Нотарски Услуги


Нотарски услуги што се извршуваат во дипломатско-конзуларните претставништва:

Заверка на потпис 

(полномошно, изјава и друго)

Согласно ЗАТ - Тар.бр. 131 (барање) чини 8 евра, Тар.бр.144 (услуга)  чини 13 евра, вкупно 21 евра


Составување на полномошно 

Согласно ЗАТ - Тар.бр. 131 (барање) не се наплаќа, Тар.бр.139 (услуга)  чини 10 евра, вкупно 10 евра


Прибавување на потврди и уверенија

(потврди и изводи од матични книги, потврди или спроводници за пренос на посмртни останки, Уверение за неосудуваност од РСМ, Уверение за слободна брачна состојба од РСМ

Согласно ЗАТ - Тар.бр. 131 (барање) чини 8 евра, Тар.бр. 136 (услуга) чини 12 , вкупно 20 евра, Тар.бр. 132  (достава од/до РСМ) чини 6 евра за во Европа, за вон Европа 9 евра


Заверка на службен потпис и печат 

Согласно ЗАТ - Тар.бр. 131 (барање) чини 8 евра, Тар.бр.146 (услуга)  чини 12 евра, вкупно 20 евра


Издавање Уверение за живот во странство со кое се регулира право на пензија од РСМ - лично присуство на барател со валиден документ за идентификација

Согласно ЗАТ - Тар.бр. 131 (барање) чини 8 евра, Тар.бр. 136 (услуга) чини 12 , вкупно 20 евра


Тестамент

Согласно ЗАТ - Тар.бр. 131 (барање) чини 8 евра, составување на тестамент

Тар.бр. 137 (услуга) чини во ДКП 60 евра, а вон ДКП 96 евра, отповикување на тестамент Тар.бр. 137 (услуга) чини 30 евра, акт за составување на дополнување на тестамент Тар.бр. 137 (услуга) чини 48 евра, Тар.бр. 132  (достава од/до РСМ) чини 6 евра за во Европа, за вон Европа 9 евра


Составување на договор

Согласно ЗАТ - Тар.бр. 131 (барање) не се наплаќа, Тар.бр.138 (Услуга)  чини 48 евра, вкупно 48 евра


Заверка на препис или фотокопија составени од странка 

Согласно ЗАТ - Тар.бр.131 (барање) чини 8 евра, Тар.бр.148 (услуга)  чини 8 евра за прва страна, а за секоја натамошна страна 4 евра


Составување на други исправи

Согласно ЗАТ - Тар.бр. 131 (барање) не се наплаќа, Тар.бр.140 (Услуга)  чини 30 евра


Заверка на препис или фотокопија составени во ДКП

Согласно ЗАТ - Тар.бр.131 (барање) чини 8 евра, Тар.бр.141 (услуга)  чини 10 евра за прва страна, а за секоја натамошна страна 6 евра


Издавање согласност на родители за отпуст од државјанство на малолетни деца

Согласно ЗАТ - Тар.бр. 131 (барање) не се наплаќа, Тар.бр.139 (услуга)  чини 10 евра, Тар.бр.144 (услуга)  чини 13 евра, вкупно 23 евра


Депонирање на потпис и печат на нотар кај дкп на РСМ

Согласно ЗАТ - Тар.бр.131 чини 8 евра, Тар.бр.150  чини 96 евра, вкупно 104 евра


Изјава за согласност на странски родители за издавање патна исправа на дете или изводи од Матична книга на родените

Согласно ЗАТ - Тар.бр. 131 (барање) не се наплаќа, Тар.бр.139 (услуга)  чини 10 евра, Тар.бр.144 (услуга)  чини 13 евра, вкупно 23 евра


Наследнички изјави

 Согласно ЗАТ - Тар.бр. 140 (барање) чини 30 евра, Тар.бр.144 (услуга)  чини 13 евра, вкупно 43 евра


Записник за дејствија во оставинска постапка

Согласно ЗАТ - Тар.бр.131 (барање) чини 8 евра, записник во ДКП Тар.бр.151 (услуга)  чини 30 евра за прва страна, а за секоја натамошна страна 4 евра, записник вон ДКП Тар.бр.151 (услуга)  чини 84 евра

Последно ажурирање: 23 ноември 2020