Престој за Странци


Издавање или продолжување на важноста на Патен лист за странци во ДКП на Република Северна Македонија (со согласност од МВР)

Услугата согласно ЗАТ - Тар.бр. 134 чини 20 евра 

Последно ажурирање: 23 ноември 2020