УНЕСКО
ФАО
Обединети Нации
НАТО
ОБСЕ
Обединети Нации
Совет на Европа
Европска Унија
Постојана мисија на Република Северна Македонија при
УНЕСКО во Парис
Амбасадор
Јадранка Чаушевска Димов
Тел: ++ 331 45 77 10 50
Адреса: 5, rue de la Faisanderie 75116 Paris