој може да биде скратен доколку лицето, на негово барање во меѓувреме направи и прикаже два последователни негативни молекуларни биолошки тестови (SARS-CoV-2 PCR тестови) во рок од 5 (пет) дена, а меѓу двата теста поминале барем 48 (четириесет и осум) часа.

 

Не се признаваат тестови направени во странство, или претходно.

 

Горенаведениот режим се однесува подеднакво и на:

-членовите на семејствата на унгарски државјани, независно од државјанството;

-сите лица со постојан престој во Унгарија и членовите на нивните семејства, што треба да го докажат со правни документи;

-сите лица кои имаат дозвола за престој на територијата на Унгарија издадена од унгарските власти со важност повеќе од 90 (деведесет) дена, која при влезот ќе ја покажат; и

-прoфесионални спортисти и други кои работат во унгарски спортски организации, кои се враќаат во Унгарија по учество на меѓународен спортски настан, што го докажуваат со официјални документи.

 

ФИНСКА

На 5 ноември, Финската Влада донесе одлука за ограничувања за влез во земјата, која ќе стапи на сила во понеделник, 9 ноември.

Сите постојни ограничувања за влез ќе продолжат до 22 ноември. Целта е дотогаш да бидат во сила новите мерки за здравствена безбедност.

Ограничувањата ќе бидат укинати за жителите на Сингапур кои патуваат од нивната матична земја до Финска. Ограничувањата за влез ќе бидат укинати и за жителите на специјалните административни региони во Хонг Конг и Макао кои патуваат од овие региони кон Финска, под услов реципроцитетот да биде потврден од Советот на Европската унија.

Одлуката ја применува граничната вредност на најмногу 25 нови случаи на заболување на 100.000 лица во претходните 14 дена. Разликите во епидемиолошката состојба во Финска и другите европски земји, како и новото забрзување на ширењето на инфекциите, бараат контроли на внатрешната граница сè додека не се стават на располагање новите мерки на здравствена безбедност до потребниот степен.

Внатрешната контрола на границата е вратена за сообраќајот помеѓу Финска и сите земји на Шенген.

Ограничувањата на сообраќајот на внатрешните граници се во сила за сообраќајот помеѓу Финска и Австрија, Белгија, Чешка, Данска, Естонија, Франција, Германија, Грција, Унгарија, Исланд, Италија, Латвија, Лихтенштајн, Литванија, Луксембург, Малта, Холандија, Норвешка, Полска, Португалија, Словачка, Словенија, Шпанија, Шведска и Швајцарија, со одредени исклучоци.

Патниците можат да го скратат периодот на самоизолација според нивното дискреционо право, доколку направат два доброволни теста КОВИД-19.

 

ФРАНЦИЈА

Франција не дозволува влез на државјани на Северна Македонија.  

Во Франција може да влезат/транзитираат само лица кои спаѓаат во следниве категории:

-          Француски државјанин,  неговиот брачен другар и деца;

-          Државјанин на држава членка на ЕУ или на Андора, Обединетото Кралство, Исланд, Монако, Норвешка, Швајцарија, Сан Марино, Лихтенштајн и Ватикан, коj има постојан престој во Франција или транзитира низ територијата на Франција за да пристигне во државата чиј државјанин е или на адресата на постојаниот престој во некоја од горенаведените држави, како и неговиот брачен другар и деца;

-          Државјанин на трета земја кој е во транзит до 24 часа во меѓународна зона;

-          Носител на официјален пасош;

-          Членови на дипломатски и конзуларни мисии, како и на меѓународни организации кои имаат седиште во Франција, како и нивното најтесно семејство (брачен другар и деца);

-          Медицинско лице или стажант, ангажиран во борбата против Covid-19;

-          Член на авио-екипаж кој патува до местото на поаѓање;

-          Лице кое врши меѓународен транспорт на стоки;

-          Лице кое врши автобуски или железнички превоз;

-          Член на екипаж на трговски или рибарски брод;

-          Студент, носител на виза за долг престој, на виза за кус престој за студирање или стажирање, или доаѓа од држава за која не потребна виза за престој до 90 дена, или е сколарилзиран малолетник, со  доказ за сместување во Франција;

-           Професор или истражувач поканет или вработени од француска образовна институција или истражувачка лабораторија со цел студирање или истражување;

-          Државјанин на трета земја со виза за долг престој носител на „пасош за таленти“  и со виза за долг престој за деташиран работник, како и неговиот брачен другар и деца.

-          Странски државјанин кој патува во Франција со цел лекување во државна или приватна медицинска установа.

Без оглед дали лицата се во транзит или Франција им е крајна дестинација, задолжително треба да пополнат и приложат Формулар и Изјава (во прилог).

За условите за влез, процедурите и здравствените мерки поврзани со Ковид-19 во Франција, информации на следниот линк:

https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage

ЗА ЛИЦАТА КОИ ПРИСТИГНУВААТ ОД РСМ (ГИ ИСПОЛНУВААТ УСЛОВИТЕ ЗА ВЛЕЗ ВО ФРАНЦИЈА) ПОТРЕБНО Е ДА ПРИЛОЖАТ ПЦР ТЕСТ, НЕ ПОСТАР ОД 72 ЧАСА.

  

ХОЛАНДИЈА

Предлогот на ЕУ кој се однесува на ограничување за сите несуштински патувања од страна на државјани од трети земји, усвоен од страна на Владата на К.Холандија, важи и понатаму.

 

Во Холандија може да патуваат:

-          Државјани или резиденти на следните држави: Норвешка, Ирска, Исланд, Швајцарија, Монако, Андора, Сан Марино или Ватикан (вклучително и  членови   на  нивните семејства)

-          Државјани на трети земји кои имаат картичка за престој или дозвола за престој во согласност со Директивата 2003/109 / EЕС (се однесува на оние кои се носители на дозвола за долг престој) како и на членовите на нивните семејства

-           Државјани на трети земји кои го добиваат своето право на престој од други ЕУ директиви или од националното законодавство на земјите членки на Шенген

-          Лица кои поседуваат виза за долг престој, вклучително и лица со дозвола за привремен престој (MVV)

-          Лица кои поседуваат валидна дозвола за престој во Холандија како и членови на нивните семејства

-          Лица кои работат во клучни области или во исклучителни услови: доктори, негуватели, медицински  сестри или истражувачи

-          Прекугранични патници (cross-border commuters)

-          Сезонски работници

-          Лица вработени во транспортниот сектор: превоз на стоки, бродски контејнери, носачи (со руда и јаглен), танкери (со гориво и хемикалии) и рибарски бродови.

-          Вработени во енергетскиот сектор: платформи за нафта и гас, ветерници, оff-shore компании кои обезбедуваат услуги во овој сектор.

-          Членови на авионски екипаж

-          Морепловци кои поседуваат книга /seaman’s book (ова не ги вклучува    морепловците вработени на комерцијални јахти)

-          Дипломати

-          Носители на службен пасош кои треба да патуваат за да ги извршат работните обврски

-          Припадници на вооружени сили кои треба да патуваат за да ги извршат работните обврски

-          Вработени во меѓународни и/или хуманитарни организации

-          Лица кои имаат уверливи  причини за посета на своите семејства. Ова е единствено возможно во навистина исклучителни услови, како:

а) Посета на терминално болен член на семејството или присуство на погреб. Се однесува на членови на семејство од 1 степен и 2 степен (согласно холандскиот закон)

б) Присуство на породување на законскиот партнер (се однесува само на татко на детето). Доколку нема легално склучен брак, потребна е потврда за татковство на нероденото дете. Исто така, треба да се потврди дека партнерот е над 34-та недела од бременоста

- Лица кои патуваат преку Холандија во земја која не е членка на ЕУ. Притоа мора да се има доказ за врзан лет до земја која е надвор од Шенген. Врзаниот лет мора да се реализира во рок од 48 часа од пристугнувањето во Амстердам. Не смее да се напушта меѓународната транзит зона на аеродромот во тој период.

- Лица на кои им е дадена меѓународна заштита

Лица кои се примени во Холандија од хуманитарни причини

- Студенти кои имаат писмо со известување од Службата за имиграција и натурализација  (IND) за “study”.

- Високо квалификувани мигранти кои имаат писмо со известување од Службата за имиграција и натурализација (IND) за knowledge migrant.

 

Подетални информации за тоа што се подразбира под членови на семејство, се достапни на следниот линк: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/visiting-the-netherlands.

 

Други исклучоци од забраната за влез во Холандија се:

-          Активности кои се во интерес на холандската економија и општество;

д 21.09.2020, секој кој патува од земја за која се применува забраната за влез во Холандија, доколку целта на патувањето има видлива вредност за холандската економија и општество, може да патува во Холандија под околности детално објаснети на следниот линк:  https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/visiting-the-netherlands-exemptions-to-the-entry-ban)

-          Елитни спортисти и нивниот помошен персонал;

(Од 14.09.2020, елитни спортисти и нивниот помошен персонал кои доаѓаат од земја за која се применува забрана за влез можат да патуваат во Холандија под околности детално објаснети на следниот линк: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/visiting-the-netherlands-exemptions-to-the-entry-ban)

-          Во наредниот период се очекуваат олеснувања на ограничувањата за влез во Холандија на професионалци од  културните и креативни сектори, новинари и истражувачи (под околности кои ќе бидат детално објаснети на следниот линк: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/visiting-the-netherlands-exemptions-to-the-entry-ban)

 

При влез во Холандија, потребен е 10 дневен карантин.

Исклучоците од карантин се достапни на следниот линк: https://www.government.nl/topics/coronavirus-covid-19/tackling-new-coronavirus-in-the-netherlands/travel-and-holidays/when-you-dont-have-to-self-quarantine.

 

За влез во Холандија не е потребен PCR тест, но потребно е да се пополни изјава за здравствената состојба која е достапна на следниот линк: https://www.netherlandsworldwide.nl/documents/frequently-asked-questions/coronavirus-health-declaration-for-travellers-to-the-netherlands.

 

ХРВАТСКА

Актуелни мерки за привремена забрана на преминување на граничните премини на Република Хрватска кој се однесуваат на граѓани од Р.Северна Македонија

 Одлука (NN 74/20)  на институтот за јавно здравје на Р.Хрватска и преземени од Кризниот штаб за цивилна заштита ( Stožer Civilne Zaštite) усвоени на 13 јули о.г остануваат во сила и тоа:

§  Иземени категории на граѓани од пропишаните мерки за привремена забрана  на преминување на граничните премини на Р.Хрватска:

 

  1. Граѓаните на ЕУ (без оглед на местото на живеење), Шенген-зоната и земјите поврзани со Шенген, како и членовите на нивните семејства и државјани на трети земји (Р.Северна Македонија) кои се долгорочни жители и лица со право да останат во  Земји на ЕУ.

 2. Здравствени работници, здравствени истражувачи и соработници, медицински сестри и лица кои бараат итен медицински третман (обврзани да поседуваат ПцР тест).

 2а) прекугранични работници;

 2б) Товарни превозници и друг персонал за транспорт;

 2в) Дипломати, полициски службеници за извршување на своите должности, служби за цивилна одбрана и тимови, персонал на меѓународни организации и меѓународни воени лица за извршување на своите функции;

 2д) транзитни патници (Потребно е да поседуваат соодветна документација (ПцР тест) за земјата која за нив претставува крајна дестинација.

 2е) патници кои патуваат поради туризам или други деловни причини или имаат друг економски интерес и патници кои патуваат поради школување (се обврзуваат да поседуваат ПОКАНА од економскиот субјект каде што ќе престојуваат (состанок или конференција) и ПцР тест, туристите да поседуваат хотелска резервација и ПцР тест додека студентите на поседуваат покана (потврда) од образовната институција и ПцР тест.

 2ф) Патници кои патуваат од итни лични причини (на пр., поседуваат имот во Република Хрватска) или имаат други неодложиви лични причини (смртни случаи на блиски роднини) се обврзани да поседуваат ПцР тест, со предходна најава од амбасадата (дипл.нота).

 

§  Други важни дополнителни мерки при влез на територија на Р.Хрватска кој треба да се почитуваат:

-          Транзитот низ територија на Р.Хрватска (влез-излез) треба да се изврши во времетраење од  12 часа.

-          Патниците при влез во РХ, треба да поседуваат ПцР тестот издаден последните 48 часа (од моментот на земање на брисот се до пристигнување на граничен премин)

-          Самоизолацијата доколку е неопходна во исклучителни ситуации (недостаток на ПцР тест) а се има потврда или покана за влез во РХ, издадено од одреден субјект (стопански/образован)  трае 10 дена во јасна утврдена адреса на претходно пријавена локација.

-          Сите патници кој престојуваат или патуваат низ територија на Р.Хрватска се обврзани да ги почитуваат мерките на: Социјална дистанца, носење заштитни маски, користење  на дезинфекциони средства. 

 

Дополнителни информации по електронски пат патниците можат да ги добијат на:

Линкови: https://www.koronavirus.hr/sto-moram-znati/o-putovanju/preporuke-i-upute-za-prelazak-drzavne-granice/733

Маилови:

 [email protected]

[email protected]

онлајн апликација: https://entercroatia.mup.hr/

 

ЦРНА ГОРА

Во согласност со моменталната епидемиолошка состојба во  регионот, Националното координативно тело за заразни болести (НКТ) на Црна Гора по предлог на Институтот за јавно здравје на Црна Гора (ИЈЗЦГ) одлучи да  ги ублажи условите за влез во Црна Гора на резидентите од државите во регионот.

Од земјите во регионот со негативен PCR тест, негативен IgM тест или позитивен IgG тест.

Во Црна Гора како и до сега, можно е да се влезе без дополнителни услови за резидентите на земјите од „зелената листа“, додека резидентите на земјите од „жолтата листа“ (во кои спаѓа и Република Северна Македонија) можат да влезат во Црна Гора со:

-          негативен резултат на PCR тест за новиот коронавирус (SARS-CoV-2), кој го издава регистрирана лабораторија направен најмногу 72 часа пред влез на територијата на Црна Гора;

-          негативен резултат на серолошки тест на антитела од класа IgM, кој го издава регистрирана лабораторија направен најмногу  72 часа пред влез на територијата на Црна Гора или

-          позитивен резултат на серолошки тест на антитела од класа IgG, издаден од регистрирана лабораторија,  кој не е постар од 30 дена;

Условот е ако лицето доаѓа од некоја од земјите од „жолтата листа“ или доаѓа од некоја од земјите од „зелената листа“, а во периодот од 15 дена пред влегувањето во Црна Гора престојувал во една од земјите од „жолтата листа“, т.е. лицето да не престојувало во некоја од земјите од „црвената листа“(земјите од каде не е дозволен влез во Црна Гора) во периодот од 15 дена пред влегувањето во Црна Гора.

Држави кои се наоѓаат на  „жолтата листа“: Албанија, Австралија, Босна и Херцеговина, Израел, Косово, Либан, Сејшели, Сингапур, САД, Северна Македонија и Србија.

Овозможено е резидентите на соседните земји од „жолтата листа“ да транзитираат низ Црна Гора меѓу земјите кои се наоѓаат на „жолтата листа “ без обврска да поседуваат  тестови.

Транзитот е овозможен со контрола на времето на влез во Црна Гора, минување на контролните пунктови и излегување од Црна Гора, без задржување во Црна Гора.

Во прилог е страната на Владата на ЦГ  на која се наоѓаат комплетно ажурираните најнови мерки и препораки на Владата на Црна Гора.

https://www.gov.me/en/homepage/measures_and_recommendations/

 

 ЧЕШКА

Согласно заштитните мерки на Министерството за здравство на Република Чешка поради COVID-19 пандемијата, од  9 ноември 2020 на сила се нови услови за влез на лица во земјата (новите услови се речиси идентични со оние од 21 септември).

Имено, следните услови важат за граѓаните на третти земји што се на списокот на земји со висок ризик - црвени земјиеверна Македонија во моментот е на списокот на земји со висок ризик).

Државјаните од третти земји може да влезат во Чешка само доколку имаат:

1)  одобрен престој во Чешка (привремен престој, долгорочен престој, постојан престој, чешка долготрајна виза, чешка краткотрајна виза издадена после 11.05.2020),

 

2) одобрен долготраен или постојан престој во земја членка на ЕУ и доколку патувањето е поврзано со пристигнување до земјата на живеење, работа, студирање, важна семејна посета и тн., што значи дека не е возможен влез како туристи).

 

Исклучоци:

Во Чешка може да влезат и државјани од третти земји кои не поседуваат дозвола за престој во земјата, доколку:

-се работи за членови на семејства на чешки државјани - сопруга, регистриран партнер, деца на возраст под 21 година, родители на деца што не се постари од 21 година, родители, баба и дедо на од нив зависни лица кои користат помош од Република Чешка (врз основа на приложени соодветни докази - копија од ID карта на чешкиот државјанин кај кого патуваат, плус докази за семејна поврзаност),

-влезот е во интерес на Чешка (се однесува на многу специфични, ретки индивидуални случаи – учество на меѓународни конференции, меѓународни спортски натпреварувања и сл.),

-станува збор за меѓународни транспортни работници (возачи на камиони, автобуси, авионски и бродски посади и др.) и поседуваат валиден пасош и имаат право да влезат на територијата на Чешка врз основа на слободен визен режим, дозвола за престој во некоја ЕУ членка, чешка виза или виза издадена од друга ЕУ членка, плус еден од следните документи: потврда за меѓународни транспортни работници (образец достапен на веб страната на МВР), доказ за професионалната компетентност на возачот, договор за договорен превоз или договор за вработување,

-во прашање се итни неодложни ситуации поврзани со планирани медицински услуги, судски покани, официјални посети и состаноци, хуманитарни слуачи и сл. (врз основа на соодветна документација),

-станува збор за дипломати и претставници на меѓународни организации акредитирани во Чешка.     

 

Лицата што влегуваат во Чешка после поминати 12 часа во последните 14 дена во било која од земјите со висок ризик (црвени земји), се обрзани на следното (исклучок се лицата што влегуваат во земјата поради патување во друга членка на ЕУ, односно само транзитираат низ Чешка и мора да ја напуштат земјата во период не подолг од 12 часа по влезот, и меѓународните транспортни работници):

а)  пред да влезат на територијата на Чешка, мора да пополнат Eлектронски формулар за следење на патници (www.prijezdovyformular.cz), кој служи како најава до надлежната локална здравствена установа, за пристигнување на лице од земја со висок ризик,

б) пополнетиот електронски формулар мора да го презентираат при контрола на граница или на местото на живеење/престој,

в) мора да направат RT-PCR тест на територијата на Чешка на свој трошок, во рок од 5 дена по влезот во земјата или да покажат негативен RT-PCR тест направен во било која членка на ЕУ, доколку резултатот од тестот не е постар од 72 часа

 г) резултатот од тестот без одлагање мора да го презентираат кај надлежната локална здравствена установа (доколку резултатот од тестот не биде презентиран во период од 7 дена по влезот во земјата, на лицето му се одредуваат задолжителни карантински мерки). Додека не биде готов резултатот од тестот или во период од 10 дена по влезот, забрането е движење на територијата на земјата; ваквата забрана не се однесува на децата до 5 годишна возраст.

д) сите лица, задолжително треба да го известат својот матичен лекар, телефонски (или преку друг уред за далечинска комуникација), доколку имаат симптоми на респираторна инфекција.

 

Целата содржина на актуелните заштитни мерки и на условите за влез во земјата, се достапни на веб страната на Министерството за здравство (www.mzcr.cz), односно на веб страната на МВР (www.mvcr.cz)

 

ШВАЈЦАРСКА КОНФЕДЕРАЦИЈА

Со новата COVID19 Уредба од 03 Ноември 2020 година, државјани на трети земји кои сакаат да влезат во Швајцарија од земја или регион со висок ризик ќе им биде одбиен влезот за период на престој до три месеци (туристички престој).

 

Република Северна Македонија, со оваа Уредба не припаѓа на листата на земји со висок ризик, при што нејзините државјани  немаат обврска при влез и транзит во Швајцарската Конфедерација да подлежат на задолжителен карантин, но само за лица со валидна виза за влез, регулиран престој или државјанство на некоја од државите од ЕU/EFTA, потписнички на Шенген.

 

Наведеното ослободување сепак не се однесува на туристички престои, за кои се уште е потребна посебна дозвола за влез на територија на Швајцарската Конфедерација, издадена од надлежната Амбасада или надлежната кантонална канцеларија за миграции.

 

Повеќе информации можете да најдете на официјалната веб страна на Сојузното Министетво за здравстро на ШК https://www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/empfehlungen-fuer-reisende/quarantaene-einreisende.html#1918240392 или на веб страната на Сојузниот Секретаријат за Миграции https://www.sem.admin.ch/sem/de/home/sem/aktuell/faq-einreiseverweigerung.html#-1017340738

 

 ШВЕДСКА

 Владата на Кралството Шведска на 22.10.2020 година донесе одлука за продолжување на времената забрана за влез во ЕУ преку Шведска за ублажување на последиците од ширењето на КОВИД-19, во до 22 декември 2020 година.

Денешната одлука е во согласност со препораките на Комисијата на ЕУ и Советот на Европската унија до земјите-членки на ЕУ.

Времената забрана за влез стапи на сила на 19 март 2020 и првично важеше 30 дена. Потоа беше продолжувана согласно препораките на Европската комисија.

За повеќе информации за тоа како треба да се толкуваат одредбите на времената забрана за влез во Шведска и кои исклучоци постојат, треба да се контактира Шведската полиција: https://polisen.se/en/; https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/faq/

и, за информации врзани со патувања надвор од ЕУ, на :

https://polisen.se/en/the-swedish-police/the-coronavirus-and-the-swedish-police/travel-to-and-from-sweden/.

 

ШПАНИЈА 

На 25 октомври 2020г., Владата на Шпанија прогласи состојба на аларм до месец мај 2021, која вклучува и ограничување на слободата за движење од 23 до 6 часот (часовите за ограничување на движењето варираат во секој од одделните региони на Шпанија меѓу 23/24 до 6 часот, освен на Канарските острови каде нема ограничување на движењето). Засега, не е дозволено движење/патување меѓу регионите внатре во Шпанија освен од неоходни причини.

Според одлука на Владата на Шпанија, започнувајќи од 23 ноември 2020, за влез во Шпанија, за граѓаните на ЕУ и на сите останати трети земји од висок ризик ќе биде неопходен задолжителен PCR негативен тест SARS-Cov-2 (на шпански или англиски јазик) направен во последните 72 часа пред влезот во Шпанија.

Сите патници што влегуваат во Шпанија, без разлика на државјанството, мораат да пополнат и FCS формулар. Формуларот се пополнува и потпишува на веб-страната spth.gob.es или мобилната апликација SPAIN TRAVEL HEALTH (SpTH), по што се добива тнр. Health QR Code, кој треба да биде презентиран (испечатен или на мобилен телефон), за да биде дозволено продолжување на патувањето.

Секој формулар е личен и не е пренослив. Формуларот мора да биде пополнет од секој патник одделно, а во случај на малолетни патници, формуларот може да биде пополнет од нивниот родител/старател, кој е одговорен за дадените податоци.

Во самиот формулар е потребно да се прикачи негативниот тест SARS-Cov-2, а оригиналот од истиот да се презентира при влезот (испечатен или на мобилен телефон).

За авионски транзит односно поморски не е потребен PCR тест за наши граѓани (максимално дозволено задржување во транзит на аеродромот од 24 часа).

Не се признаваат како веродостојни останатите тестови за утврдување на активно/пасивно присуство на SARS-Cov-2 како брзи тестови, антитела, антигени, ниту серологија.

Останува мерката за задолжителен медицински преглед пред влезот на шпанска територија како мерење на температура, проверка на општата состојба и презентирање на документацијата.

Доколку лицето не прикаже негативен тест SARS-Cov-2 (на шпански или англиски јазик), ќе следи соодветна санкција, вклучително може да биде одбиен и влезот.

Појаснување:

 

Согласно Oдлука на Владата на Шпанија (која важи до 30 ноември 2020, Orden INT/1006/2020 и претходните), за македонските граѓани остануваат на сила рестрикциите за влез во Шпанија освен ако не се дел од следните исклучоци:

 

-  Резиденти на ЕУ, на земји асоцирани кон Шенген, и на Андора, Монако, Ватикан и Сан Марино

-  Носители на долгорочна виза издадена од земја-членка на ЕУ или земји асоцирани кон Шенген.

-  Прекугранични работници.

-  Здравствени работници, вклучително здравствени истражувачи и стручни лица за нега на стари лица кои одат или се враќаат од вршење на својата работна активност.

-  Транспортен персонал, морнари и воздушен персонал неопходен за извршување на воздушни активности

-  Дипломатски, конзуларни, меѓународни и воени лица и членови на хуманитарни организации, во извршувањето на нивните функции.

- Студенти кои учат во земјите-членки или асоцирани кон Шенген, кои имаат соодветна дозвола или виза.

- Високо квалификувани работници чија работа е неопходна и не може да се одложи или да се изврши од далечина, вклучително и учесници во спортски настани на високо ниво што се случуваат во Шпанија. Овие околности мора да бидат оправдани и документирани.

- Лица кои патуваат од семејни причини, со доказ за итност.

- Лица кои ќе докажат постоење виша сила или неопходна потреба, или чиј влез е дозволен од хуманитарни причини.

- Сезонски работници во земјоделскиот сектор.

Одлуката на Владата на Шпанија со која од 23 ноември 2020 ќе биде потребен негативен PCR негативен тест SARS-Cov-2 (на шпански или англиски јазик) направен во последните 72 часа пред влезот во Шпанија ги обврзува македонските граѓани кои спаѓаат во исклучоците и немаат рестрикции за влез во Шпанија,  да приложат негативен PCR негативен тест SARS-Cov-2.

Практични информации за туристи во Шпанија се достапни на следниот линк: 

https://www.spain.info/en/reportajes/informacion-practica-turistas-covid-19-viajar-espana.html

Листата на земји од висок ризик за кои е задолжителен PCR негативен тест SARS-Cov-2 на следниот линк:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-14049

https://www.mscbs.gob.es/?fbclid=IwAR1fR8mQ310RUWqH81Ikc6biyJlAmvT7TK7xxeYtMDFHlEGbp_q2Vgfcy3E

Советуваме, за дополнителни информации, пред патување да се обратите во Амбасадата на земјата во која ќе патувате.

 

 ЈУЖНА АМЕРИКА

 

АРГЕНТИНА

Ограничувања за влез

Аргентина го ограничи влезот на повеќето странски патници, освен за државјани и жители; за медицински, хуманитарни и летови за репатријација, и за туристи од соседните земји.

Аргентина ги суспендираше меѓународните патнички летови од пандемиските „погодени области“ (Европа, САД, Јужна Кореја, Јапонија, Кина и Иран) најмалку до 8 ноември.

Почнувајќи од 30 октомври, државјаните и жителите на Боливија, Бразил, Чиле, Парагвај и Уругвај може да влезат во Аргентина за да ја посетат метрополитенската област на Буенос Аирес за туристички цели. Влезот е дозволен само преку пристаништето Буенос Аирес (терминал Букебус) и преку меѓународниот аеродром Езеиза во провинцијата Буенос Аирес. Патување во други провинции сè уште не е дозволено.

Авиокомпаниите ангажирани за летовите за рептријација мора да ги испратат сите информации за патниците до ANAC 12 часа пред поаѓањето. Оваа информација мора да содржи список со патници со броеви на патни исправи, телефонски броеви и адреси каде што секое лице изјавува дека ќе се придржува на задолжителниот карантин по пристигнувањето.

Услови за влез

Патниците мора да пополнат „Електронска потврда за влез на националната територија“.

Државјаните и жителите на Боливија, Бразил, Чиле, Парагвај и Уругвај мора да имаат медицинско уверение со негативен резултат на ПЦР тест издадено во рок од 72 часа пред пристигнувањето и медицинско осигурување со покритие за трошоците за третирање на ковид-19.

Карантин

Државјаните и жителите на Аргентина подлежат на карантин од 14 дена.

Во моментов има 150.856 активни и 35.045 смртни случаи заклучно со 14 ноември 2020 година. .

https://eeeuu.cancilleria.gob.ar/en/covid-19-travelling-argentina

https://ar.usembassy.gov/covid-19/https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/argentina/entry-requirements

  

БОЛИВИЈА

Патниците мора да презентираат лекарско уверение со негативен резултат од ПЦР тест издадено во рок од 7 дена пред пристигнувањето, заверено од боливиски конзулат. Патниците без лекарско уверение со негативен резултат од ПЦР тест подлежат на карантин.

Ограничувања за влез

Боливија повторно ги отвори своите граници за комерцијални летови.

Услови за влез

Патниците мора да презентираат лекарско уверение со негативен резултат од ПЦР тест издадено во рок од 7 дена пред пристигнувањето, заверено од боливиски конзулат.

Карантин

Патниците без лекарско уверение со негативен резултат од ПЦР тест подлежат на карантин.

Во моментов има 17.729 активни и 8.835 смртни случаи заклучно со 14 ноември 2020 година.

https://bo.usembassy.gov/covid-19-information/

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/bolivia/entry-requirements

 

 БРАЗИЛ

Бразил ги отвори своите граници.

Ограничувања за влез

На странските државјани им е дозволено да влезат во Бразил. Влезот подлежи на редовните барања за влез.

Во моментов е дозволен влез на странски патници кои престојуваат до 90 дена.

Услови за влез

Бразил ги укина регулативите за влез во врска со коронавирусот и повторно ги отвори своите граници.

Правила за транзит

Патниците не се обврзани да презентираат здравствено осигурување сè додека не ја напуштат областа на меѓународниот аеродром и имаат билет за понатамошно патување.

Во моментов има 371.103 активни и 164.737 смртни случаи заклучно со 14 ноември 2020 година.

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-204-de-29-de-abril-de-2020-254499736

https://br.usembassy.gov/covid-19-information/

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/brazil/entry-requirements

 

ЧИЛЕ

Чиле го ограничи влезот на сите странски државјани. Чилеанските државјани и жителите кои се враќаат во земјата без лекарско уверение со негативен резултат на ПЦР тест, издадено од одобрена лабораторија во рок од 72 часа пред пристигнувањето, подлежат на 14-дневен само-карантин.

Ограничувања за влез

Чиле го ограничи влезот на сите патници, освен на граѓани, жители, дипломати, хуманитарни работници, патници со службена легитимација од Министерството за надворешни работи на Чиле или на патници со официјална заштита/safe conduct.

Услови за влез

Патниците мора да имаат лекарско уверение со негативен резултат од ПЦР тест издадено од одобрена лабораторија во рок од 72 часа пред пристигнувањето.

Патниците мора да достават потврда преку Интернет и да ја достават пред поаѓање на https://www.c19.cl/formularios.html".

На патниците ќе им биде врачен здравствен формулар што треба да го пополнат за време на летот за да им го предадат на властите по пристигнувањето.

Карантин

Чилеанските државјани и жителите кои се враќаат во земјата без лекарско уверение со негативен резултат на ПЦР тестт подлежат на 14-дневен карантин.

Патниците во карантин кои прават ПЦР тест и добиваат негативен резултат во рок од 72 часа, не треба да останат во карантин.

Во моментов има 9.753 активни и 14.738 смртни случаи заклучно со 14 ноември 2020 година.

https://chilevacontigo.gob.cl/covid-19-coronavirus-outbreak-recommendations/chilevacontigo/2020-03-19/171915.html#

https://cl.usembassy.gov/covid-19-information/

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/chile/entry-requirements

 

  

КОЛУМБИЈА

Колумбија ги обнови и меѓународните комерцијални летови. Патниците мора да го пополнат образецот Check-Mig.

Ограничувања за влез

Колумбија ги обнови меѓународните комерцијални летови на 19 септември.

Услови за влез

Патниците мора да го пополнат формуларот Check-Mig и мора да се придржуваат кон дополнителните здравствени проверки преку мобилната апликација CoronAPP.

Во моментов има 59.688 активни и 33.669 смртни случаи заклучно со 14 ноември 2020 година.

https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones-19-marzo.html

https://co.usembassy.gov/covid-19-information/

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/colombia/entry-requirements

 

ЕКВАДОР

Летовите кон Еквадор сега се обновени.

Ограничувања за влез

Летовите кон Еквадор сега се обновени.

Постојат специјални „патни коридори“ за туристите кои го посетуваат Галапагос. Странците кои сакаат да влезат на островите мора да презентираат негативен ПЦР тест направен 96 часа пред датумот на поаѓање кон Еквадор. По пристигнувањето во Еквадор, од туристите може да се побара да направат уште еден ПЦР тест, на свој трошок. Туристите исто така мора да презентираат повратен лет и документ за безбеден премин („салвокондукто“) издаден од Министерството за туризам за да бидат ослободени од 14-дневна самоизолација на островите. Туроператорите или хотелите се одговорни за добивање на овој документ за безбедно преминување во име на туристите, имајќи предвид дека од посетителите се бара да имаат претходни аранжмани за патување и сместување. Контролната карта за транзит на Галапагос ќе треба да се пополни преку Интернет најмалку 24 часа пред летот. По пристигнувањето во Еквадор, ќе треба да пополните Декларација за здравствениот статус, вклучително и локална адреса.

Услови за влез

Патниците мора да презентираат пополнет здравствен образец и пополнет образец за имиграција, како и негативен ПЦР тест издаден во рок од 10 дена пред пристигнувањето. Патниците без негативен резултат од тестот ќе бидат тестирани по пристигнувањето.

Карантин

Патниците што пристигнуваат со валиден сертификат за тест не треба да одат во карантин, освен ако не презентираат симптоми на коронавирус. Оние без сертификат ќе бидат тестирани и испратени во карантин додека чекаат резултати и додека не добијат негативен резултат од тестирањето.

Во моментов има 10.741 активен случај и 12.977 смртни случаи заклучно со 14 ноември 2020 година.

https://www.gestionderiesgos.gob.ec/wp-content/uploads/2020/05/Resoluciones-COE-Nacional-28-de-abril-2020.pdf

https://ec.usembassy.gov/covid-19-information-ecu/

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/ecuador/entry-requirements

 

ФОЛКЛАНДСКИ ОСТРОВИ (Малвини)

Фокландските острови го ограничија влезот на сите патници кои не се жители или не се носители на работни дозволи.

Ограничувања за влез

Фокландските острови го ограничија влезот за сите патници, освен за жителите што се враќаат, што се носители на работни дозволи и оние со статус на Фолкландските Острови (Малвини). Може да влезат и патници кои имаат официјален бизнис со владата на Фокландските Острови со доказ за овластување.

Барања за карантин

Сите патници кои пристигнуваат на Фокландските острови подлежат на карантин од 14 дена.

Во моментов има 2 активни случаи и 0 смртни случаи до 14 ноември 2020 година.

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/falkland-islands/entry-requirements

 

ФРАНЦУСКА ГВАЈАНА

Француска Гвајана го ограничи влезот на сите странски државјани.

Ограничувања за влез

Француска Гвајана го ограничи влезот на повеќето патници до ново наредно известување.

Ќе им биде дозволен влез само на патници кои можат да докажат дека влезот е од итни семејни/работни причини и од нив ќе се очекува да пополнат потврда за патување и да обезбедат доказ.

Услови за влез

Сите патници постари од 11 години мора да покажат негативен резултат од ПЦР тест издаден во рок од 72 часа пред поаѓањето за Француска Гвајана.

Патниците исто така мора да обезбедат документ, потшишан од нив лично, со кој се потврдува дека немаат симптоми на ковид и дека според нивно знаење не биле во контакт со некое лице за кое е потврдено дека е позитивно во последните 14 дена.

Авиокомпаниите ќе одбијат да примат патници кои нема да достават доказ за негативен резултат и документ потпишан од нив лично.

Во моментов има 743 активни и 70 смртни случаи заклучно со 14 ноември 2020.

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/french-guiana/entry-requirements

 

 ГВАЈАНА

Гвајана ги обнови комерцијалните летови. Патниците мора да презентираат негативен ПЦР тест издаден во рок од 7 дена пред пристигнувањето и да пополнат образец за лоцирање на патници преку Интернет најмалку 24 часа пред пристигнувањето.

Ограничувања за влез

Гвајана ги обнови комерцијалните летови.

Услови за влез

Патниците мора да презентираат негативен ПЦР тест издаден во рок од 7 дена пред пристигнувањето и да пополнат образец за лоцирање на патници преку Интернет најмалку 24 часа пред пристигнувањето. Патниците треба да носат отпечатена копија од образецот и од нивните негативни резултати од ПЦР тестот и да ù ги презентираат на авиокомпанијата при чекирање.

Карантин

Патниците со негативен ПЦР тест издаден во рок од 1-3 дена пред пристигнувањето нема да бидат подложени на дополнителни здравствени контроли.

Патниците со негативен ПЦР тест издаден во рок од 4-7 дена пред пристигнувањето ќе треба да направат ПЦР тест по пристигнувањето на меѓународниот аеродром ‘Чеди Јаган’ на свој трошок. Откако ќе бидат тестирани на аеродромот, патниците мора да чекаат на аеродромот или во објект одобрен од владата додека не се потврди негативен резултат од тестот; резултатите од тестот се генерално достапни во рок од 24 часа. Доколку патникот има позитивен тест, владата на Гвајана ќе побара од патникот да биде во карантин 14 дена.

Во моментов има 898 активни и 138 смртни случаи заклучно со 14 ноември 2020.

https://gy.usembassy.gov/covid-19-information/

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/guyana/entry-requirements

  

ПАРАГВАЈ

Парагвај повторно го отвори меѓународниот аеродром ‘Силвио Петироси’. Сепак, редовните летови се очекува да продолжат на почетокот на ноември. Патниците мора да имаат лекарско уверение со негативен резултат на ПЦР тестот издадено во рок од 72 часа пред пристигнувањето, да пополнат формулар за здравствени информации и да подлежат на карантин од 14 дена.

Ограничувања за влез

Парагвај повторно го отвори меѓународниот аеродром ‘Силвио Петироси’. Сепак, редовните летови се очекува да продолжат на почетокот на ноември.

Парагвај ги ограничи сите комерцијални летови во земјата барем до почетокот на ноември со изземање на државјани или жители на Парагвај, државјани на Уругвај кои пристигнуваат за бизнис за максимален престој од 7 дена, хуманитарни и летови за репатријација.

Услови за влез

Патниците мора да имаат лекарско уверение со негативен резултат од ПЦР тест издадено во рок од 72 часа пред пристигнувањето од овластена лабораторија во земјата на поаѓање или во транзит.

Патниците мора да пополнат формулар за здравствени информации во рок од 24 часа пред поаѓањето.

Патниците мора да имаат и меѓународно медицинско осигурување со покритие на трошоците за третман на коронавирус со исклучоци на државјани и жители на Парагвај.

Карантин

Од сите патници кои пристигнуваат во Парагвај се бара да останат во изолација во владин објект 14 дена и ќе бидат подложени на тестирање без оглед на тоа дали се присутни симптоми. Времето на карантин може да се намали на 7 дена ако тие презентираат лекарско уверение со негативен резултат на ПЦР тест издадено во рок од 72 часа пред пристигнувањето и да направат друг ПЦР тест на 7-миот ден од карантинот.

Други информации

Од 2 ноември, туристите и странците нерезиденти кои сè уште се наоѓаат на национална територија на Парагвај и на кои им истекол периодот на законски престој во земјата, мора да ја платат соодветната казна при регистрирање на нивното заминување на граничен премин или на контролата за имиграција на аеродром или при приближување кон канцелариите на Генералната дирекција за миграции.

Исто така, странските државјани на кои им е истечен привремениот престој мора да се обратат до Генералната дирекција за миграции за да добијат нова карта за престој, да ја платат соодветната казна во случај на кршење на закон и да го ажурират нивниот имиграциски статус.

Патниците во Парагвај чиј период на законски престој е истечен, треба да ја контактираат Генералната дирекција за миграции за повеќе информации.

Во моментов има 18.322 активни и 1.556 смртни случаи заклучно со 14 ноември 2020.

https://py.usembassy.gov/covid-19-information/

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/paraguay/entry-requirements

 

ПЕРУ

Меѓународниот аеродром ‘Хорхе Чавез’ сега прифаќа летови кои пристигнуваат од одредена дестинација. Патниците мора да имаат лекарско уверение со негативен резултат од ПЦР тестот издадено во рок од 72 часа пред поаѓањето и пополнат ‘Здравствена декларација’.

Ограничувања за влез

Перу го ограничи влезот на повеќето странски патници, освен за државјаните и жителите на Перу, и за хуманитарните и летовите за репатријација.

Меѓународниот аеродром ‘Хорхе Чавез’ сега прифаќа летови кои пристигнуваат од Асунсион (АSU), Атланта (АТL), Богота (БОG), Бразилија (BSB), Буенос Аирес (ЕZЕ), Кали (CLО), Канкун (CUN), Картагена (CTG) , Кордоба (COR), Гуајакил (GYE), Хјустон (IAH), Игуазу (IGR), Ла Хабана (HAV), Ла Паз (LPB), Лос Анџелес (LAX), Меделин (MDE), Мендоза (MDZ), Мексико (МЕX), Мајами (МIА), Монтего Беј (МБJ), Монтевидео (МVЕ), Њујорк: Интернационалниот аеродром ‘John Ф Кенеди’ (JFK) и Newуарк Liberty Intl (EWR), Орландо (МCО), Панама (PTY), Порто Алегре (POA), Пунта Кана (PUJ), Кито (UIO), Рио де Жaнеиро (GIG), Росарио (RSJ), Сан Хозе (SJO), Сан Салвадор (SAL), Санта Круз (VVI), Сантијаго (SCL), Сао Паоло (GRU), Торонто (YYZ) и Тукуман (TUC).

 

Услови за влез

Патниците мора да имаат лекарско уверение со негативен резултат од ПЦР тест издадено во рок од 72 часа пред поаѓањето. Летовите за репатријација и децата под 12-годишна возраст со медицинско уверение за добро здравје се ослободени од презентирање на резултат од ПЦР тест.

Патниците мораат да пополнат „здравствена декларација“ 72 часа пред поаѓањето и да го презентираат пополнетиот формулар по пристигнувањето.

Во моментов има 39.147 активни и 35.067 смртни случаи заклучно со 14 ноември 2020.

https://pe.usembassy.gov/covid-19-information/

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/peru/entry-requirements

 

Суринам

Аеродромите во Суринам се затворени.

Ограничувања за влез

Аеродромите во Суринам се затворени, освен за директни летови од Холандија за медицински работници, неопходни работници, за летови за итни патувања и за репатријација.

Услови за влез

Патниците мора да покажат негативен сертификат од ПЦР тест издаден во рок од 72 до 48 часа пред поаѓањето. Децата на возраст под 12 години се ослободени од презентирање на резултат од ваков тест.

Карантин

Патниците подлежат на медицински преглед и на карантин од 10 дена во државна установа.

Во моментов има 23 активни и 114 смртни случаи заклучно со 14 ноември 2020.

https://sr.usembassy.gov/covid-19-information/

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/suriname/entry-requirements

 

УРУГВАЈ

Уругвај сега им дозволува на патниците да влезат од причини за семејно обединување.

Ограничувања за влез

Уругвајските граници во моментов се затворени, со неколку исклучоци за семејно обединување помеѓу родители и малолетни самохрани деца или возрасни деца со попреченост или меѓу сопружници во брак или сопружници кои живеат заедно, но не се регистрирани.

Возачи за меѓународни транспортни компании, пилоти и морнари, исто така, може да влезат во земјата.

Услови за влез

Сите патници и екипажот на авиокомпанијата што влегуваат во Уругвај треба да покажат потврда за негативен ПЦР тест, извршен во рок од 72 часа на патувањето, како и да пополнат здравствена потврда.

 

Карантин

Патниците што ќе престојуваат подолго од 7 дена мора да останат во 7-дневна изолација. Тие ќе бидат повторно тестирани на 7-миот ден и може да го напуштат карантинот со негативен резултат.

Патниците исто така мора да ја симнат „Коронавирус Оопс“ за пронаоѓање контакт, а сите странци кои не се жители при влезот во Уругвај мора да имаат доказ за здравствено осигурување што опфаќа сомнителен или вистински коронавирус.

Правила за транзит

На патниците не им е дозволено да транзитираат, со исклучок на државјаните и жителите на Аргентина, Бразил, Парагвај кои транзитираат преку Монтевидео (MVD) или преку Пунта дел Есте (PDP).

Други информации

За повеќе детали, проверете ја веб-страницата на Министерството за туризам (на шпански јазик).

Во моментов има 684 активни и 64 смртни случаи заклучно со 14 ноември 2020.

https://uy.usembassy.gov/covid-19-information/

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/uruguay/entry-requirements

 

ВЕНЕЦУЕЛА

Венецуела ги прекина сите меѓународни патувања барем до 12 ноември, освен летовите со хуманитарни цели, медицински и летови за репатријација.

Ограничувања за влез

Венецуела ги прекина сите меѓународни патувања барем до 12 ноември, освен летовите со хуманитарни цели, медицински и летови за репатријација.

Влезот во Венецуела е ограничен на државјани на Венецуела и странски државјани-резиденти.

Услови за влез

Патниците мора да имаат лекарско уверение со негативни резултати од ПЦР тест издадено во рок од 48 часа пред пристигнувањето.

Карантин

Патниците подлежат на тестирање на влезното пристаниште што треба да го спроведуваат локалните здравствени власти. Ако тестот е позитивен, тие ќе подлежат на карантин во одреден државен објект.

Во моментов има 4.145 активни и 844 смртни случаи заклучно со 14 ноември 2020.

https://ve.usembassy.gov/covid-19-information/

 

https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/venezuela/entry-requirements

 


 

Известување од Фонд за здравствено осигурување на Република Северна Македонија за осигурените лица на Фондот кои се наоѓаат затекнати во странска држава и кои имаат или ќе имаат потреба од здравствени услуги

 

Република Северна Македонија има склучено (преземено) Договори за социјално осигурување со повеќе држави во Европа и надвор од Европа, а ФЗОРСМ е надлежен за спроведување на одредбите од здравственото осигурување.

 

Повеќе информации тука


 

Официјални профили на Социјални мрежи

 


 

Соопштенија и вести

 

19.05.2020 - Видео конференција на министрите за надворешни работи од Западен Балкан и од земјите членки на ЕУ од ЈИЕ, како и високи претставници на ЕУ институции, со цел координација во справувањето со последиците од пандемијата на Ковид – 19

05.05.2020 - Успешно репатрирани студентите од Република Турција со хуманитарен конвој

29.04.2020 - Министерот Димитров на Денот на МНР донираше заштитна опрема во Црвениот Крст на Северна Македонија

29.04.2020 - Наградата "Дипломат на годината“ што традиционално се доделува на Денот на МНР 29 април, оваа година ја добиваат дипломати - членови на Кризниот штаб при Министерството формиран за борба со пандемијата

24.04.2020 - МНР Димитров: „Во овие неизвесни времиња за целиот свет, конкретната и особено видлива помош од ЕУ како несомнено најголем наш донатор во кризава, дава чувство на сплотеност, солидарност и сигурност дека заедно ќе излеземе од ова премрежје“

24.04.2020 - Изјава на МНР Димитров за донацијата од ЕУ

23.04.2020 - Пренамена на средствата предвидени за проектите од дијаспората

15.04.2020 - Министрите Филипче и Димитров на видео конференција со ЕУ амбасадорите во земјата

15.04.2020 - Прифатена иницијативата на МНР Димитров до ЕК, на која се приклучија останатите МНР од регионот, за укинување на извозните рестрикции за земјите од ЗБ за набавка на медицинска заштитна опрема од ЕУ

14.04.2020 - Досега во организација на МНР репатрирани 3032 македонски граѓани од над 15 земји

14.04.2020 - МНР: Успешно репатрирани и 152 македонски граѓани од Италија

13.04.2020 - МНР: Успешно репатрирани 125 македонски граѓани од Стокхолм, Копенхаген и Ајндховен

10.04.2020 - МНР: Успешно репатрирани 160 македонски граѓани затекнати во Белгија и Франција

09.04.2020 - МНР Димитров и колегите од ЗБ испратија барање до Европската комисија

08.04.2020 - МНР Димитров: „Подавањето рака меѓу земјите дава надеж дека заедно побрзо ќе ги надминеме предизвиците”

08.04.2020 - МНР: Пристигнува медицинска опрема од Турција

06.04.2020 - Денеска репатрирани македонски граѓани од Лондон со чартер лет и организиран хуманитарен конвој од Босна и Херцеговина и Црна Гора

02.04.2020 - Продолжува репатријацијата на затекнатите граѓани во странство, уште еден чартер лет за Берлин и Бон

31.03.2020 - Уште 7 македонски граѓани репатрирани од Перу на европско тло, во соработка со МНР на Португалија

30.03.2020 - Досега во организација на МНР направена репатријација на 1842 македонски граѓани

28.03.2020 - МНР Димитров упатува јавна благодарност до австрискиот МНР Шаленберг за помош при репатријација на наши граѓани од Перу

28.03.2020 - МНР организираше нови чартер летови за враќање на македонски граѓани од Словенија и Германија

27.03.2020 - Репатријација на 169 македонски граѓани од Хрватска во организација на МНР

27.03.2020 - МНР денес организира репатријација на македонски граѓани од Малта и Хрватска

26.03.2020 - Транскрипт од изјавата на Државниот секретар на МНР Зоран Попов, за телевизија Телма по однос на моменталната состојба со затекнатите македонски граѓани во странство и нивна репатријација

26.03.2020 - МНР организираше репатријација на 69 македонски граѓани: 42 од Словенија и 27 од Турција

25.03.2020 - „Координација, солидарност и конкретни начини за канализирање на поддршка за Западен Балкан од ЕУ“ – телефонски разговор на МНР Димитров и Високиот претставник на ЕУ, Жозеп Борел

24.03.2020 - МНР организираше репатријација на 63 македонски граѓани од Црна Гора

21.03.2020 - МНР Димитров: Задолжителен карантин на сите граѓани кои што се враќаат во земјата, МНР ќе организира хуманитарни летови, нов апел за пријавување на оние кои што не го сториле тоа

20.03.2020 - Интензивна телефонска комуникација на МНР Димитров – максимални заложби за солидарност и координирани активности

18.03.2020 - Апел на МНР Никола Димитров за итна регистрација на македонските граѓани затечени во странство поради ситуацијата со корона вирусот

16.03.2020 - Работна средба во МНР со амбасадорите од регионот за непречен транспорт на стоки

15.03.2020 - МНР Никола Димитров оствари телефонски разговор со новиот словенечки МНР Анже Логар

15.03.2020 - МНР испрати нота до словенечко и хрватско МНР за нови конвои

15.03.2020 - Инфо од Координативното тело на МНР за помош и поддршка на државјани на Република Северна Македонија

14.03.2020 - Со дипломатски напори, успешно организиран конвој на македонски превозници од италијанско-словенечката граница до Република Северна Македонија

14.03.2020 - МНР формираше координативно тело за помош и поддршка на државјани кои се наоѓаат затекнати на граничните премини на други држави и аеродроми, поради новонастанатата ситуација поврзана со корона вирусот (COVID-19)

13.03.2020 - COVID-19 (Нови информации – 13.03.2020)

13.03.2020 - Видео конференција во рамките на процесот 17+1 на тема "Борбата против ширењето на корона вирусот (COVID-19)"

12.03.2020 - МНР Димитров и МЗ Филипче на брифинг со претставниците на дипломатскиот кор во Северна Македонија

11.03.2020 - Информации за коронавирусот (COVID-19)

10.03.2020 - МНР препорачува да не се патува во Италија

08.03.2020 - Информации поврзани со COVID-19 во Италија

24.02.2020 - Информации поврзани со појавата на коронавирус во Италија

17.02.2020 - Информација за медиумите

17.02.2020 - Информации поврзани со состојбата во НР Кина

03.02.2020 - Успешно спроведена евакуацијата на македонска државјанка од Вухан, Кина

27.01.2020 - Информација за медиумите

27.01.2020 - Совети за патување - Кина

Последно ажурирање: 25 ноември 2020