ОБСЕ
Европска Унија
НАТО
Совет на Европа
Обединети Нации
Обединети Нации
ФАО
УНЕСКО
Постојана мисија на Република Северна Македонија при
ОБСЕ во Виена
Амбасадор
Игор Џундев
Тел: ++ 431 524 87 02
Адреса: Kinderspitalgasse 5/3, 1090 Vienna