Одделение за внатрешна ревизија


Одделението за внатрешна ревизија како посебна организациона единица во рамки на министерството кое за својата работа одговара пред министерот,донесува годишни планови за работа и согласно истите ги врши следните активности и задачи: 

  • Ги следи законската регулатива во областа на внатрешната ревизија во Република Северна Македонија и меѓународните ревизорски стандарди;
  • Спроведува контрола на усогласеноста на работењето со законите и подзаконските акти;
  • Спроведува внатрешни финансиски ревизии во министерството и претставништвата и подготвува извештаи;
  • Ја проверува точноста и комплетноста на сметководствената евиденција и финансиските извештаи;
  • Ги анализира економичноста, ефикасноста и ефективноста на  системите за финансиско управување и контрола;
  • Соработува со надлежните институции и органи во државата; 
  • Подготвува годишен извештај за својата работа;
  • Врши и други работи од својот делокруг.
Последно ажурирање: 23 ноември 2020