OSBE
Bashkimi Evropian
NATO
Këshilli i Evropës
Kombet e Bashkuara
Kombet e Bashkuara
FAO
UNESCO
Misioni i Përhershëm i Republikës së Maqedonisë së Veriut pranë
OSBE në Vjenë
Ambasadori
Igor Xhundev
Tel: ++ 431 524 87 02
Adresa: Kinderspitalgasse 5/3, 1090 Vienna